Bookmark and Share
Preek op 22-03-2015, de 5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar B, pastoor Frank Domen

Er zijn jongeren, die niet af en toe uitgaan, maar dikwijls. Er zijn ouderen, die niet één keertje gaan kaarten, maar vier of vijf keer per week. Uitgaan of kaarten is niet verkeerd. Integendeel, het kan een gezonde afleiding geven. Maar willen wij iets van ons leven maken, dan zullen wij daar ook iets voor moeten doen, er iets voor moeten laten. En met iets van ons leven maken, bedoel ik uiteraard niet...

Lees verder
Overweging op de 5e zondag van de veertigdagentijd, jaar B, 20-03-2015 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. Vandaag is het de vijfde zondag van de veertigdagentijd, dus is Pasen al nabij. Dat merk je ook in de lezingen. In de eerste lezing belooft God dat Hij een nieuw verbond zal sluiten met zijn volk. Dat verbond zal niet op stenen tafelen, maar direct in het hart van de mensen gegrift staan. Wellicht begrepen de tijdgenoten van de profeet Jeremia niet wat hij...

Lees verder
Presentatie over Jezus op woensdag 22-04-2015: Wie is Hij?

Op woensdag 22 april om 20.00 uur geeft Tim Schilling, een presentatie over Jezus. Wie is Hij en wat kan Hij voor ons leven betekenen?! We staan stil bij de Bijbelse verkondiging over Jezus en bij de woorden van Paus Franciscus, die het belang van een persoonlijke ontmoeting met Hem benadrukt. Ook kijken we samen naar enkele beelden die Jezus voorstellen.

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 7: Het vermijden van dwaze verwachtingen en verwaandheid

Onnadenkend is hij die zijn hoop stelt op mensen of op het geschapene.

Schaam u niet anderen te dienen ter liefde van Jezus Christus en zelf in deze wereld voor eenvoudig door te gaan.

Blijf niet stilstaan bij uzelf, maar reken op God.

Doe wat ge kunt en God zal uw goede wil ondersteunen.

Lees verder
De viering van de Eucharistie, de openingsritus, hoofdstuk 2: Niet uit eigen naam (het kruisteken)

Als er één gebaar is, en één gebed dat kenmerkend is voor de gelovige, dan is het wel het kruisteken. Aan het begin van de viering van het doopsel van een kindje maken priester, ouders (en andere aanwezigen) een kruisteken op het voorhoofd van het kind; en het kind wordt gedoopt onder het uitspreken van de woorden: "Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest". En de laatste eer die men het lichaam van een overleden christen bewijst, is het maken van een kruisteken over de doodskist. .. Het leven van elke christen verloopt tussen kruisteken en kruisteken.

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van 22 maart, de 5e zondag in de veertigdagentijd

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 15 maart, de 4e zondag in de veertigdagentijd, klik dan hier.

Preek op 15-03-2015, de 4e zondag van de Vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, kiezen voor licht of duisternis, het lijkt een voor de hand liggende en gemakkelijke keuze maar blijkt in de weerbarstigheid van het leven ingewikkelder. Meestal is de realiteit niet zwart-wit en zijn licht en donker niet zo gescheiden. Wij hebben te maken met nuances in een kleurrijke realiteit.
Regelmatig spreek ik mensen die leven in het perspectief van het naderende levenseinde en de balans opmaken van hun leven.

Lees verder
Verslag van de lezing over het lijden van Jezus aan de hand van de Lijkwade van Turijn

Op woensdag 11 maart jongstleden is Eliza Oudshoorn bij ons te gast geweest om aan de hand van de Lijkwade van Turijn te vertellen over het lijden van Jezus. Het was een mooie opkomst - 36 personen - en vooral een heel mooie lezing. Sommige...

Lees verder
De kruiswegstaties van de Dionysiuskerk te Heerhugowaard door André van Noort

Al een aantal jaar ben ik bezig met de samenstelling van een publicatie over het leven en werk van de Warmondse kunstschilder Pieter Geraedts. De Dionysiuskerk te Heerhugowaard is in bezit van een indrukwekkende kruisweg van deze schilder. Wat velen...

Lees verder
Bijeenkomst van onze Jongerengroep "On The Road" op zondag 8 maart 2015

Om 16.45 uur druppelt iedereen binnen. Er zijn nog nooit zo veel jongeren – ik denk zeker 17 - bij elkaar geweest. Wij hebben een bijzondere gast in ons midden: kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst, uit Zaandam/Assendelft, die al eerder bij ons is geweest.

