Bookmark and Share

vrijdag 23-11-2012 in de 33e week door het jaar II

OPENINGSWOORD

Vandaag vieren wij de heilige Clemens I, paus en martelaar. Hij was na Petrus, Linus en Cletus de vierde bisschop van Rome. Over hem is niet veel bekend.

Zeker is dat hij een brief schreef aan de christengemeente van de Griekse stad Korinte. Daarmee is hij het eerste voorbeeld van bemoeienis van de bisschop van Rome met plaatselijke aangelegenheden elders. Van dan af zal de bisschop van Rome zich steeds vaker mengen in belangrijke kwesties van algemeen kerkelijk belang omwille van zijn eerbiedwaardige zetel, die door Petrus, de prins der apostelen, was gesticht. Uiteindelijk zal dit uitlopen op het pausschap.

Volgens de traditie hebben zich in Clemens' bisschopstijd vele Romeinen van aanzien tot het christendom hebben bekeerd.

Er doen verhalen over hem de ronde, die waar zouden kunnen zijn. Wij weten: bij God is alles mogelijk. Een verhaal weet te vertellen, dat hij tijdens christenvervolgingen verbannen werd naar een gebied rond de Zwarte Zee, waarschijnlijk de Krim. Daar moest hij samen met andere ballingen in de mijnen werken. Ook daar wist hij velen tot Christus te brengen. Toen eens een groot aantal gevangenen van dorst en uitputting dreigde om te komen, bad Clemens om hulp tot de Heer. Daarop werd hem in een visioen een lam getoond, dat hem wees waar hij een nieuwe bron kon aanboren. Mozes deed ook dit soort dingen, dus waarom zou de Plaatsbekleder van Christus dat niet kunnen.

Uiteindelijk zou Clemens de marteldood gestorven zijn doordat de Romeinen hem verdronken in de Zwarte Zee. Om te voorkomen, dat zijn lijk op het strand zou aanspoelen en de christenen hem dan alsnog een eerbiedige begrafenis zouden geven, bonden ze hem een anker om de hals. Maar de zee viel op wonderbare wijze gedeeltelijk droog; zo konden de christenen gewoon over de zeebodem de plek bereiken waar engelen intussen een kapelletje hadden gebouwd. Daar vonden zij het lichaam van de heilige bisschop.

Een heel mooi en aandoenlijk verhaal. Laten wij deze heilige paus aanroepen voor de Kerk in onze dagen.

PREEK

Het evangelie eindigt met de opmerking, dat al de mensen aan Jezus’ lippen hingen.

Eigenlijk is dat geweldig. Jezus’ vijanden joegen Hem op, zoals een havik om zijn prooi cirkelt, maar ze konden geen gelegenheid vinden om Hem gevangen te nemen vanwege zijn vele volgelingen.

De mensen luisterden niet alleen naar Hem, omdat Hij een groot redenaar was, maar vooral omdat Hij met gezag sprak. Jezus, het levende Woord van God, sprak de woorden van God en maakte ze levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard. Om zijn vijanden te weerleggen, verwees Jezus vaak naar Gods Woord in het Oude Testament. Hij gebruikt in de evangelies geregeld het gezegde “Er staat geschreven” om zijn leer te onderbouwen.

Hebben niet wij allemaal vijanden, die in ons hart en onze geest op de loer liggen en die proberen Jezus uit ons leven te verbannen? Hebben niet wij allemaal van die innerlijke laadjes, die gevuld zijn met twijfels, weerzin en andere sterke verleidingen, die zelf liever verborgen blijven, omdat zij hun heimelijke werk dan kunnen voortzetten? Gelukkig hebben wij een wapen bij de hand om deze vijanden te verslaan: de Bijbel, de heilige Schrift, kan de leugens van de duivel en de kracht van onze gevallen natuur overwinnen.

Daarom kan de dagelijkse lezing van de heilige Schrift een krachtig instrument zijn. Er zijn mensen, die iedere dag een of twee regels van buiten leren en die ze dan kunnen gebruiken wanneer ze een keer boos of woedend zijn, wanneer ze twijfelen of bang zijn. Met die bijbelteksten kunnen ze de duivel dan een ongenadige klap geven. Gebeden van vertrouwen in de psalmen of woorden van troost uit de evangelies kunnen ons helpen om ons leven veilig te bouwen op stevige fundamenten als hoop en vertrouwen. Wij zijn dan veel minder gevoelig voor de negatieve gevoelens, die de wereld in ons kan opwekken.

Wij kunnen natuurlijk niet in korte tijd heel de Bijbel leren. Daarom is het goed om ons bijvoorbeeld te beperken tot de dagelijkse lezingen van de heilige Mis. Die kun je onder andere altijd op onze website vinden onder het kopje ‘spiritualiteit’. Je kunt een paar regels, die jou raken opschrijven of onderstrepen en die een opvallend plaatsje in je huis geven. Het zijn kleine herinneringen aan Gods krachtige aanwezigheid. Op den duur zullen we voldoende kracht vinden om al onze vijanden te overwinnen.