Bookmark and Share

Preek op 04-11-2018, 31e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

04-11-2018
Home >>

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, welkom. Fijn, dat wij hier samen zijn rondom het Woord en het Sacrament van de Heer. Om even tot rust te komen van alle vermoeienissen van de afgelopen week, ook om even te evalueren hoe onze omgang met God en medemensen was.

Maar onze ontmoeting met God en met elkaar is nog veel meer een begin. God maakte een nieuw begin door de wereld te scheppen. Hij maakte nog eens een nieuw begin, een ‘doorstart’ zouden we kunnen zeggen, door te lijden, te sterven én te verrijzen. Bij God komt er altijd weer iets nieuws, een verandering, verbetering.

Leggen wij hier alles aan de voet van het altaar. God zal zijn licht erover laten schijnen. Hij zal ons de juiste weg wijzen.

De eerste lezing roept ons op de Heer te vrezen. Maar dat is geen vrezen in angst en beven, maar in liefde en respect. In het besef, dat er in het leven maar één goede weg is: die van Jezus Christus. Uiteindelijk moeten wij altijd bij Hem zijn en bij niemand anders.

Voor de keren, dat wij Gods weg hebben verlaten, vragen wij nu samen om vergeving.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. Almachtige God, in de liefde tot U en tot de naaste doet Gij de bron ontspringen van het geluk waartoe wij allen zijn geschapen. Laat uw wet het richtsnoer van ons leven zijn. Leer ons daaruit de wijsheid putten, die wij nodig hebben om te komen tot uw Koninkrijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... . Amen.

KINDERWOORDDIENST

PREEK

Een schriftgeleerde stelt aan Jezus Christus de vraag: “Wat is het allereerste gebod?” Waarop Hij antwoordde: “Het eerste is: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart ... Het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” (Marcus 12, 28-31).

Het is niet voor de eerste keer, dat wij deze woorden horen. Wij zullen dus niet blij verrast zijn. Zelfs voor de toehoorders van Jezus was dat eerste gebod van God liefhebben met heel je hart geen nieuwe gedachte. Vrij vooraan in het Oude Testament, in het vijfde boek, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, staat letterlijk de volgende tekst, uit de eerste lezing van vandaag: “Gij moet Jahwe uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.”

Maar de oproep om je nááste lief te hebben als jezelf, dat was voor de joden helemaal nieuw. In Matteüs 5,38 wijst Jezus erop, dat de joden volgens de wet van het Oude Testament leven: “Oog om oog, tand om tand”. Maar Híj vraagt om geen weerstand te bieden aan het onrecht (Matt. 5,39). En dát was een schokkende, een revolutionaire oproep.

Volgens Jezus Christus zijn deze twee geboden - liefde tot God en liefde tot de medemens - zo nauw met elkaar verbonden, dat ze vanuit dezelfde goede innerlijke gesteltenis moeten worden gedaan.

Hij geeft een voorbeeld. Als iemand aan God via het altaar een offer wil brengen en hij herinnert zich opeens, dat een medemens iets tegen hem heeft, dan moet hij zijn offer bij het altaar achterlaten, eerst moet hij proberen zich met zijn medemens te verzoenen, en dan kan hij terugkomen om alsnog zijn offer te brengen (Matt. 5,23-24) Als die ander zich niet wil verzoenen, jammer, maar dan heb jij in ieder geval je best gedaan.

In zijn eerste brief (4,20) verklaart de apostel Johannes, dat als iemand zijn medemensen, die hij met zijn eigen ogen kan zien, niet kan liefhebben, dan kan zo iemand God, die hij niet kan zien, al helemaal niet liefhebben. Liefhebben wie of wat je niet ziet is moeilijker dan liefhebben wie of wat je wel ziet.

Er is iets met God aan de hand. Als wij Hem van harte liefhebben, gaan we vanzelf ook de mensen liefhebben. Daarom is God liefhebben ook het eerste gebod en het houden van de medemens het tweede gebod.

Dat komt doordat God ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Er is als het ware een foto van Hem in ons hart geplaatst. Wie naar ons kijkt, ziet vanzelf iets van God, want God straalt in onze woorden en gedachten, in ons doen en laten, naar buiten. Zoals wij bijvoorbeeld lichaamswarmte afgeven, zo stralen wij Gods liefde uit. Althans, dat is de bedoeling.

Het is net als thuis. Een kind houdt van nature van zijn vader en moeder, maar ook van zijn eventuele broertjes en zusjes. Zo ervaren de mensen, die niet oppervlakkig leven, maar tijd nemen voor bezinning en gebed - zoals wij dat op dit moment doen - diep in zichzelf een verlangen naar, een verbondenheid met iets hogers, met een Schepper, een Vader, een hemelse Vader, en een hemelse Moeder, Maria. En zoals wij ons verbonden voelen met, veilig weten bij die hemelse Vader en Moeder, zo voelen wij ons ook verbonden met al onze broeders en zusters. Althans, dat is de bedoeling.

Trouwens, als God ieder van ons werkelijk zo intens liefheeft, zou het egoïstisch zijn om die liefde voor onszelf te houden en niet met anderen te delen.

Uiteindelijk, lieve mensen, maakt het niet zo heel veel uit wat wij doen. Als wij maar iets doen én ... het goed doen, met liefde.

Gaan we bidden, proberen wij dat dan met zo veel mogelijk eerbied en aandacht te doen. Wil iemand ons spreken, stellen wij ons helemaal voor hem of haar open, ook met zo veel mogelijk liefde. Vraagt iemand ons om een kop koffie, geven wij die dan alsof we het aan God zelf mogen geven. Of we nu boodschappen doen of de afwas, of wij ruimen een kamer op, wij studeren of maken huiswerk, alles kan ter ere God. Wij, christenen, moeten tegenover de buitenwereld bekend staan als mensen, die alles - grote en kleine zaken - met liefde doen, met liefde voor God en met liefde voor mensen.

Ja, beste mensen, zelfs alle nare dingen, die in het leven gebeuren, zijn uitnodigingen van God om er iets moois van te maken. Zoals Jezus Christus is gekomen om dood in leven te veranderen, zo mogen wij kwaad in goed veranderen ... door te proberen er met veel liefde en geduld mee om te gaan. Het zijn momenten waarop wij aan anderen kunnen laten zien, dat Gods kracht in ons is.

Sommige mensen om ons heen lijken zo te zijn, dat ze ons het leven nog moeilijker willen maken dan het soms toch al is. Er is dan maar één echt antwoord: de liefde. Liefde overwint uiteindelijk altijd!

Moge God ons helpen om de kansen om lief te hebben te herkennen. Amen.

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar