Bookmark and Share

deze pagina wordt stapje voor stapje opgebouwd

alleen de regels met een oranje link zijn al helemaal klaar

 

DE VIERING VAN DE EUCHARISTIE

  Het mysterie van Christus' aanwezigheid
1. De heilige Eucharistie: Christus één met zijn Kerk
2. Christus, aanwezig in zijn biddend volk
3. Christus, aanwezig in de persoon van de priester
4. Christus, aanwezig in het woord van de H. Schrift
5. Christus, aanwezig in de eucharistische gaven
   
  De openingsritus
6. Een teken van eerbied voor de gastheer (de altaarkus)
7. Niet uit eigen naam (het kruisteken)
8. Een begroetingsgeschenk (begroeting van de gelovigen)
9. De duisternis van het hart (de schuldbelijdenis)
10. Een hulde-aanroeping tot de Verlosser (Kyrie)
11. Tot lof en eer van Gods Naam en Gods Zoon (Gloria)
12. Ons gebed opgenomen in het gebed van de Kerk (het openingsgebed)
   
  De Dienst van het Woord
13. Met brandend hart (de eenheid van woord en dienst van eucharistie)
14. Een heilig boek (het lectionarium)
15. Een rijker voedsel van Gods Woord (de H. Schrift in de Mis)
16.  Opgenomen in de geschiedenis van heil (de betekenis van de schriftlezingen)
17.  Spreek, Heer, Uw dienaar luistert (onze luisterbereidheid)
18.  Wij spreken Gods taal (de antwoordpsalm)
19.  Een huldigende begroeting van het woord van Christus (het evangelie-vers)
20.  Christus zelf spreekt tot ons (de evangelielezing)
21.  Het schriftwoord, dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan (de homilie)
22. Het geloof van ons doopsel (de geloofsbelijdenis)
23. Alwat gij de Vader vraagt in mijn Naam (de voorbede)
   
  De Dienst van de Eucharistie
24. Van Laatste Avondmaal tot heilige Mis (de opbouw van de dienst van de Eucharistie)
25. De Tafel des Heren (over het altaar)
26.  Wat is ingesteld tot nuttiging, moet niet minder aanbeden worden (aanbidding als grondhouding bij de Mis)
   
  Bereiding van de gaven
27. De vrucht van de aarde, het werk van onze handen (de gaven van brood en wijn)
28.  Gaven aanbieden, met zuivere handen, zuiver van hart (collecte en handwassing)
29. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer... (gebed over de gaven)
   
  Het eucharistisch gebed 
30. Blijft dit doen om Mij te gedenken (eucharistisch gebed en herhalingsopdracht)
31. Brengen wij dank aan de Heer, onze God (de dankzegging in het eucharistisch gebed) 
32.  Heilig is de Heer (het "Heilig")
33.  Heilig dan deze gaven... (de epiclese)
34.  Die op de avond vóór zijn lijden... (instellingsverhaal en consecratie)
35.  Verkondigen wij het mysterie van het geloof (acclamatie na de consecratie)
36.  Zijn dood en verrijzenis indachtig (de anamnese)
37.  Wij bieden U dit offer aan (de aanbieding ofwel oblatio)
38.  Voor wie wij dit offer aan U opdragen (voorbede of intercessie)
39.  Door Hem en met Hem en in Hem... (de slotdoxologie)
   
  De communieritus 
40 Met de woorden, die Jezus ons gegeven heeft (het Onze Vader met het embolisme)
41. Geef vrede in Uw Naam en maak ons één (de vrede-ritus)
42.  Brood, gebroken voor het leven van de wereld (broodbreking en vermenging)
43.  Zalig zij die genodigd zijn... (stille voorbereiding en uitnodiging tot de communie)
44.  Het Lichaam van Christus. Amen. (het communiceren)
45. Gesterkt door deze hemelse gaven (dankzegging en gebed na de communie)
   
  De slotritus
46. Heengaan met Gods Zegen (begroeting, zegen, wegzending)