Bookmark and Share

18-02-2012, woensdag in de 2e week door het jaar 2

OPENINGSTEKST

Dit is de trouwe en verstandige dienaar, die de Heer over zijn gezin heeft aangesteld.

OPENINGSWOORD

Gisteren hebben wij de heilige Mis gevierd ter ere van Maria, de Moeder van de Kerk. Vandaag willen wij dat doen ter ere van Sint Jozef, de patroon van de Kerk.

Vragen wij hem, dat de Kerk tot nieuw leven mag opbloeien, zodat wij God beter kunnen eren en meer zegen van boven kunnen ontvangen.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. God, in uw wijze voorzienigheid hebt Gij de heilige Jozef willen uitverkiezen tot bruidegom van Maria, de moeder van uw Zoon. Wij vragen U: mogen wij hem tot voorspreker hebben in de hemel, die wij op aarde vereren als beschermer. Door Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... .

PREEK

De sabbat is in Israël de dag waarop de mensen terugdenken aan hoe het allemaal is begonnen. Het is de dag waarop God uitrustte van al het werk, dat Hij had verricht. Op de sabbat vieren de mensen, dat God hen heeft geroepen om samen met Hem de aarde te beheren, om de aarde te maken tot een plaats waar mensen en dieren en dingen in harmonie kunnen samen zijn.

Daarom was het zo erg wat een aantal Joodse mensen deed in de synagoge. Ze wilde Jezus beschuldigen van iets, dat op de sabbat niet geoorloofd was. Voor hen wegen de wetten blijkbaar zwaarder dan het heil van de mensen. En daarom is het zo opvallend, dat Jezus de man met de verdorde hand in het midden zet. Hiermee wil Hij blijkbaar zeggen: Het is toch allemaal om de mens begonnen! De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat. Op de sabbat denken de joden eraan, dat God hen tot heelheid heeft geroepen. Zou Jezus dan niet juist op de sabbat de zieke man moeten genezen!?

Jezus wil aangeven, dat het in ons gelovig leven niet gaat om het plichtsgetrouw ten uitvoer brengen van allerlei voorschriften, maar dat het gaat om het komen tot het hart en de geest van de geboden en de bepalingen, die er immers zijn omwille van de genezing van mensen. Jezus laat zien wat er werkelijk moet gebeuren in de synagoge.

Ook wij moeten de mens centraal stellen. De mens als wezen, die hier op aarde leeft, die verlangt naar geluk en daar ook recht op heeft, want God heeft de mens voor het geluk geschapen. Maar ook de mens als wezen, die hier op aarde onderweg is naar een nog veel beter leven. Wij zijn geroepen om de mensen in hun noden bij te staan, waar we maar kunnen, en we zijn geroepen om de mensen tegelijkertijd op het hogere te wijzen. Laten we niet bang zijn om met mensen te spreken over God, hun Vader, en de hemel, niet belerend, maar getuigend. Vertellen wij hoe veel vrede en vreugde wijzelf bij God kunnen vinden, wijsheid en kracht. Kijken we maar naar de kleine David in de eerste lezing van vandaag. Hij wist de reus Goliath te overwinnen. Hoe veel mensen voelen zich tegenwoordig niet te zwak om het leven aan te kunnen. Wijzen wij hen op deze bron van goddelijke kracht. Dan kunnen zijzelf hun conclusies daaruit trekken.