Bookmark and Share

Pinksteren

19-05-2018
Home >>

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een troos­t­ende en ver­sterk­ende kracht uit. Het zegt immers dat ook wij bevrijd en her­schapen kun­nen wor­den. Het evan­gelie van Pinksteren toont ons hoe het kan: door te leven naar het woord van God, zoals het in en door Jezus tot ons is gekomen. Door met de gedreven­heid van de Geest zorg te dra­gen voor onze mede­mens. Door in het teken van de Geest warme, hartelijke en vreugde­volle mensen te zijn.  

Gods Geest is geen geest van slaaf­sheid die ons opnieuw vrees aan­jaagt. Inte­gen­deel, we delen in Gods cre­ativiteit. Met Pinksteren wordt in ons het besef aangescherpt dat wij een god­delijke vonk in ons dra­gen, dat we deel hebben aan Gods Adem die alles tot leven brengt. De Geest, die god­delijke vonk in ons, is schep­pingskracht: de wil om menswaardig leven te bevorderen, het ver­mo­gen om van deze wereld een keten van bewoon­bare plaat­sen te maken, om in ver­bon­den­heid met God de schep­ping te behoe­den. De Geest werkt in mensen die opkomen voor waarachtig leven, die bij alle hard­heid en bit­ter­heid in het leven warmte uit­stralen en in wier nabi­jheid leven tot bloei komt.

Pinksteren zegt: blijf niet bij de pakken zit­ten maar gooi de ramen en deuren van je hart open en getuig ten volle van de hoop die in je leeft. Geloof dat de Geest ook van­daag nog kan zor­gen voor vernieuwing, veran­der­ing en dynamiek in kerk en samen­lev­ing. Het pinkster­feest kan ons meer bewust maken van het feit dat Gods Geest ons dwingt om meer schip te zijn en min­der anker, meer stroom en min­der rots, meer leven en min­der insti­tuut, meer geweten en min­der wet.

De Heilige Geest is hele­maal geen exclusief cadeau voor katholieken. Zo is God niet. God geeft zijn geest aan iedereen. De Geest van God is werkzaam overal waar mensen zich met zorg inzetten voor sociale gerechtigheid en vrede, waar mensen bereid zijn broed­er­lijk te delen met de kansar­men in de maatschap­pij.

Pinksteren kan ook van­daag nog werke­lijkheid wor­den, in ons eigen leven: als we in ons gezin dezelfde taal van liefde spreken, als we bli­jven geloven in vrede en sol­i­dariteit, als wij toe­laten dat de Geest onze deuren en ven­sters opent zodat wij een kijk kri­j­gen op de prob­le­men en het leed van anderen, om hen te ste­unen door ons begrip en waarder­ing.

Chris­te­nen moeten begees­terde mensen zijn: ze moeten vuur zijn zodat anderen niet in de kou komen te staan. Gods Geest wil en kan door ons het aan­schijn van de aarde vernieuwen. Dat is de belofte van het Pinkster­feest. Onze God is immers geen wereld­vreemde God, maar een God die han­delt in en door mensen. Hij heeft geen andere han­den dan de onze om andere mensen te helpen, Hij heeft geen andere voeten dan de onze om naar anderen toe te gaan, Hij heeft geen andere mond dan de onze om woor­den van troost en bemoedig­ing te spreken. Moge het Pinksteren wor­den, ook in jouw hart!

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar