Bookmark and Share

Op woensdag 20-09-2017 namens wij afscheid van het Katholiek Vrouwengilde, pastoor Frank Domen

13-10-2017
Home >>

OPENINGSWOORD

Broeders en vooral zusters, allemaal van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering.

Een oudereparochiaan, die een mededeling in de kerk onlangs blijkbaar niet helemaal goed had verstaan, sprak mij twee dagen geleden aan over de uitvaart van aanstaande woensdag: of hij nog iets kon doen ter voorbereiding van de uitvaart?

Ik dacht: “Uitvaart, uitvaart? Waar gaat dit over?” Ik zeg: “Er is woensdag geen uitvaart!”

Een paar uur later bedacht ik: “O, misschien doelde hij op de ‘Afscheidsviering’ van de KVG!”

Er is vandaag inderdaad geen uitvaart, maar misschien voelt het toch een beetje zo aan: als een verlies van iets wat ons zo vele jaren zo dierbaar is geweest. Zoals wij afscheid nemen van dierbare familieleden en vrienden, zo moeten wij vandaag afscheid nemen van ons dierbaar Katholiek Vrouwengilde.

In 1952 werd vanuit de Mariacongregatie het K.V.G. opgericht. De eerste voorzitster was mevrouw Marie van Langen-Klaver. Zij was in de parochie een markante figuur, die in de vrouwenbeweging opriep tot bewust en kritisch geloven en die dit ook zelf uitdroeg. Het ging er ook om vrouwen in de samenleving een betere plaats te geven.

Afgelopen dagen hoorde ik iemand nog zeggen, dat het K.V.G. eigenlijk aan haar eigen succes ten onder is gegaan: het heeft bereikt wat het nastreefde. En dan maak je jezelf eigenlijk overbodig.

En wat nog daarbij komt: veel verenigingen hebben in deze drukke tijd moeite om nieuwe bestuursleden te vinden.

En daarom, lieve dames, moest enige tijd geleden toch maar de knoop worden doorgehakt: het K.V.G. - waar wij jaren lang toch zo veel goeds hebben gedaan, samen zo veel plezier hebben beleefd - kan niet meer blijven bestaan. Wij willen vandaag afscheid nemen. En God en elkaar danken voor het vele goede, dat is gebeurd.

Gelukkig hoeven wij van God geen afscheid te nemen. En ook niet van vele goede vriendschappen. Laten wij God vragen ons te blijven zegenen, ook na vandaag. Blijven wij ook elkaar zegenen met liefdevolle aandacht voor elkaar.

Broeders en zusters, belijden wij ...

OPENINGSGEBED

PREEK

In een parochieblad uit lang vervlogen tijden, uit 1967, staat onder het kopje K.V.G. het volgende geschreven:

“Op ons programma staat voor 19 december de kerstavond aangegeven. Door omstandigheden is deze verplaatst naar woensdag 18 december, in zaal Veenboer. Wij beginnen om 8 uur, na de H.Mis van half acht.

Het belooft een fijne avond te worden, en omdat u een soupeetje wordt aangeboden, komen de wijkleidsters van te voren even vragen of u komt. Dit in verband met de bestellingen. Ook wordt er dan van u een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.

Als er dames zijn, die graag een kursus ‘kleine karweitjes’ willen meemaken, willen zij dit dan meteen aan de wijkleidsters opgeven als deze langskomt?”

En in een blad van 1968 werd meegedeeld, dat een van onze oudste leden, mevrouw Dekker-Vlaming, op 8 mei jongstleden haar gouden huwelijksfeest had gevierd. En op woensdag 15 mei zouden eigen leden van het K.V.G. onder leiding van mevrouw J. Rood-Mulder de klucht ‘Neeltje Hooigras als Salomé’ spelen.

Zo maar een greep uit de veelheid van activiteiten van ons K.V.G. Wat is er al die jaren veel georganiseerd, veel bereikt. Hoe veel plezier hebben wij niet samen gehad? Hoe veel verdriet en zorgen hebben wij niet samen gedragen? Want dat hoort ook bij vriendschap.

Er moeten sterke schouders zijn geweest, die dit alles zijn begonnen en door de jaren heen verder hebben gedragen.

Daarover ging ook de eerste lezing van vandaag uit het boek der Spreuken: “Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven die van kostbare koralen.”

Wij danken de sterke vrouwen van het begin, die het K.V.G. zijn begonnen en die ons zo’n mooie tijden hebben bezorgd.

Maar, lieve mensen, ‘sterke vrouwen’ hebben wij ook in deze tijd nodig. De tweede lezing, het evangelie, spreekt over Maria en Marta, zussen van de rijke Lazarus, die elk op hun eigen manier heel sterk waren. Maria was sterk in gebed en overweging. Marta haar sterke kant was de dienstbaarheid.

“Wat is nu beter”, zullen sommige mensen zich misschien afvragen: bidden of werken? Ik denk, dat het niet een kwestie is van óf dit óf dat. Het is én dit én dat.

Onze hele westerse cultuur is - wat veel mensen misschien niet meer weten - gebaseerd op het leven van de Italiaan de H. Benedictus van Nursia, die leefde van 480 tot 570. Hij is de stichter van de Benedictijnse kloosterordes. Zijn motto was ‘ora et labora’: bid en werk. Het een kan niet zonder het ander.

In Nederland wordt veel gewerkt, maar weinig gebeden. En waar weinig gebeden wordt, daar voelt God zich niet uitgenodigd. Daar wórdt Hij niet uitgenodigd. En aangezien wij te maken hebben met een bescheiden God, een, die zichzelf niet wil opdringen, missen wij in Nederland - en ook in andere West-Europese landen - zijn werkzaamheid. Eén van de goede vruchten van Gods werkzaamheid is bijvoorbeeld de eenheid.

Wij hebben zo veel verschillende politieke partijen. Er is zo veel verdeeldheid. Iemand hoeft maar een klein beetje anders te denken en er wordt weer een nieuwe partij opgericht. Wij zullen maar hopen - én bidden - dat wij strakjes toch een nieuwe regering krijgen.

God zelf heeft ons gezegd, dat wij moeten werken, maar in zijn geest, zoals Jezus Christus het ons heeft voorgedaan: met veel belangeloze liefde en met geduld en verdraagzaamheid. Menselijke liefde is vaak al heel goed. Maar soms hebben wij allemaal wel een beetje last van eigenbelang. Soms hebben wij het gewoon niet in de gaten, dat wij niet God en de medemens dienen, maar onszelf.

Daarom is dat bidden zo belangrijk: dat God onze liefde transparant maakt, onze liefde aanvult, sterker maakt, dat Hij de grenzen van onze liefde steeds verder verlegt, ons hart steeds groter maakt.

De ‘K’ van het K.V.G ontbreekt zo in onze wereld. Die ‘K’ staat voor ‘katholiek’ wat ‘algemeen’ betekent: het goede is er voor iedereen en niet voor mij alleen of voor een of ander select groepje.

Wij nemen vandaag helaas afscheid van het K.V.G. Nemen wij nooit afscheid van die ‘K’. Zijn wij er met Gods hulp voor iedereen, die ons nodig heeft.

Ik wil vooral alle mensen van het bestuur oprecht danken voor het vele goede, dat zij al deze jaren hebben gedaan, ter ere van God en tot welzijn van de gemeenschap. En ik wens jullie allen Gods rijkste zegen toe. Amen.

Terugblik op KVG Heerhugowaard-Centrum door Stiny van Schaik

Tot 1952 bestond er vanuit de Parochie een Mariacongregatie voor vrouwen. De belangstelling hiervoor werd steeds minder en men zocht naar vernieuwing. Door contact met de Nederlandse RK Vouwenbeweging werd besloten het Katholiek Vrouwengilde op te richten. De oprichtingsdatum werd 25 september 1952. Het bestuur bestond uit de volgende dames:
Voorzitster Mevr. M van Langen-Klaver
Secretaresse Mevr. Duijkersloot-Root
Penningmeesteresse Mevr. A. Schouten-Tesselaar
Bestuurslid Mevr. A. Specker-Bot
Bestuurslid Mevr. Veenboer-Zijp
Bestuurslid Mevr. A. Danenberg-Wijnker.
Geestelijk adviseur Pastoor G.W. van Diest

De vereniging telde 115 leden. De contributie bedroeg fl. 3.-

De eerste bijeenkomst werd gehouden op 28 oktober. De spreekster die avond was mevrouw Klarenbeek van Klaveren over het onderwerp “Begrijpen wij vrouwen tegenwoordig de moeilijkheden”. Veel deed men aan bezinningsdagen en ieder jaar ging men in mei ter bedevaart naar Heiloo.

