Bookmark and Share

vijfentwintigste week door het jaar 2, woensdag

eerste lezing (Spr. 30, 5-9)

Uit het Boek der Spreuken.
leder woord van God is in vuur gelouterd; voor wie op Hem bouwen is Hij een schild. Gij moogt aan zijn woorden niets toevoegen, want dan zou Hij u tot de orde roepen en zoudt ge voor leugenaar staan. Heer, twee dingen zijn er, waar ik U om bid; weiger ze mij niet, tot mijn dood toe: Houd onwaarheid en leugen ver van mij af en geef mij noch armoe noch rijkdom, maar laat mij eten het brood dat mij is toegemeten. Dan loop ik geen kans, dat ik in mijn overmoed U ga loochenen en ga zeggen: Wie is de Heer? En evenmin zal ik uit armoe gaan stelen en mij aan de Naam van mijn God vergrijpen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang (Ps. 119/118)

Refrein:
Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids. De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud.

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig, het staat in de hemel vast. Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden, om steeds aan uw woord te voldoen.

Door uw bevelen word ik verstandig en keer ik mij af van de slechte weg. Ik haat en verafschuw het onrecht, uw wet heb ik lief.

vers voor het evangelie (Ps. 119/118, 18)

Alleluia. Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer, de heerlijkheid van uw wet. Alleluia.

evangelie (Lc. 9, 1-6)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen. Daarop zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten. En Hij vermaande hen: “Neemt niets mee voor onderweg: geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld; niemand van u mag dubbele kleding hebben. Als ge een huis binnengaat, moet ge daar blijven en ge moet vandaar weer afreizen. Als men u ergens niet ontvangt, verlaat dan die stad en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen.” Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden en genezingen verrichtten.
Woord van de Heer.
Wij danken God.