Bookmark and Share

eenentwintigste week door het jaar 2, dinsdag

eerste lezing (2 Tess. 2, 1-3a.14-17)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.
Broeders en zusters, wij moeten u verzoeken in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem niet zo gauw uw bezinning te verliezen, en u niet te laten opschrikken door profetieën, uitspraken of brieven, die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken. Laat u door niemand iets wijsmaken! God heeft u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven. Dus, broeders en zusters, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons zijt onderwezen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Moge de Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond, en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken, uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds, in woord en daad.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

tussenzang (Ps. 96/95)

Refrein:
Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander: de Heer regeert! Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen, de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, de zee neuriet mee met al wat daar leeft; de velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe, omdat Hij komt, Hij komt als koning der aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.

vers voor het evangelie (Mt. 4, 4b)

Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Alleluia.

evangelie (Mt. 23, 23-26)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgen Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de Wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw, verwaarloost ge. Het ene moet men doen en het andere niet nalaten. Blinde leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt! Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! De buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. Blinde Farizeeën, reinigt eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant vanzelf rein.”
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.