Bookmark and Share

Overweging op 21/22-09-2018, 25e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

23-09-2018
Home >>

OPENINGSWOORD

Beste medegelovigen. Fijn dat u er allemaal weer is bij deze woord en communieviering van de 25e zondag door het jaar.

In het Evangelie lezen we hoe de leerlingen ruzie maken over wie de grootste is. Zou dat komen omdat ze zich afvroegen wie de leiding moest overnemen als Jezus gedood zou worden?

Of zijn de woorden van Jezus amper tot hen doorgedrongen en denken ze alleen aan zichzelf en hun plaats in de maatschappij.

Dat zou nog erger zijn, want daarmee laten ze Jezus wel heel erg alleen, als Hij spreekt over zijn naderend lijden, dood en verrijzenis.

Als Jezus hoort waar de leerlingen het over hebben, gaat Hij zitten en houdt Hij hen nogmaals het volgende voor. “Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen.” Als voorbeeld zette Hij een kind in hun midden en sprak tot hen: “Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op; en wie Mij opneemt neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”

Jezus herhaalde zo zijn uitleg over het eerste en tweede gebod: “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Alles wat verder in de Wet en de Profeten geschreven staat, hangt van deze twee geboden af.

Onze opdracht in ons leven is, vanuit onze liefde voor God, dienstbaar te zijn aan iedere mens die onze hulp nodig heeft. Wat we uit liefde voor God, voor onze naast doen, is dan voor God gedaan.

Omdat wij toch steeds weer te kort schieten in het dienstbaar zijn aan God en onze naaste, willen we dit aan God en elkaar erkennen en belijden, om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen. We bidden samen de schuldbelijdenis.

OVERWEGING

Lieve medegelovigen. In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken Galilea door’ Zo begint het evangelie van vandaag. Jezus gaat op weg, weg uit het verre Galilea, op weg naar de hoofdstad Jeruzalem. Jezus weet wat Hem in Jeruzalem te wachten staat. Maar Hij gaat vastberaden de weg die zijn hemelse Vader van Hem verlangt.

Jezus neemt zijn leerlingen met zich mee, zoals hij dat ook vandaag weer met óns doet. Er wordt gepraat. Meestal was Jezus dan aan het les geven aan zijn leerlingen. Dit keer spreekt Hij meer als een vriend, die zijn hart voor hen opent. Hij wil hen deelgenoot maken van wat Hem te wachten staat, waar Hij tegenop ziet. “De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de mensen en ze zullen hem doden”.

Jezus heeft vooruit geweten dat dit lot Hem te wachten stond. Toch is Hij die weg gegaan, meer nog, Hij heeft het aan zijn leerlingen uitgelegd. Jezus spreekt dan niet alleen over het lijden wat Hem te wachten staat, maar verbindt het lijden steeds aan zijn verrijzenis. De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.”

Terwijl Jezus vertelt wat Hem te wachten staat, vertel Jezus de leerlingen ook zijn angsten. Hij is de zoon van God, Jezus is God, maar Zijn angst is menselijk groot. Het is dezelfde angst als later in de Hof van Getsemane, waardoor Hij bloed zal beginnen te zweten. Maar geen van de leerlingen heeft dat door en ze schenken er geen aandacht aan. En toch zouden ze, als kenners van de Thora, beter moeten weten.

Maar de leerlingen van Jezus doen met hun hart en hun verstand geen enkele poging om zich in te leven in de zorgen van hun leraar, hun vriend. Jezus leeft onder topspanning om zijn naderende dood. Maar zijn leerlingen vragen zich af, wie van hen de voornaamste zal zijn.

Een ontluisterend, verdrietig beeld: Jezus loopt voorop, alléén met zijn zorgen. Achter Hem, lopen zijn leerlingen. Ze denken helaas geen moment na over de dramatische woorden van Jezus. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd, ze denken aan zichzelf.

Als Jezus hen vraagt waar ze het onderweg zo druk mee hadden, zwijgen ze. Ze zwijgen, omdat ze zich schamen. Ze schamen zich omdat ze beseffen dat ze alleen aan zichzelf dachten en eraan voorbij gingen wat Jezus doormaakte. De schaamte gaf hen inzicht in hun handelen en denken. Dit inzicht is het begin van een verandering ten goede. De schaamte opent de kans dat je manier van handelen en denken vergeven kan worden door het sacrament van verzoening.

Hoe zit het met ons. Wij zijn ook leerling van Jezus en luisteren regelmatig naar zijn Woord. Nemen we zijn Woord in ons op en laten we het op ons inwerken? Of gaat het ons ene oor in en het andere uit. Zijn we meer bezig met onze gedachten over van alles en nog wat.

Het is goed en nodig om regelmatig bij elkaar te komen en naar Gods Woord te luisteren. Wij zijn geen haar beter dan de apostelen en ook aan ons zal Jezus steeds weer moeten uitleggen waar het in het Evangelie om gaat, waar het werkelijk over gaat.

Aan zijn leerlingen en aan ons vandaag, legt Jezus het weer uit : “ Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen”. Jezus neemt een kind, zet het in hun midden en omarmt het. Daarmee wil hij zijn leerlingen iets duidelijk maken. Namelijk dat zijn grote liefde en aandacht het meest gaat naar de kleinen, de weerlozen, de armen, de zieken. Al die mensen die geen aanzien hebben in onze maatschappij.

Jezus spreekt over waar het bij gelovige mensen echt om moet gaan. We moeten ons klein en nederig durven maken om de ander, de kleinen, armen en weerlozen te helpen, hen de mogelijkheid geven hun leven vorm te geven. De groten en de kleinen in onze wereld, we zijn allemaal kinderen van God, onze liefdevolle hemelse Vader. Jezus zegt op het eind van het evangelie : “Wie mij opneemt, met andere woorden, wie uit liefde voor Mij, goed zorgt, aandacht heeft voor één van mij kinderen, doet dat voor Mij.” En maakt mij blij. We houden van Jezus en uit liefde voor Hem is het niet moeilijk dienstbaar te zijn. Door onze dienstbaarheid worden we meer en meer de welbeminde zoon/dochter van onze hemelse Vader. Dan hebben we de Blijde Boodschap begrepen. Amen.

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar