Bookmark and Share

EERSTE HOOFDSTUK

Een God die Zich aan de mens geeft 

Door aanhoudend te spreken over de verborgen God, over de God die niemand ooit gezien heeft, door steeds maar bij onszelf te zeggen dat geloven twijfelen inhoudt, komen we voor een dilemma te staan. Ofwel God blijft op een duistere manier veraf en ontoegankelijk, zichzelf afschermend tegen ieder binnendringen van de mens, ofwel God houdt van ons, en in dat geval kan Hij maar één verlangen hebben: ons nabij te zijn, Zichzelf aan ons te geven, te delen in alles wat ons leven uitmaakt. Beter nog: ons zijn eigen leven te geven en wel ten volle. Natuurlijk is deze tweede oplossing de juiste, die overeenstemt met wat God ons over Zichzelf zegt; Hij heeft er immers voor gekozen, onze mensheid aan te nemen om ons zijn godheid te openbaren. Waarom dan die onzekerheden gezaaid die de mens in het hart van zijn bestaan treffen en hem verwonden in de zin van zijn leven? Zeker, God zien betekent: ingaan in de "donkere nacht" van de zinnen en van de geest. Maar het geloof blijft vaste voet houden, en is des te meer onwankelbaar omdat het, eenmaal gezuiverd, niet meer steunt op Gods voelbare geschenken in ons, maar op God zelf.

Sint Paulus houdt de volgende magnifieke toespraak op de Areopaag in Athene: Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen . . . opdat zij God zouden zoeken, of zij, zo mogelijk, Hem al tastende zouden vinden Hand. 17,26-27. Dat woord geeft hoop: als God wil dat wij Hem zoeken, is dat niet om eeuwig verstoppertje met ons te blijven spelen, maar opdat wij Hem bereiken en vinden. Jezus zegt ons ook: Zoekt en gij zult vinden Lc 11,9. Tegenover dit wonder van een God die Zich laat vinden, roept sint Augustinus uit: "0 Waarheid, overal zijt Gij voor allen te raadplegen en Gij antwoordt allen tegelijk, ook al vragen ze U over verschillende dingen om raad. Duidelijk antwoordt Gij, maar niet door allen wordt Gij duidelijk gehoord. Zij raadplegen U alleen over hetgeen ze willen, maar niet altijd horen ze wat ze willen horen. Uw beste dienaar is hij, die er niet op uit is, te horen wat hij zelf wil, maar die er eerder op bedacht is, te willen wat U hem zegt." God geeft dus antwoord. En het definitieve antwoord, het allesomvattende antwoord op de dorst van 's mensen hart, is God die Zich geeft in de heilige Eucharistie. Hij deelt ons geheel Zichzelf mee, Christus is er immers geheel en al met zijn mensheid en met zijn godheid. Mijn God, op wie ik mij verlaat. Dat is ook het antwoord op de lange zoektocht van de mensheid, die het verlangen in zich meedraagt, de levende God te zien en zijn leven te mogen delen. Als wij nog menen dat God Zich verbergt, komt dat dan niet juist doordat wij niet daarheen willen komen waar Hij Zich openbaart, waar Hij Zich geeft? Want Hij geeft Zich in de Mis, in de Eucharistie. 

Sint Petrus Canisiusstichting
Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen
Tel: 024 - 38 38 427
IBAN NL34 INGB 0002 2630 00
www.petruscanisiusstichting.nl
ISBN/EAN: 978-90-74395-00-7