Bookmark and Share

08-06-2012, vrijdag in de 9e week door het jaar

OPENINGSWOORD

Paulus spreekt in de eerste lezing van vandaag over de vervolgingen, die hij te verduren heeft. Soms waren dat letterlijke vervolgingen. Mensen waren eropuit hem te doden. Maar het kan ook zo zijn dat in een maatschappij een bepaalde manier van denken en doen strijdig is met ons geloof. Wij kunnen ons dan aangevallen voelen zonder dat er nu meteen mensen met wapens staan te zwaaien.

Vertrouwen wij op God, die beloofd heeft ons altijd trouw te zijn als ook wij Hem trouw willen zijn.

PREEK

Vandaag hoorden wij de psalmist in de tussenzang zeggen, dat het Woord van God berust op betrouwbaarheid en dat eeuwig is wat Hij rechtvaardig bepaalt.

Deze tekst uit psalm 119 kunnen wij zien als het fundament voor al ons denken over God: God verandert nooit. Er is geen tegenstelling in God, zoals wij die soms wel bij mensen aantreffen. Hij is altijd goed, altijd trouw, altijd vruchtbaar.

Gods Woord is eeuwig. Proberen wij daaraan te denken. Alles wat God heeft gezegd, blijft voor altijd waar. Hij verandert nooit van mening. En omdat God ook altijd goed is, zal zijn Woord altijd goede vruchten voortbrengen. Omdat God altijd trouw is, zal onze hemelse Vader ons vertrouwen nooit beschamen. Hij zal nooit tegen ons liegen en ons nooit een verkeerde indruk geven. God is volledig en altijd betrouwbaar!

Mensen aan de andere kant hangen weleens heel verkeerde overtuigingen aan. En zij kunnen deze valse overtuigingen soms met luide stem rondbazuinen. De heilige apostel Paulus waarschuwde Timoteüs al voor deze mensen. Hij spoorde zijn jonge leerling aan vast te houden aan de leer, die hij gelovig had aanvaard. Paulus raadde hem aan te blijven denken aan wie het waren, die hem hadden onderricht en hoe hij van kleins af aan vertrouwd was geraakt met de heilige geschriften en hoe hij daaruit de wijsheid kon putten, die hem leidt tot het heil. Dit was de enige manier waarop Timoteüs zich kon wapenen tegen de bedriegers, die een vals evangelie verkondigden.

Hetzelfde geldt vandaag de dag. Wij kunnen in de waarheid blijven als wij onszelf laten onderrichten door het Woord van God in de heilige Schrift. Als wij het overwegen kan het wortel in ons schieten. Vroeger al waren er bijvoorbeeld monniken, die stukjes van de heilige Schrift uit hun hoofd leerden. Dan kun je er in het dagelijkse leven gemakkelijker op steunen. Als je teksten niet meer zo gemakkelijk van buiten kunt leren, geen probleem, God helpt iedereen die z’n best doet.

Praktisch gezien betekent dit, dat het goed is als wij iedere dag een stukje uit de heilige Schrift lezen, zoals wij dat nu tijdens deze heilige Mis al hebben gedaan. Dat is al voldoende. En het zou heel goed zijn om gedurende de dag nog eens terug te denken aan een passage uit een van de twee lezingen of de tussenzang, die wij zojuist hebben gehoord. Er zijn boekjes waarin je die teksten kunt vinden. Ze staan ook op de website. Misschien kunnen wij van een of twee verzen waardoor wij ons geraakt voelden minstens de strekking proberen te onthouden, zodat wij er door de dag nog eens mee bezig kunnen zijn. Laat het mooie van die verzen belangrijker voor je worden dan allerlei negatieve dingen die ons ontmoedigen of verwarren of zelfs bang maken.

De heilige Schrift belooft in deze zelfde psalm het volgende: Zij die uw wet liefhebben leven in vrede. Proberen wij zo te doen. Houden wij van het Woord van God en dan zullen wij beter herkennen al het goede dat God voor ons in petto heeft.