De vereniging bloeide, dankzij een actief bestuur. In samenwerking met de Streekontwikkeling Heerhugowaard werden cursussen gegeven. Na vele acties en collectes werd het mogelijk bij het 10-jarig bestaan een eigen vaandel in te wijden. Het werd gemaakt door een Belgische dame, woonachtig in Amsterdam. Op het vaandel Maria met het kind, geflankeerd door bloemen, groenten en vruchten die in Heerhugowaard geteeld werden. Met aan de ene kant het wapen van Heerhugowaard en aan de andere kant het wapen van het KVG.

Op 7 januari 1964 werd een missiethuisfront als onderafdeling van het KVG opgericht. Zij helpen en ondersteunen de paters, broeders en zusters uit Heerhugowaard in hun missiegebieden. Verder zette men zich ieder jaar in voor de Christus Koning-speldjes, waarvan de opbrengst voor rustbehoevende moeders en het eigen charitatief werk (materiaal voor de baby-koffer en attenties voor zieke leden) bestemd was.

In 1968 stopte Mevr. Van Langen-Klaver na 16 jaar voorzitterschap binnen ons KVG met dit werk. Voor haar enorme werklust zowel binnen het KVG als daar buiten naar andere vrouwenorganisaties in Heerhugowaard werd zij geprezen. Zij werd tot erelid benoemd en kreeg de zilveren legpenning van de gemeente door de burgemeester uitgereikt.

Ook was Mevr. Van Langen-Klaver sinds 10 september 1953 actief in het kringbestuur Alkmaar. Zij begon daar als secretaresse met 14 afdelingen, wat uitgroeide tot 36 afdelingen. In 1956 werd zij tot presidente van het kringbestuur gekozen. Ook met dit werk stopte ze in 1968. Zij werd beloond met “pro Ecclesia” door deken Kraakman uit Akmaar. Van toen af aan ging zij zich geheel inzetten voor het Melaniawerk. Ook was zij toen nog werkzaam in het diocesaanbestuur.

Op 28 augustus 1968 werd mevr. Gerritsma-Andringa als nieuwe voorzitster van ons KVG gekozen. Dat was voor haar een zware taak om dit werk na Mevr. Van langen Klaver over te nemen. Vooral omdat de tijd zo veranderde werden de avonden steeds maatschappij-gerichter. De emancipatie van de vrouw kwam steeds meer naar voren.

Er volgden nog vier keer een voorzitsterswisseling:

In 1974 werd Mevr. Joosten-Engelen voorzitster

In 1978 Mevr. Van Schaik-Verbruggen

In 1982 Mevr. Hilbers-beentjes

In 1987 werd Mevr. Breed-Beers onze tegenwoordige voorzitster.

12 oktober 1972 werd het twintig jarig bestaan gevierd met een H. Mis, welke als thema had: “De tijd gaat verder”. Veel is er veranderd in de afgelopen jaren, maar het is goed met de tijd mee te gaan en niet stil te blijven staan zoals het geweest is. Verder was er een feestelijke avond met een muzikale sprankelende show door een dameskoor uit Bergen.

28 september 1977 werd het zilveren jubileum van onze vereniging gevierd. De avond begon met een H. Mis met als thema: “Geloven in de tijd”. Zowel voor het verleden als het heden moeten we oog blijven houden en vol goede moed de toekomst in gaan.. Na een welkom door de feestcommissie volgde er een receptie. Toen was het tijd voor de huldiging van 11 leden die 25 jaar trouw lid van onze vereniging waren. De feestcommissie voerde een revue op waarin ze herinneringen ophaalden. Ook was er een rad van avontuur en gezellige dansmuziek. Ook de oud-leden van het eerste uur kregen een feestmiddag aangeboden. Het was een prachtig en zeer geslaagd feest.

Het 30 jarig bestaan werd op 22 oktober 1982 gevierd. Begonnen werd met een H. Mis met aangepaste gebeden en zang. Daarna was er koffie en cake en trad het Langedijker Cabaret voor ons op. Zij brachten leuke Westfriesche stukjes en prachtige zangstukken. In de pauze was er een verloting en tot slot gezellige muziek met een drankje en een hapje.

