Bookmark and Share

achtentwintigste week door het jaar 2, maandag

eerste lezing (Gal. 4, 22-24.26-27.31 - 5, 1)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.
Broeders en zusters, we lezen, dat Abraham twee zonen kreeg, een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin werd geboren uit kracht van de natuur, die van de vrije vrouw uit kracht van Gods belofte. Deze dingen hebben een diepere betekenis. De twee vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort. Terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: “Verheug u, onvruchtbare, gij die nooit hebt gebaard; breek los in gejuich, gij die geen weeën kent. Want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die een man heeft.” Broeders en zusters, wij zijn dus geen kinderen van een slavin, onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang (Ps. 113/112)

Refrein:
De Naam van de Heer zij geprezen vandaag en in eeuwigheid.
Of : Alleluia.

Verheerlijkt, dienaars des Heren, verheerlijkt de Naam van de Heer. De Naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood, moet ieder die Naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer, zijn Glorie beheerst de hemel.

Wie is als de Heer onze God, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde; die machtelozen tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt?

vers voor het evangelie (Joh. 10, 27)

Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer; en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia.

evangelie (Lc. 11, 29-32)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Toen het volk samenstroomde begon Jezus te spreken: “Dit geslacht is een verdorven geslacht: het verlangt een teken; maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten, zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met de mensen van dit geslacht; en zij zal hen veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo: welnu, hier is méér dan Salomo. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en zij zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona: welnu, hier is méér dan Jona.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.