Bookmark and Share

Preek op 01-11-2018, Allerheiligen, pastoor Frank Domen

04-11-2018
Home >>

OPENINGSWOORD

Beste medegelovigen, allemaal van harte welkom op dit hoogfeest van Allerheiligen.

Aan de verbreiding van dit feest over de gehele westerse Kerk zijn verschillende vormen van viering voorafgegaan. De twee bekendste zijn wel de jaarlijkse herdenking van de inwijding van het voormalige Pantheon te Rome als kerk van Maria en van alle martelaren - in de 7e eeuw - en de door de geestelijke raadslieden van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome in de 8e en 9e eeuw gepropageerde jaarlijkse gedachtenis van alle hemelbewoners.

De laatstgenoemde herdenking is vooral door de kloosters verbreid en vastgesteld op 1 november; dat is het begin van de winterperiode, en als zodanig tegenhanger van het paasfeest. Onze Allerheiligenviering gaat rechtstreeks terug op deze viering.

Wij eren op deze feestdag allen, die voor eeuwig leven bij God, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Zij vormen de ontelbare menigte, die Johannes zag rondom het Lam en voor de troon van God: welgevallig aan de Vader omwille van Christus’ bloed, zijn zij bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters.

Laten wij erop vertrouwen, dat de hemelbewoners vanavond - nog meer dan anders - met ons verbonden zijn, en dat wij als het ware vanuit een overvolle kerk onze toevlucht nemen tot God, hun en onze hemelse Vader. Aan de roep van zo vele mensen in de hemel en op aarde zal God vandaag of morgen toch wel gehoor geven.

Voor de keren, dat wij te weinig op de hemel vertrouwd hebben, vragen wij nu samen om vergeving.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij laat ons vandaag de verdiensten van al uw heiligen in één plechtige viering gedenken. Wij bidden U: schenk ons uw overvloedige barmhartigheid, waarnaar wij verlangend uitzien, omdat een ontelbare menigte voor ons ten beste spreekt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... .

PREEK

Wij vieren Allerheiligen. Wat is er eigenlijk nodig om een heilige te kunnen worden?

Wel, dat word je niet zomaar. De leiding van de Kerk verricht een grondig onderzoek voordat iemand heilig verklaard wordt: dat iemand zeker in de hemel is en dat iemand waardig is om plaatselijk of zelfs over heel de wereld vereerd te worden.

Een onderzoekscommissie kijkt naar al iemands geschriften. Zij onderzoekt of er op voorspraak van de aspirant-heilige een of meerdere wonderen zijn gebeurd. Zij legt het getuigenis vast van familieleden en vrienden en van andere getuigen. De commissie benoemt zelfs een ‘advocaat van de duivel’. Dat is iemand, die op zoek is naar tegenargumenten, redenen om iemand niet heilig te verklaren. De aspirant wordt grondig gescreend.

En als aan alle eisen is voldaan, verklaart de Paus de betreffende man of vrouw - of kind - tot een heilige met een hoofdletter ‘H’. Dan mogen wij, de gelovigen, naar zo iemand opkijken als een voorbeeld van heldhaftige heiligheid.

Maar wij, gewone mensen, hoeven ons door deze grote heldhaftigheid niet te laten ontmoedigen. Ook talloze mannen en vrouwen en kinderen, die - om het zo maar te zeggen - heilig zijn met een kleine letter ‘h’ zingen Gods lof in de hemel en zijn samen volmaakt gelukkig.

Het zijn ook deze anonieme heiligen met een kleine ‘h’, die wij vandaag eren. Het zijn er miljarden. Vanaf de dood en de verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus treden mensen - al dan niet na een verblijf in het vagevuur - de hemel binnen. En wie leeft en sterft binnen de Kerk van die Jezus Christus heeft het alleen maar een stuk gemakkelijker.

Wat is er nodig om een heilige met een kleine letter ‘h’ te worden? Wij hoeven alleen maar om ons heen te kijken.

Denken wij aan de mensen, wier liefde voor Jezus Christus en medemens ons geïnspireerd heeft. Denken wij aan de mensen, die zo vol dienstbaarheid zijn, dat wij ons geraakt voelden en hen gingen navolgen. Denken wij aan mensen, die - altijd of meestal - op een bewonderenswaardige manier hun geduld bewaren. Denken wij aan mensen, die in een periode van geestelijke duisternis hun geloof niet alleen wisten te bewaren, maar zelfs te vermeerderen. Hoe zij voor ons een aansporing waren om vol te houden, om omhoog te kijken naar de hemel.

Vandaag, beste medegelovigen, is een dag om God te danken voor al de zegeningen, die ook deze kleine heiligen over ons leven hebben gebracht.

Het is ook een dag om na te denken over de invloed, die wijzelf op andere mensen hebben. Wij mogen onszelf niet als een heilige beschouwen, maar onze woorden en gedachten, ons doen en laten, kunnen voor anderen een groot verschil maken.

Jezus Christus verklaarde in het evangelie, dat iedereen, die arm van geest is, barmhartig, zuiver van hart, vredelievend, zalig is. Zo goed te doen maakt onszelf gelukkig én wij maken er anderen mee gelukkig. Wij trekken anderen mee op de goede weg, zoals Jezus Christus ons meetrekt, alle dagen van ons leven.

Heilig zijn is eigenlijk niets anders als meebouwen aan het Koninkrijk van God, het Rijk van liefde en vrede. God roept ons allemaal ertoe. Proberen wij het, ieder van ons op zijn eigen plaats. Amen.

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar