Bookmark and Share

dinsdag 23-10-2012 in de 29e week door het jaar II

OPENINGSTEKST

De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed met Maria, de moeder van Jezus.

OPENINGSWOORD

Lieve mensen, misschien dat wij weleens een beetje jaloers zijn op de apostelen en de andere mannen en vrouwen, die Jezus tijdens hun leven op aarde zo nabij mochten zijn. Zij mochten bij Hem zitten, naar Hem kijken en luisteren. Zij mochten met Hem eten, wandelen. Misschien iets voor hem halen of maken.

Nu, Jezus zegt in het evangelie, dat er een tijd zal komen, dat Hij alle mensen, die geloven aan zijn maaltijd zal uitnodigen en dat Hij langs hen zal gaan om te bedienen. Niet wij doen dan wat voor Hem, maar Hijzelf gaat voor ons in de weer.

Proberen wij hem en elkaar trouw te blijven, ons leven lang. Eens zal Jezus ons letterlijk aan zijn goddelijk hart drukken en zal Hij ons onze plaats aan zijn hemelse tafel wijzen.

Vieren wij deze heilige Eucharistieviering met Maria, de Moeder van de Kerk.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. God, barmhartige Vader, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder. Laat uw kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... .

PREEK

Jezus roept ons in het evangelie op om waakzaam te zijn. Hij prijst de dienaars, die Hij bij zijn komst wakende zal vinden. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat wij per se aan het bidden moeten zijn wanneer Hij komt om ons te halen of dat wij op dat moment bezig moeten zijn met het lezen van de Bijbel. Waakzaam zijn op het moment dat de Heer komt wil zeggen, dat wij op dat moment bezield moeten zijn van een evangelische geest. En dat is dat wij vol liefde moeten zijn voor God en voor onze medemensen. En dat brengt nu eenmaal met zich mee dat wij het ene moment uitdrukkelijk met God bezig zijn en dat wij een ander moment uitdrukkelijk met een medemens bezig zijn. Maar als dat gebeurt vanuit de liefde, die Jezus ons heeft geopenbaard, dan is het altijd goed.

Waakzaam zijn betekent, dat wij in staat van genade moeten zijn op het moment, dat de Heer ons komt halen.

In een van zijn brieven zegt de heilige apostel Paulus, dat wij moeten bidden zonder ophouden. Ook dat kan natuurlijk niet betekenen, dat wij juist op het moment dat de Heer ons komt halen onze rozenkrans of een gebedenboek in de hand moeten hebben. Maar alles wat wij zeggen en denken en doen en laten moeten wij proberen te doen in een geest van gebed, dat wil zeggen in vereniging met Jezus en Maria. Als wij de afwas doen of boodschappen en wij denken onderweg aan Jezus of Maria of aan een mooie bijbeltekst - zonder natuurlijk het verkeer uit het oog te verliezen - dan werken wij in een geest van gebed en dan bidden wij zonder ophouden.

In de eerste lezing van vandaag uit de brief aan de christenen van Efeze zegt Paulus, dat Jezus in de wereld is gekomen om de twee werelden - die van God en die van de mensen - één te maken. Wel, als wij waakzaam door het leven gaan, biddend, dan daalt God uit de hemel neer in ons bidden en werken, en dan stijgt Hij met ons bidden en werken weer op naar de hemel. Dan worden de twee werelden inderdaad één, zoals in Jezus Christus de twee naturen - de goddelijke en de menselijke - in één persoon verenigd zijn.

Bidden en werken wij zo, dat hemel en aarde meer met elkaar verbonden worden.