Bookmark and Share

vijftiende week door het jaar 1, donderdag

eerste lezing (Ex. 3, 13-20)

Uit het Boek Exodus.
Toen Mozes de stem van God had gehoord in het vuur dat opvlamde uit een doornstruik, sprak hij opnieuw tot God: “Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn naam? wat moet ik dan antwoorden?” Toen sprak God tot Mozes: “Ik ben die is.” En ook: “Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij-is zendt mij tot u.” Bovendien zei God tot Mozes: “Dit moet ge de Israëlieten zeggen: de Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, zendt mij tot u. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door. Ga nu op weg, roep de oudsten van Israël bijeen en zeg hun: de Heer, de God van uw vaderen, is mij verschenen, de God van Abraham, Isaäk en Jakob, met deze boodschap: Ik draag zorg voor u, want Ik zie wat men u in Egypte aandoet. Daarom heb Ik besloten: Ik zal u uit de ellende van Egypte wegvoeren naar het land van de Kanaánieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten en Jebusieten, een land van melk en honing. Zij zullen luisteren naar wat gij zegt. Dan moet ge met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en hem zeggen: De Heer, de God van de Hebreeën, vraagt ons een maaltijd voor Hem te houden. Laat ons daarom drie dagreizen ver de woestijn ingaan om offers op te dragen aan de Heer onze God. Ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten vertrekken, als geen sterke hand hem dwingt. Daarom zal Ik mijn hand opheffen en Egypte treffen met allerlei wondertekenen, die Ik er zal verrichten. Dan zal hij u wel laten gaan.”
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

tussenzang (Ps. 105/104),

Refrein:
Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
Of: Alleluia.

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam, verkondigt de volken zijn daden. Vergeet nooit de wonderen die Hij deed, zijn tekenen en zijn beloften.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht, wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten. De bond die Hij vroeger met Abraham sloot, de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

De Heer vormde zich een talrijk volk, dat sterker werd dan zijn verdrukkers. Hij liet hun gastvrijheid omslaan in haat, zodat zij zijn volk bedrogen.

Toen zond Hij zijn dienaar Mozes naar hen, met Aäron die Hij had uitverkoren. Zij lieten de tekenen zien van de Heer, het land van Cham zag Gods wondere daden.

vers voor het evangelie (Ps. 111/110, 8ab)

Alleluia. Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar, al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast. Alleluia.

evangelie (Mt. 11, 28-30)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak: “Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.