Bookmark and Share

14e zondag door het jaar A

eerste lezing (Zach. 9,9-10)

Uit de Profeet Zacharia.
Zo spreekt de Heer:
“Jubel luid, gij dochter Sion,
juich, gij dochter, Jeruzalem!
Zie uw koning komt tot u,
rechtvaardig en zegevierend;
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem;
de strijdboog wordt gebroken.
Dan kondigt hij de vrede af onder de volken,
dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee,
aan de Rivier tot de grenzen der aarde.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang (Ps. 145/144)

Refrein:
Uw Naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt, die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op.

tweede lezing (Rom. 8,9.11-13)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid,
maar door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft opgewekt,
in u woont,
zal Hij
die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest,
die in u verblijft.
Broeders en zusters,
wij hebben dus verplichtingen,
maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.
Als gij zelfzuchtig leeft,
zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest
de praktijken van de zelfzucht versterft,
zult gij leven.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie

Alleluia.
Weest dus waakzaam,
want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.
Alleluia.

evangelie (Mt. 11,25-30)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus. 

In die tijd sprak Jezus:
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader, tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
Komt allen tot Mij,
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Wood van de Heer.
Wij danken God.