Bookmark and Share

preek op 05-09-2012, woensdag in de 22e week door het jaar

OPENINGSTEKST

Dit is de trouwe en verstandigen dienaar, die de Heer over zijn gezin heeft aangesteld.

OPENINGSWOORD

In het evangelie horen wij, broeders en zusters, hoe Jezus zieken geneest en duivels uitdrijft. Hoe Hij zich nadien naar een eenzame plaats begeeft. Het staat er dit keer niet bij, maar wij weten, dat Hij op eenzame plaatsen komt om te bidden.

Dit is een stukje kennis, dat wij in dit verhaal opdoen. Maar het is dan de bedoeling, dat wij er ook iets mee gaan doen. Kennis moet van het hoofd naar het hart. Zoals Jezus zich inzet voor mensen, zo moeten wij ons inzetten voor Jezus en onze medemensen. Als wij zo proberen te leven, gelden de woorden van de tussenzang ook voor ons: Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Wij vieren op deze woensdag de heilige Mis ter ere van de heilige Jozef.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. God, in uw wijze voorzienigheid hebt Gij de heilige Jozef willen uitverkiezen tot bruidegom van Maria, de moeder van uw Zoon. Wij vragen U: mogen wij hem tot voorspreker hebben in de hemel, die wij op aarde vereren als beschermer. Door Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... . Amen.

PREEK

Iedere keer dat wij in de heilige Schrift lezen of dat wij tijdens de heilige Mis het Woord van God horen voorlezen, ontvangen wij eeuwige waarheden. En iedere keer, dat wij iets van Gods liefde ervaren, is God tegelijk bezig om ons te onderrichten. En dat kan op den duur ons leven helemaal veranderen. Dag in, dag uit is God aan het werk en probeert ons steeds beter te voeden. Geen melk meer, zoals Paulus zegt in de eerste lezing, maar vast voedsel.

De apostel Paulus gebruikt dit beeld om aan te tonen dat God onze manier van denken en van handelen in de wereld wil veranderen. Wij zien de oproep tot heiligheid als een kwestie van gaan van kennis van het hoofd naar kennis van het hart. Maar het is eigenlijk een voortdurend tweerichtingsverkeer. Wij moeten voortdurend leren hoe wij ons verstand op de juiste manier moeten gebruiken en tegelijkertijd hoe wij ons hart voor Gods liefde moeten openen. Dat is de manier waarop wij met Gods ogen naar de wereld kunnen kijken: door het filter van zijn waarheid en van zijn liefde.

Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld de valkuilen overwinnen waarmee de christenen van Korinte werden geconfronteerd. Met ons verstand kunnen wij inzien, dat wij allemaal broeders en zusters zijn van elkaar. Als wij de waarheid kunnen aanvaarden, dat wij allemaal evenzeer door Jezus worden bemind en worden verlost, dan kunnen onderlinge rivaliteiten ophouden te bestaan.

Maar deze kennis van het hoofd is niet voldoende. Zij moet worden ondersteund door de kennis van het hart. En daartoe moeten wij onze harten openen om Gods liefde te kunnen ontvangen. Als wij zien hoeveel Hij van ons houdt, ondanks onze zwakheden en gebreken, kan dat onze harten voor andere mensen openen en kan het ons leren om met elkaar om te gaan met dezelfde barmhartigheid die God voor ons heeft. Ons leven lang moeten wij leren hoe wij elkaar moeten liefhebben en liefde is nu eenmaal een kwestie van verstand en hart tezamen.

Moge de heilige Geest ons helpen om te denken zoals Hij. Moge Hij ons tonen hoe wij alle verdeeldheid uit ons midden kunnen verwijderen, zodat wij in Jezus één lichaam en één geest kunnen worden.