Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share
Preek op 28-08-2016,de 22e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, alles wat leeft groeit. Bomen, bloemen en dieren planten zich voort, worden groter. Mensen moeten ook groeien. In lengte, maar ook in kennis en vooral in liefde en wijsheid. Als iemand niet groeit, kan dat maar één ding betekenen: hij is dood. Datzelfde geldt voor Gods aanwezigheid in ons. Die moet eveneens groeien. Gods werken in ons moet...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 37: De zuivere en volledige overgave van zichzelf om de vrijheid van hart te kunnen verkrijgen

De Heer: Mijn zoon, laat uzelf los en gij vindt Mij. Blijf zonder voorkeur en zonder u iets toe te eigenen gij zult er altijd bij winnen. Want vanaf het ogenblik dat gij uzelf overgeeft aan T en niet terugneemt, wordt u ruimer hulp toegewezen. Heer, hoe dikwijls moet ik mijzelf overgeven en bij welke gelegenheden moet ik mij loslaten? Altijd, op ieder uur: zowel in het klein als in het groot. Ik maak geen uitzondering, maar in alles wil Ik alleen u aantreffen. Hoe kunt gij anders van Mij zijn en Ik van u, als gij niet...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 28-08-2016, de 22e zondag door het jaar C

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 28 augustus, de tweeëntwintigste zondag door het jaar C, klik dan hier

Preek op 21-08-2016, de 21e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Sommige leiders van het joodse volk vonden van zichzelf, dat zij goed zaten. Zij waren kinderen van Abraham, leerlingen van Mozes, wat kon er nog misgaan!? Andere mensen waren uitgesloten, zo dachten zij, die hoorden niet bij het Koninkrijk van God. Jezus zegt dan, dat vele mensen zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden en ook zij zullen...

Lees verder
Overweging op 19/20-08-2016, de 21e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, in het evangelie wordt Jezus de vraag gesteld: “Hoeveel mensen zullen er gered worden, hoeveel mensen zullen binnengaan in Gods Rijk. Jezus, geeft daar geen direct antwoord op, maar geeft aan dat de poort die naar het Rijk Gods leidt nauw is, en dat wij onze uiterste best moeten doen om door die poort te kunnen. Wij kunnen bij die nauwe poort komen...

Lees verder
Preek op 15-08-2016, Hoogfeest Maria Tenhemelopneming, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag vieren wij, dat er een mens met ziel én lichaam in de hemel is opgenomen. Een mens, dus één van ons, maar ook namens ons, heel de mensheid vertegenwoordigend. En daarom mogen wij zeggen, dat dit een feest is van Maria, maar...

Lees verder
Preek op 14-08-2016, 20e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Soms kom je in het evangelie stukken tegen waar je van schrikt. Passages die niet zo bekent zijn en eigenlijk een beetje uit de toon vallen. Het zijn dan niet van die relatief eenvoudige onderwerpen als vriendschap, liefde medemenselijkheid, maar meer controversiële stukken waar je liever niet over praat. Eigenlijk zou je voor dat soort onderwerpen willen weglopen of misschien maar...

Lees verder
Maandag 15 augustus 19.00 uur: hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria

Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.

Lees verder
Preek op 08-08-2016, 19e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag lijkt wat thema betreft op dat van vorige week: aardse rijkdom waar je in de hemel niets aan hebt. De Russische schrijver Leo Tolstoi heeft een verhaal geschreven over een rijk man, die op sterven lag. Deze man had tot nu toe altijd gedacht, dat je met geld alles kunt bereiken. “Dat zal dan ook wel...

Lees verder
Preek op 07-08-2016, Gedaanteverandering van de Heer op de eerste zaterdag in Heiloo

De heilige apostel Petrus zei in de tweede lezing, dat Jezus Christus van God de Vader eer en verheerlijking heeft ontvangen. Stel dat wij in de buurt waren toen Petrus het prachtige verhaal van de verheerlijking van Jezus vertelde. Zouden wij dan niet nog meer willen vragen dan wat wij aan informatie krijgen in het evangelie? Bijvoorbeeld hoe Mozes er uitzag of wat Elia precies vertelde? Maar hier richt Petrus zich alleen maar op de stem uit de hemel, die zei: “Deze is mijn geliefde Zoon”. Wat een teleurstelling! Wij moeten wel even bedenken waarom Petrus...

