Bookmark and Share

Jaarverslag van de PCI op 12-11-2017 door voorzitter Adriaan Rotteveel

12-11-2017
Home >>

Geachte pastoor Frank, diaken Eelke en medeparochianen,

Het doet mij deugd, dat ik ook dit jaar weer de gelegenheid krijg iets te zeggen over het werk van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling in dit Caritas-weekend.

Die benaming "Caritas-weekend" klinkt u misschien wat vreemd in de oren, maar het is dan ook pas de eerste keer, dat deze naam officieel door het Bisdom wordt gebruikt. Voorheen sprak men steeds over "het diaconale weekend", terwijl we toch altijd spreken over de Parochiele Caritas instelling. Nu moet ik u zeggen, dat ik blij ben met die naamsverandering, omdat hiermee veel beter tot uitdrukking komt, dat het gaat om de opdracht die de Heer aan ons allemaal heeft gegeven, nl. het beoefenen van de Caritas, d.w.z. de Liefde, maar dan wel met een hoofdletter.

En bij dat woord Caritas moet ikzelf altijd onmiddelijk denken aan het woord van de Apostel Johannes, een woord, dat tevens de titel is van de allereerste Encycliek van onze Paus emeritus, Benedictus XVI: "Deus Caritas est", d.w.z. "God is Liefde". Caritas, Liefde, is de belangrijkste naam van God, omdat daarmee het wezen van God het dichtst wordt benaderd. En aangezien wij zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, kan het niet anders, dat het ook onze allerbelangrijkste opdracht is, om ons best te doen op onze beurt die Liefde uit te stralen, terug naar Hem en naar onze omgeving.

De Katechismus zegt het prachtig: Door de Caritas, de Liefde, beminnen wij God boven alles, en onze naaste als onszelf, omwille van de Caritas van God. Zij is de “band van volmaaktheid”, zoals Paulus zegt en de vorm van alle deugden; kortom Caritas is de kern van ons leven als christen, niet alleen met woorden, naar vooral met daden.

En die daden zijn natuurlijk de werken van barmhartigheid, waarover ik al vaker heb gesproken. Het is natuurlijk het beste als we ons daar persoonlijk voor inzetten, maar als het zinvoller is om het gezamenlijk te doen, dan is de PCI u daarbij graag van dienst.

En waar het onze vermogens als PCI te boven gaat, daar zijn wij verzekerd van de steun van de gezamenlijke kerken, het leger des Heils, Met Welzijn, Stichting Present, de Voedelbank, de gemeente en landelijk van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

En wat ook goed is om te weten is, dat we er ook nationaal en internationaal niet alleen voor staan, want onze PCI maakt via de bisschoppelijke en de nationale Caritas Instelling deel uit van een wereldwijde Caritas familie: Caritas Internationalis, waarin maar liefst 165 landelijke Caritas organisaties zijn verenigd. En u ziet hier ook weer, hoe de naam Caritas-weekend veel beter aansluit bij datgene wat er in de Kerk wereldwijd op het gebied van de naastenliefde gebeurt.

En voor alle duidelijkheid: ik mag dan wel het woord voeren, maar ik doe dat namens de andere leden van de PCI, Jannie Lighthart, als secretaris, Sanna Lens als penningmeester, en Natascha Thijsseling die sinds kort onze gelederen is komen versterken als lid.

Ik heb vorig jaar bij het lustrum van het SchuldHulpMaatje-project uitgebreid met het aantal ondersteunde hulpvragen beschreven wat we hebben bereikt met dat vrijwilligersproject en met de andere activiteiten van de PCI. Ik zal dat deze keer niet doen, maar ik kan u verzekeren, dat we op dezelfde voet zijn doorgegaan. En dat kan het parochiebestuur, waaraan we jaarlijks verslag uitbrengen, beamen; en via onze diaken, die tevens de regionale Caritasvertegenwoordiger is van het Bisdom, is ook het Bisdom volledig op de hoogte van de activiteiten van de PCI. Bovendien leggen we jaarlijks rekening en verantwoording af aan het Bisdom; en tot nu toe hebben we alleen maar positieve berichten gehoord.

Ik wil echter wel weer graag de aandacht vestigen op de activiteiten die nu weer op stapel staan rond de Advent.

Allereerst is daar natuurlijk weer de jaarlijkse Estafette tegen Armoede voor de Voedselbank, waaraan alle kerken en moskeeën in Heerhugowaard deelnemen. Dat betekent voor onze parochie, dat over twee weken de laatste banken in de kerk weer ingericht worden als voedselbanken. Tot aan het voorlaatste weekend van de Advent kunt u daar houdbare voedselproducten deponeren.

Tevens zal er weer geld worden ingezameld voor kledingbonnen voor jonge kinderen van ouders die op de Voedselbank zijn aangewezen om met Sinterklaas iets nieuws te kunnen kopen in een plaatselijke kledingwinkel. Vorig jaar zijn, tot grote blijdschap van de doelgroep, 75 bonnen van €50,- uitgereikt. Hopelijk lukt ons dat dit jaar ook weer. Achterin de kerk staat weer de bekende doos, waarin u uw giften kunt deponeren.

Ook beginnen we over enkele weken weer met ons kerstwinkeltje met o.a. abdijkaarsen. Maar we hebben dit jaar, ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van onze parochie, ook een speciale kaars met het Dionysius-logo laten maken. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat, vooral dankzij het logo, dat is ontworpen door, ik mag bijna wel zeggen, onze eigen parochiële grafisch ontwerper Edwin Walberg. Hij heeft bovendien weer een prachtige kerstkaart voor ons ontworpen met het opschrift: “Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar”. Nog geen kerstkaarten kopen dus; over twee weken staat het kerststalletje er.

En dit jaar zal ook weer een gift van €250,- ter beschikking worden gesteld van het landelijk project om aan alle gevangenen met Kerstmis een klein kerstpakketje aan te bieden. Ons geld is bestemd voor de gevangenen hier in de Heerhugowaardse gevangenis. Dat pakket zal wederom vergezeld gaan van een kerstkaart met een wens vanuit onze parochie.

Zoals bekend ondersteunt u via de PCI ook het werk van het Platform Armoedebestrijding en van het SchuldHulpMaatje project. Ik heb wat folders van het SchuldHulpMaatje-project bij de uitgangen gelegd voor belangstellenen, en tevens een interessante folder die verwijst naar een website van Schuldhulpmaatje, nl. www.eerstehulpbijschulden.nl met heel veel informatie over hoe u zelf 'eerste hulp bij schulden' voor iemand kunt zijn zonder geld te geven. En mocht u zelf geïnteresseerd zijn om schuldhulpmaatje te worden, dan hoor ik dat graag.

En dan nu toch de onvermijdelijke vraag. Ik hoop, dat u ons ook dit jaar weer net zo ruimhartig wilt steunen als voorgaande jaren. Wij zijn elk jaar weer blij verrast door de grote opbrengst van de collecte van dit Caritas-weekend, die, samen met de mooie giften op de rekening van de PCI, onze enige bron van inkomsten is voor het komende jaar.

En voor uw gaven wil ik u graag bij voorbaat hartelijk dank zeggen namens de mensen waarvoor wij iets kunnen betekenen en die wij, als PCI - namens u - ook in de toekomst graag willen ondersteunen.

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar