Bookmark and Share

maandag na Pinksteren

Waar tweede Pinksterdag gevierd wordt kan men volgende lezingen nemen:

eerste lezing (Hand. 19, 1b-6a)

Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Éfeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg: “Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?” Zij antwoordden: “Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat.” Toen zei hij: “Hoe zijt ge dan gedoopt?” Ze antwoordden: “Met het doopsel van Johannes.” Paulus hernam: “Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering, maar hij zei aan het volk dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus.” Toen zij dit gehoord hadden, lieten zij zich dopen in de Naam van de Heer Jezus. Nadat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de heilige Geest over hen.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

tussenzang (Ps. 104/103)

Refrein:
Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God! Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt, de aarde is vol van uw schepsels.

En al deze dieren verwachten van U, dat Gij ze voedt op hun tijd. Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij, ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.

vers voor het evangelie (Joh. 14, 16)

Alleluia. De Vader zal u op mijn gebed een andere Helper geven, om voor altijd bij u te blijven. Alleluia.

evangelie (Joh. 14, 15-17)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.