Lees verder
Preek op 31-07-2016, 18e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Lieve mensen, kennen wij van lang geleden, misschien van de middelbare school, het 15e eeuwse toneelstuk ‘Elckerlijc’. ‘Elckerlijc’ betekent ‘iedereen’. De Oostenrijker Hofmansthal heeft het bewerkt en een pakkende scène is, dat de rijke Elckerlijc door de dood - de bode van God - plotseling voor Gods rechterstoel wordt opgeroepen. Op dat moment voelt hij zich door al zijn...

Lees verder
Brieven uit de missie van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 16 juni 2016.

Overweging op 29/30-07-2016, 18e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag worden wij in de lezingen geconfronteerd met de vraag naar de zin van het bestaan. Op indringende en bijna meedogenloze wijze wordt de vergankelijkheid en de broosheid van het menselijk bestaan beschreven. Op het leven terugkijkend, wordt er in Prediker geconcludeerd dat alles ijdel is. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt ’ ijdel’ weergegeven als...

Lees verder
Preek op 24-07-2016, 17e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare mede gelovigen, op vele tijdstippen van de dag wordt via de T.V. de wantoestanden in onze wereld over ons uitgestort. Vergrijpen tegen mens en milieu worden in heel veel gevallen al niet meer als schokkend ervaren. Wel ergeren we ons er aan, omdat degenen die al die ellende veroorzaken, bijna niet of nauwelijks aangepakt kunnen worden. Ze bevinden zich blijkbaar...

Lees verder
Preek op 18-07-2016, 16e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, ik weet nog dat toen ik een jaar of zes was er een oom op bezoek kwam en hij vroeg me of ik een gulden of een knaak wilde hebben. Mijn vader wilde zeker de portemonnee van mijn oom beschermen en fluisterde me in, dat ik maar om een gulden moest vragen. Maar ik liet me niet van de wijs brengen en zei, dat ik wel een knaak wilde hebben: twee gulden vijftig. Als het gaat om materiële zaken weten wij al vroeg wat het kostbaarste is.

Lees verder
Mag het een beetje minder!?

Lieve lezers, jullie hebben het  gemerkt: in juli en augustus werk ik minder hard aan de website. Ik ga niet weg met vakantie. Ik doe alle noodzakelijke vieringen,  maar voor de rest zet ik alles even op een zo laag mogelijk pitje, zodat er tijd vrijkomt voor een dagje uit, een mooie fietsstocht, enz. Ik vertrouw op jullie begrip. Gods Zegen én Maria's Bijzondere Moederlijke Zegen voor jullie allemaal. Pastoor Frank

Overweging op 08/09-06-2016, 15e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. De Schriftgeleerde in het Evangelie geloofde heilig in het eeuwig leven en wilde er alles aan doe om daar te komen, net als U en ik. Hij kende de wet en wist wat er in staat: ” God beminnen met geheel je hart en met heel je ziel, met al je krachten en verstand, en je naaste als jezelf.” Je naaste beminnen als jezelf, dal klinkt heel mooi, maar wie is je naaste in...

Lees verder
Maandag 11 juli: H. Benedictus (voor volwassenen)

Benedictus werd ca 480 te Nursia in het Italiaanse Umbrië geboren. Hij was van adellijke afkomst. Na zijn studies te Rome leidde hij drie jaar lang het leven van een woestijnmonnik in de eenzaamheid van een grot te Subiaco ten oosten van Rome. Vervolgens kwam hij aan het hoofd te staan van een naburig klooster: Vicovaro. Maar na een verijdelde vergiftigingspoging door de monniken daar keerde hij naar Subiaco terug. Daar legde hij de basis voor een aantal kloostergemeenschappen, die op de leest van zijn idealen waren geschoeid.

Lees verder
Genezingen en Bevrijdingen door Vasten - Zuster Emmanuel Maillard (deel 12)

Over het vasten heeft de heilige Maagd het volgende gezegd: "Door vasten en gebed kunnen jullie oorlogen een halt toeroepen en natuurwetten opheffen." Men is niet voldoende van deze boodschap doordrongen. Vasten en gebed kunnen de natuurwetten opheffen. Dat wil zeggen, dat de rampen die kunnen gebeuren...

Lees verder
Genezingen en Bevrijdingen door Vasten - Zuster Emmanuel Maillard (deel 6)

In Medjugorje nodigt de heilige Maagd ons uit om "al het kwaad dat in ons is aan God te geven, zodat Hij ons kan reinigen van alle zonden uit ons verleden" (4 december 1996). "Alleen zo kunnen jullie al het kwaad herkennen dat in je is en het aan de Heer geven, zodat Hij je hart helemaal kan zuiveren. Lieve kinderen, bid...

Lees verder
Woensdag 6 juli: H. Maria Goretti (voor volwassenen)

Maria (liefkozend genoemd Marietta) Goretti, Corinaldo bij Ancona, Zij werd in 1890 geboren in het Italiaanse plaatsje Corinaldo bij Ancona. Zij was een vroom meisje. Op haar 12e jaar werd zij slachtoffer van een aanranding. Zij verdedigde zich tot het uiterste tegen haar aanvaller en moest dat met de dood bekopen. Tijdens haar heiligverklaring in 1950 had zich een onafzienbare menigte verzameld op het Sint-Pietersplein in Rome. Onder hen bevonden zich haar moeder, haar familieleden en zelfs haar moordenaar...

Lees verder
Woensdag 6 juli: H. Maria Goretti (voor kinderen)

Maria Goretti is maar 12 jaar geworden. Ze is dus een meisje van jullie eigen leeftijd. Hoe is dit meisje een heilige geworden? Daarover wil ik jullie nu vertellen. Maria wordt geboren op 16 oktober in het jaar 1890. Haar ouders wonen in Italië in een klein dorpje, dicht in de buurt van Ancona. Dat kun je vast wel opzoeken in je atlas. Het gezin bestaat uit vader, moeder en zeven kinderen...

Lees verder
Preek op 03-07-2016, 14e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het verhaal in het Evangelie , dat we zojuist hebben gehoord, is net als vele andere verhalen uit de evangelies. Ze spelen zich a.h.w. af onder de oppervlakte van het gewone leven. Onder de gewone dagelijkse gang van zaken, je werk, je huishouden, of het vakantiegevoel van deze tijd, spelen er vaak dingen die de zaak op scherp kunnen zetten.

Lees verder
Goed Nieuws voor de Vrienden van Medjugorje en de boodschap op 2-7-2016 aan Mirjana Dragicevic

Het Kroatische dagblad Večernji list schrijft vandaag dat Paus Franciscus besloten heeft Medjugorje te erkennen als Heiligdom en onder bewind van het Vaticaan te plaatsen. Daarmee zou het bedevaartsoord onttrokken worden aan de bevoegdheid van de lokale bisschop, Mgr. Ratko Peric van Mostar. De Heilige Stoel zou een administrator benoemen die moet garanderen dat er geen afwijkingen op de Kerkelijke leer zullen zijn. Het beheer van de parochie en de parochiale activiteiten blijft ongewijzigd in handen van de Franciscanen uit de provincie Herzegovina, zo stelt het...

Lees verder
Paus Franciscus: Wat de barmhartigheid levend maakt

Hoeveel keren hebben we, tijdens deze eerste maanden van het Heilig Jaar, al horen spreken over de werken van barmhartigheid! Vandaag nodigt de Heer ons uit om serieus gewetensonderzoek te doen. Het is dan ook goed om nooit te vergeten dat...

Lees verder
Een gloednieuw boek: Pater Pio: "Stuur me je engelbewaarder"

Er is een nieuw boekje verschenen, geschreven door pater Alessio Parente (gestorven in 2000). Hij leefde vele jaren met Pater Pio in hetzelfde klooster en stond hem bij in zijn laatste levensjaren. Als geen ander maakte hij de gestifgmaticeerde kapucijn dagelijks mee en leerde de vertrouwelijke band kennen van Pater Pio met zijn eigen engelbewaarder en die van anderen.

Het boek is tegen betaling van €9,75 verkrijgbaar bij het Katholiek Alpha Centrum Leiden, klik hier.