Tijdens ons seizoen ’83-’84 konden wij als gebruikersgroep starten in een eigen vrouwencentrum in Heerhugowaard. Dit centrum is bedoeld voor alle vrouwen uit Heerhugowaard en hun activiteiten. De allereerste voorzitster van onze vereniging, Mevr. Van Langen-Klaver, onthulde het naambord “Marianne”van dit centrum. Zij heeft ontzettend veel gedaan voor de ontwikkeling en de emancipatie van de vrouw hier in Heerhugowaard. Wij zijn best trots zo’n vrouw binnen ons KVG te hebben gehad.

Er is veel veranderd in al deze jaren, maar we proberen nog steeds het doel van het KVG te bereiken, nl. de ontwikkeling van de vrouw zowel wat betreft haar persoonlijk leven als haar plaats in gezin, kerk en samenleving. Vol energie en vertrouwen gaan wij op naar ons 40 jarig bestaan in 1992.

Het 40-jarig jubileum werd op 30 oktober 1992 gevierd. Het feest begon met een H. Mis om 19.00 uur in de Dionysiuskerk en werd voortgezet in het Alkwaard College aan de Umbriëllaan met een receptie van 20.30 tot 21.30 voor genodigden. Hierna kwam de feestcommissie met een Revue over de verschillende activiteiten van het KVG. De avond werd afgesloten met een muziek en gelegenheid voor een dansje.

Op 21-12-1992 kreeg het 40 jarige KVG een aanmoedigingsprijs van fl. 2500.- uit het Bot Waarderingsfonds vanwege de inzet voor specifiek op vrouwen afgestemde projecten op de Filipijnen.

Het 45 jarig jubileum werd 12 oktober 1997 gevierd met om 10.00 uur een H. Mis. Om 19.30 uur was de feestavond in de Swan met een optreden van de Langedijker Cabaretgroep Cocktail. In de pauze was een verloting en na het optreden gelegenheid tot dansen. De muziek werd verzorgd door de Radio-omroep De Huygenoten.

28 september 2002 werd het 50 jarig jubileum uitgebreid gevierd met om 19.00 uur een Viering, waarin Marianne Kuipers voorging. Daarna was er een optreden van cabaret duo Theo en Els Spigt en kon men een dansje wagen op de muziek van Paul Vlaar. S’Middags was er al een receptie voor genodigden geweest.

Op 29 september 2007 vierden we met 59 leden ons 55 jarig jubileum met een High Tea bij restaurant De Olifant.

Vanaf 1992 waren de volgende dames voorzitter:

1992 Jannie Boogaard-Bekker

1997 Willy Schavemaker-Hageman

2002 Agnes Al-vertelman

Onze afdeling KVG was altijd aangesloten bij KVG Nederland. Met ca.10 afdelingen vormden we een gewest (Noord Holland Midden) en de gewestvrouwen waren lid van het algemeen bestuur Provincie Noord-Holland. Het dagelijks bestuur Noord-Holland was weer vertegenwoordigd in het algemeen landelijk bestuur.

We hadden ons landelijk blad “De Doorkijk” en een provinciaal blad Paperclip.

Het werd steeds moeilijker om het landelijk KVG in stand te houden omdat overal het aantal leden terug liep en”het daardoor niet meer te financieren was. In 2005 volgde opheffing KVG Nederland en “De Doorkijk.”

In de eerste instantie dacht men door te kunnen gaan met KVG Noord-Holland, maar door gebrek aan nieuwe bestuursleden hebben zij 30 november 2006 opgehouden te bestaan. Hierdoor kwam de jaarlijkse bedevaart in mei naar Heiloo ook te vervallen en de Paperclip.

De gewesten bestaan voor een groot deel nog en men is heel gemotiveerd om deze in stand te houden. Als wij daar geen deel meer van uitmaken gaan de laatste vier afdelingen nog door.

We missen KVG Nederland en Provincie Noord Holland wel. Er kwam altijd heel veel informatie vandaan in de vorm van cursussen en thema avonden. We draaien echter nog steeds goed.

Plaatselijk waren we lid van de vrouwenraad Heerhugowaard en zij organiseerden eenmaal in de twee jaar een gezamenlijke avond. Ook organiseren de christelijke vrouwenorganisaties gezamenlijk eenmaal in de twee jaar een Passieviering en jaarlijks de Wereldgebedsdag.

In 2010 is ons vrouwencentrum “Marianne” opgehouden te bestaan. Het bestuur is verder gegaan als werkgroep en zetelt nu in “De Horst”. Wij zijn verhuisd naar van Duivenvoordestraat 54.

Vanaf het 40 jarig jubileum is geschreven door Stiny van Schaik.

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar