Bookmark and Share

Preek op woensdag 26-12-2012, Tweede Kerstdag, H. Stefanus, pastoor Frank Domen

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, welkom op deze Tweede Kerstdag. Gisteren nog lag het Kindje in de kribbe. Vandaag - op de feestdag van de heilige Stefanus - wordt het Kind in de hemel gezien. Het lijkt wel een ‘ééndagskind’. Maar in werkelijkheid zit er een periode van meer dan 33 jaar tussen. En in die tussentijd heeft Jezus al vele mensen verzameld, die allemaal vervuld zijn van de heilige Geest.

Stefanus, die door zijn vijanden gestenigd gaat worden, heeft dezelfde overgave als Jezus, want wanneer de stenen op hem neerkletteren, bidt hij “Heer Jezus, ontvang mijn geest”. Bijna dezelfde woorden, die de stervende Jezus aan het kruis bad:“Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest” (Lucas 23, 46).

En als hij verzwakt door de verwondingen neervalt, roept Hij “Heer, reken hun deze zonde niet aan”. Woorden, die ook Jezus aan het kruis had gebeden: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lucas 23, 34).

Dat, lieve mensen, is de grondhouding van het Kerstkind. Dat Kind kwam vrede brengen. Niet door het kwade uit te roeien, maar door het te verdragen en te vergeven. Als Jezus wordt geboren, is er alleen nog maar een God van vrede. Maar Hij hoopt - en vanuit de hemel bidt Hij daar nog iedere dag voor - dat wij Hem daarin willen navolgen, nadoen, en ook zelf mensen van vrede worden.

Laten wij dat in deze eucharistieviering aan God vragen: vergeving van zonden, ònze zonden èn die van anderen.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. Heer, laat ons het voorbeeld navolgen van hem, die wij vandaag gedenken: dat ook wij onze vijanden leren beminnen. Want wij vieren de sterfdag van de heilige Stefanus, die zelfs voor zijn vervolgers wist te bidden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... . Amen.

PREEK

Kerstmis is toch een geboortefeest? Maar in de eerste lezing van vandaag sterft er een diaken van de Kerk! Kerstmis is toch vrede op aarde? Maar in de lezingen van vandaag horen wij bijna niets anders dan ruzie en haat. Zij sleepten hem buiten de stad Jeruzalem, de stad van de vrede. ‘Jeruzalem’, daar zit het woordje ‘sjaloom’ in, vrede. Maar er is oorlog in plaats van vrede.

Had de Kerk niet beter voor een mooi bekeringsverhaal kunnen kiezen? Bijvoorbeeld die Romeinse honderdman Cornelius uit de Handelingen van de Apostelen, die zich met zijn hele gezin laat dopen. Dan hadden wij meteen kunnen zien, dat de geboorte van het goddelijke Kind mooie vruchten heeft voortgebracht.

Dat zijn misschien onze gedachten, maar de Kerk heeft geluisterd naar Jezus zelf, die de apostelen heeft voorgehouden hoe zijn en hún getuigenis door sommige machtige mensen zal worden afgewezen. Zij zullen voor rechtbanken worden gedaagd, worden gegeseld en gedood.

Mooi vooruitzicht is dat! Inderdaad, dat ìs een mooi vooruitzicht, want het getuigenis van Jezus en dat van alle gelovigen zal pas uitgroeien tot een grote boom als het tot het einde toe wordt volgehouden, óók in moeilijke situaties.

Een echt getuigenis kan je je bloed kosten. Het woordje ‘martelaar’, ‘martyr’, betekende eerst ‘getuige’. Een martelaar is dus oorspronkelijk een getuige. Later heeft het de betekenis gekregen van iemand, die zijn bloed geeft voor zijn godsdienstige overtuiging.

De grote apostel Paulus zegt, dat waar het kwaad tot zijn grootste macht is gekomen, dat daar in gelovige mensen de genade nòg groter wordt ... àls er maar mensen zijn, die tot het einde toe volhouden. Je moet tot je grens willen gaan. Maar dan beleef jij - of anderen ná jou - ook de grens van het kwaad. Want op het moment, dat jij bij je grens bent aangekomen, zal volgens Jezus de heilige Geest je gaan ingeven wat je zeggen en doen moet. Stefanus ging tot zijn grens en zijn gebed om vergeving werd verhoord. De man onder wiens verantwoordelijk hij werd gestenigd, Paulus, kwam tot bekering en veranderde van een christenvervolger in één van de allergrootste getuigen van alle tijden.

Sommige mensen denken, dat het einde van de volkskerk nabij is. In andere dorpen en steden wordt de ene na de andere kerk gesloten. Misschien hebben jullie gehoord over alle drukte over een kersttoespraak van de paus waarin hij over homosexualiteit zou hebben gesproken. Dat is helemaal niet waar. De paus heeft er met geen woord over gerept. Naar aanleiding van die vermeende uitspraken zou het bezoekersaantal van de website www.ontdopen.nl gestegen van van gemiddeld 10 per dag naar meer dan 10.000 per dag. Daar heb ik grote twijfels bij. Er is geen zichtbare teller voor bezoekersaantallen, maar wel een teller waarop je je waardering kunt uitspreken. En die staat sinds de opening net boven de 7000. Het zijn allemaal acties tegen de Kerk, moderne geloofsvervolging.

En toch gaan wij door. Wij gaan tot onze grens. En als je goed om je heenkijkt, zie je al tekenen van opleving. Als je denkt, dat alles verloren is, ben je blijkbaar één ding vergeten: naar boven te kijken! Dat was wat Stefanus deed en hij zag de hemel open en de Mensenzoon - dat is Jezus - zag hij staan aan de rechterhand van God.

Volhouden! Ook als het hopeloos lijkt. Zo werd het leven van het Kerstkind vruchtbaar in een goddelijke, eindeloze maat. Zo kan ook ons leven vruchtbaar worden. Als wij maar volhouden.