Lees verder
Preek op 01-07-2016, vrijdag in week 13 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Zo’n 750 jaar vóór Christus leefde de profeet Amos. Niet echt een tijd om over naar huis te schrijven. Een tijd van materialisme, van bedrog en uitbuiting. God zal daarom alle feestgedruis in rouw verkeren. Hij zal honger over het land brengen. Geen honger naar...

Lees verder
Preek op 30-06-2016, donderdag in week 13 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Jezus zei tot de lamme: “Uw zonden zijn u vergeven”. Hebt u wel eens bij uzelf gedacht, stel dat je verlamd zou zijn, je kunt niet meer gaan en staan waar je wilt. Zelfs krukken en een rolstoel bieden geen uitkomst, je ligt te bed. Als je ergens heen wil moeten mensen je met van alles helpen. Ik heb het...

Lees verder
In Medjugorje (BosniŽ Herzegovina) spreekt Maria, de Koningin van de Vrede, tot ons allemaal (deel 9)

Kent u deze man, over wie de Gospa ten overstaan van de hele wereld deze krasse taal heeft gesproken? Met deze boodschap heeft de Gospa haar apostel willen eren. Heeft pater Slavko niet met onvermoeibare ijver van haar getuigd? Heeft Jezus niet gezegd: “Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen”? (Lucas 12, 8-9) De dag na zijn overlijden viel op een 25e van de maand, de dag waarop de heilige Maagd haar boodschap geeft. Ik zal nooit het moment vergeten waarop we met de kleine groep vertalers de...

Lees verder
Genezingen en Bevrijdingen door Vasten - Zuster Emmanuel Maillard (deel 3)

Waarom vermindert de kracht van Satan aanmerkelijk als wij vasten? Op het moment dat wij met ons lichaam iets offeren aan God, kunnen wij zeggen dat we ons echt geven. Het is niet moeilijk om tijd of geld te geven, of om iets aardigs te zeggen, of om iemand een dienst te bewijzen. Vasten daarentegen, vraagt iets van ons...

Lees verder
Preek op woensdag 29-06-2016, hoogfeest van Petrus en Paulus, pastoor Frank Domen

De apostelen Petrus en Paulus hebben elkaar slechts een paar keer ontmoet. En die bijeenkomsten verliepen niet altijd even minzaam. Maar ondanks hun sterke karakters en soms grote meningsverschillen deelden zij in dezelfde roeping. Af en toe botsten zij, maar God leidde hen langs verschillende paden. Toch zijn er ook de nodige overeenkomsten tussen deze twee mannen...

Lees verder
Preek op 28-06-2016, dinsdag in week 13 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Er zijn van die mensen, die overal doorheen slapen. Je kunt een kanon afschieten en dan slapen zij nog door. Napoleon kon inderdaad gewoon slapen midden op het slagveld. Er was ooit een man, die doorsliep tijdens het neerstorten van een vliegtuig. Hij...

Lees verder
Preek op 27-06-2016, maandag in week 12 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Het liefhebben van God gaat boven alles en iedereen. Het is het eerste van de Tien Geboden van God. Maar wanneer een van de joodse kerkelijke leiders naar de geboden vraagt, stelt Jezus het liefhebben van de mensen toch op een even hoog niveau. Hij zegt: “Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” (Mat. 22,39). Wij kunnen dus niet heel vroom naar God doen en tegelijk de naaste uitbuiten of links laten liggen. En dat is nu net wat gebeurt in de tijd van de profeet Amos: de arme wordt...

Lees verder
Katholiek Leven Vandaag Nieuwsbrief 2016 nummer 1

Online en offline contact versterken elkaar. Door online wat vaker van elkaar te horen, pak je de draad makkelijker op als je elkaar weer ziet. Online contact herinnert je er door berichtjes aan dat je bij een gemeenschap hoort. Sociale media zijn juist ook voor de Kerk van belang: geloven doe je immers niet in je eentje. Daarom startten de Nederlandse bisschoppen het videokanaal katholiekleven.nl. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.

