Bookmark and Share

‘Parochie en Caritas’

De gezamenlijke diaconale werkgroepen doen hun best om namens ons allen, dat wil zeggen namens onze parochie (Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap), de caritas (werken van barmhartigheid) gestalte te geven. U weet wel:

"Want Ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen, Ik was naakt en jullie hebben Mij gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Mij omgezien, Ik was in de gevangenis en jullie kwamen naar Mij toe.'' (Matteüs 25,35-36).

Christus was geen beeld van macht, maar van dienstbetoon en van zorg om de ander. Wie wil leven in navolging van Jezus, heeft een boodschap die uitnodigt om samen te werken aan een betere wereld, een maatschappelijke boodschap om armoede en discriminatie uit te sluiten, om rechtvaardigheid en vrede te bevorderen. Een boodschap die tegelijk een opdracht is aan elke mens afzonderlijk, aan elke vorm van gemeenschap, maar zeker aan een parochiegemeenschap.

En juist dáárom gaat het in de keuze van het thema ‘Parochie en Caritas’ voor het Diaconale Weekend. Het gaat erom, dat we weer eens diep tot ons laten doordringen wat het betekent een parochie, een Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap te zijn; dat we ons realiseren dat we niet eens kunnen spreken van een parochie als daarin geen door Christus geïnspireerde caritas zichtbaar is. Kortom, een Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap zonder caritas (christelijke liefdadigheid) bestaat niet. Waarom niet? Omdat het beoefenen van caritatieve of diaconale activiteiten juist tot het wezen van ons geloof behoort. Het kon ons niet duidelijker gezegd worden, want als antwoord op de vraag naar het eerste gebod zei Jezus: "Het eerste is: Hoor Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer, uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee" (Marcus 12, 29-31).

En hoe kunnen we daaraan, en vooral aan dat tweede proberen te voldoen? U raadt het al: door als vrijwilliger uw talenten in dienst te stellen van één van de diaconale werkgroepen van onze parochie. Zij maken in dit Diaconale Weekend graag gebruik van dit kleine pamflet om u nog weer eens te vertellen hoe zij proberen invulling te geven aan één of meer van de werken van barmhartigheid. Zij kunnen uw hulp heel erg goed gebruiken.

Adriaan Rotteveel, voorzitter Parochiële Caritas Instelling