Marthe Robin - Het Kruis en de Vreugde

Ik ben geen lid van de Foyer de Charité in Châteauneuf-deGalaure en hoewel ik slechts 40 kilometer van dit dorp af woon, heb ik Marthe Robin nooit tijdens haar leven ontmoet. Toch heb ik vaak over haar horen spreken, al sinds mijn vroege kinderjaren. Ik ben echter van nature weinig toeschietelijk als het gaat om vertrouwelijkheden of over mystieke zaken. En dat is ook de reden dat ik altijd terughoudendheid, maar nooit enige vorm van scepticisme, aan de dag heb gelegd ten opzichte van de vrouw die de gestigmatiseerde van Drôme wordt genoemd.

Lees verder
Preek op 26-06-2016, 13e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Als pastoor heb ik in de loop van mijn 33-jarige priesterleven al heel wat huisbezoeken afgelegd en dan maak je van alles mee. Als ik van tevoren afspreek, word ik meestal hartelijk ontvangen. Soms ga ik op goed geluk naar mensen, die ik nog niet ken en een enkele keer loopt het dan anders. Ik heb het meegemaakt, dat de...

Lees verder
Eucharistie, Krachtbron voor Geestelijk Leven - Nicolas Buttet

Met dit eucharistieboek van Nicolas Buttet zet de Petrus Canisiusstichting de kroon op haar serie van uitgaven over het geestelijk leven. Wel was er al Eucharistie: teken van Jezus' liefde tot het uiterste toe. Maar daaraan ontbraken nog de getuigenissen van gelovigen die leven uit de Eucharistie. Dit boek van Buttet vult de lacune overvloedig aan. Zijn boek maakt voor de christenen de bron toegankelijk waaruit - volgens paus Johannes Paulus II - de christenen de kracht zullen putten om "de onverschrokken apostelen te zijn van het nieuwe millennium" (J. Bots). Met dit boek biedt Nicolas Buttet ons een ware 'summa' aan over de...

Lees verder
Preek op 24-06-2016, Geboorte Johannes de Doper, hoogfeest, pastoor Frank Domen

Wat is het meest indrukwekkende gebeuren, dat wij over Johannes de Doper kunnen vertellen? Dat hij zonder compromissen te sluiten voor de Heer ijverde? Of dat hij zo helder, zo vurig preekte? Of dat hij zo vol zelfverloochening was, zo nederig, ondanks dat hij toch heel beroemd was? Wat denken wij hiervan: dat Johannes - nog voordat hij was geboren - in de aanwezigheid van Jezus en Maria - opsprong in de schoot van zijn moeder? Stellen wij het ons voor: hij was een ongeboren baby, zich nauwelijks bewust van wat er zich buiten de moederschoot afspeelde, en toch vervulde het zachte...

Lees verder
Preek op 23-06-2016, donderdag in week 12 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het over het ware fundament: de parabel over het ware fundament, over het huis op de rots. Mensen zoeken, in welke omstandigheid dan ook, naar zekerheid, naar een grondslag, een houvast in het leven. Het is een zoeken van iedere mens, een soort diepste wens. Vooral in deze tijd, houdt het mensen bezig, nu er zoveel zekerheden verdwijnen, hoe ziet de toekomst er uit. Werk, de zorg, is nog wel een stevig fundament, of komen we in drijfzand terecht?

Lees verder
Preek op 22-06-2016, woensdag in week 12 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In geschiedenis van het Oude Testament zitten wij nu in de periode van de hogepriester Chilkia en van de schrijver Safan. Er gebeurt heel veel kwaad onder het joodse volk. Gods Tien Geboden worden dikwijls met voeten getreden. En God ziet dat. En er zijn natuurlijk...

Lees verder
Preek op 21-06-2016, dinsdag in week 12 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Jezus zegt vandaag: “Hoe nauw toch is de poort en hoe smal is de weg , die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden. Laten we eerlijk zijn. Jezus heeft nooit beloofd dat het christelijke leven gemakkelijk zou zijn. Hij heeft nooit gezegd dat, als we...

Lees verder
Genezingen en Bevrijdingen door Vasten - Zuster Emmanuel Maillard (inleiding + deel 1)

Tegenwoordig wordt vasten door artsen regelmatig voorgeschreven als genezingskuur. Ook de heilige Maagd nodigt ons uit om te vasten, maar om andere duurzame vruchten te bekomen. Zij toont ons de buitengewone kracht van vasten. Hoe een groot deel van onze problemen op te lossen? Hoe de krachten van de duisternis...

Lees verder
Paus: Kerk heeft katholieke leken nodig Ďdie risicoís durven nemení

In een Kerk die “permanent naar buiten toe is gericht” hebben we leken nodig die “de handen vuil maken, die niet bang zijn om fouten te maken”. Dat zei paus Franciscus gisteren tegen leden van de...

Lees verder
Preek op 19-06-2016, de 12e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

In het evangelie vraagt Jezus aan de apostelen wie Hij is volgens de opvatting van de mensen. Zij noemen dan een aantal namen, Johannes de Doper, Elia. Maar dan komt Jezus een heel stuk dichter bij het leven van de apostelen zelf: "Maar Gij, wie zegt Gij dat Ik ben?" Wij, mensen van deze tijd, met de kennis die wij nu hebben, zouden kunnen antwoorden: "Heer, U bent Degene...

Lees verder
Overweging op 17/18-06-2016, 12e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Wie ben ik? vraagt Jezus zijn leerlingen. Oftewel: hoe zien jullie Mij? Die vraag stelt Hij ook aan ons. Wij dragen zijn naam: we zijn christen, en wij proberen Hem in doen en laten na te volgen, maar kennen we Hem ook? Hem navolgen kunnen we alleen als we weten wie Hij is. Als we Zijn levenswijze, Zijn idealen kennen.

Lees verder
In Medjugorje (BosniŽ Herzegovina) spreekt Maria, de Koningin van de Vrede, tot ons allemaal (deel 8)

Michael Nolan! Ik ken hem al tien jaar en we hebben uren met elkaar doorgebracht in onze opnamestudio. Als eersteklas musicus was hij een actieve deelnemer tijdens ons apostolaat voor onze Engelstalige (1) tak, die haar hoofdvestiging heeft in South Bend. Een meer charismatische persoonlijkheid dan Michael is er in Amerika nauwelijks te vinden. Zijn geloof in de Goddelijke Voorzienigheid wekt bewondering bij zijn naasten. Ik verdenk hem er zelfs van dat hij God dingen weet te ontfutselen, die deze niet eens voor hem had voorzien. Maar Jezus hoeft zich er niet over...

Lees verder
VIDEOBOODSCHAP PAUS FRANCISCUS: "STEUN KERK IN NOOD"

In een vanmiddag gepubliceerde videoboodschap doet Paus Franciscus een oproep aan “alle mensen in de hele wereld om een werk van barmhartigheid uit te voeren”. Hij zegt verder “Ik nodig...

Lees verder
Preek op 17-06-2016, vrijdag in week 11 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Als ik het goed begrijp, zit het zo: Atalja, de moeder van koning Achazja, merkt dat haar eigen zoon dood is. Dan brengt zij alle afstammelingen van de koning om het leven. Dat zijn dan haar kleinkinderen. En vervolgens grijpt zij de macht en gaat zij zelf het land regeren. Maar zonder dat zij het wist, wordt een van die kleinkinderen gered, Joas, en zes jaar later wordt deze alsnog koning en wordt die buitengewoon boosaardige Atalja gedood. Dit mag ons doen denken aan de kindermoord in Bethlehem. Alle jongetjes van één en twee jaar worden vermoord. Eentje wordt...

Lees verder
Preek op 16-06-2016, donderdag in week 11 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Zowel gisteren als vandaag gaat het over bidden. Vandaag spoort Jezus ons aan om het kort te houden, een kort gebed. Een gebed zonder veel omhaal van woorden. Misschien niet zo kort als een schietgebedje, maar toch, doe het niet zo als de heidenen. Toch reageert Jezus niet zozeer tegen de overdaad van woorden bij het bidden, want ergens anders zegt Hij dat we moeten blijven...

Lees verder
Paus Franciscus: Wij zijn allen uitgenodigd voor die bruiloft

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Voordat we met de catechese beginnen, wil ik een groep van echtparen begroeten die hun vijftigste trouwdag vieren. Dat is inderdaad “de goede wijn” van het gezin! Uw gezin is een getuigenis dat jonggehuwden – die ik...

Lees verder