Lees verder
Preek op 08-03-2015, de 3e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, heel ons leven zijn wij bezig met opbouwen. Als wij in een andere plaats zijn gaan wonen, kinderen op een nieuwe school zitten, bouwen wij ook weer een ietwat andere vrienden- en kennissenkring op. Wij bouwen een spaartegoed op - daar zijn wij, Nederlanders, heel goed in - een postzegel- of muntenverzameling of wij verzamelen alles van één bepaalde...

Lees verder
Patriarch Sako, De martelaars van het Midden-Oosten, een teken voor het Westen

De christelijke martelaars van het Midden Oosten, die “voorrang aan het geloof” geven, zijn “een oproep tot bekering” voor het Westen en zijn “cultuur van individualisme, genot en geld”, benadrukt Mgr. Sako. Mgr. Luis Rafaël Sako, patriarch van het Babylonië der Chaldeeën, was te gast in San Giovanni Rotondo...

Lees verder
Brieven uit de Missie, van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van januari 2015.

Lezing over het lijden van Jezus aan de hand van de Lijkwade van Turijn

Op woensdag 11 maart om 20.00 uur geeft Eliza Oudshoorn een lezing over het lijden van Jezus aan de hand van de Lijkwade van Turijn.

De Lijkwade van Turijn is een doek vol verrassingen. Al eeuwen lang wordt deze reliek door gelovigen vereerd. Talloze wetenschappers hebben op allerlei manieren de echtheid van het doek onderzocht.

Lees verder
Preek op 01-03-2015, de 2e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Wij zien Jezus en drie apostelen op de berg Thabor. Het gebeuren aldaar is bedoeld als een boodschap van troost en bemoediging. Diezelfde Jezus, die lijden en dood heeft moeten ondergaan, heeft ook heel glorievolle momenten meegemaakt en nu zetelt Hij zelfs aan de rechterhand van God. Wij zijn dus niet alleen maar in de hemel bij Hem, Hij is altijd bij ons, en vooral gedurende onze momenten van lijden en dood. Hij weet uit eigen ervaring wat het met ons kan doen. 

Lees verder
De viering van de Eucharistie, de openingsritus, hoofdstuk 1: een teken van eerbied voor de gastgeer (de altaarkus)

Bij gebeurtenissen van levensbelang is het gebruikelijk, dat mensen samenkomen om hun medeleven te betuigen. En alle aandacht gaat dan onmiddellijk uit naar degenen om wie het te doen is. Als een bruidspaar receptie houdt, zullen de gasten allereerst naar de gastheer en gastvrouw gaan, die hen hebben uitgenodigd. En wanneer er gelegenheid tot condoleren is bij een begrafenis, zal iedereen in eerbiedig stilzwijgen zich aansluiten in de rij van mensen die de nabestaanden met een vaak woordenloos gebaar, een handdruk, hun verbondenheid te kennen geven.

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 6: Ongeregelde gehechtheid

Als een mens, wanneer ook, iets onordelijks begeert, wordt hij terstond onrustig.

Wie trots zijn en hebzuchtig komen nooit tot rust; armen en nederigen van geest leven in overvloed van vrede.

De mens die inwendig nog niet volkomen vrij staat tegenover zijn verkeerde neigingen, komt heel licht in verleiding en delft het onderspit in kleine en onbeduidende dingen.

Lees verder
Preek op 22-02-2015, de 1e zondag van de Vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, De veertigdagen tijd is begonnen en Jezus trekt zich terug in de woestijn, een tijd van bezinning. Het zijn bekende teksten op de 1e zondag van de vasten. Je kunt, je moet je de vraag stellen of wij ons ook gaan bezinnen, u en ik, deze veertig dagen? Doen we dat in de woestijn, doen we dat hier in de kerk, thuis of op andere plaatsen waar je je kunt bezinnen? 

Lees verder
Preek op 18-02-2015, Aswoensdag, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de knop gaat om ... Het is een hele omslag die we vandaag maken. Van de uitbundigheid van de laatste dagen, naar de ingetogenheid van dit uur. Van feesttenten en van parades met uitgedoste mensen, richten we ons hier op de weg van Jezus, zijn gang naar Jeruzalem. Zo gaat het van ‘Kijk mij eens in al m’n gekkigheid’, naar ‘Zie de mens’. Jazeker, dat is een hele omslag. De knop moet om.

Lees verder
De Aswoensdagvieringen in onze Dionysiusparochie

Om 09.00 uur is er GEEN vieringen in de Dionysiuskerk;

om 10.30 uur is er in Hugo Oord een H. Mis met Askruisje;

om 19.00 uur is er een H. Mis in de Dionysiuskerk met Askruisje.

De viering van de eucharistie, hoofdstuk 5: Christus aanwezig in de eucharistische gaven

 

Geen eucharistieviering zonder Christus. Hij staat aan het begin en einde van de viering, en heel de liturgie is vervuld van zijn aanwezigheid. In het bidden van het vergaderde volk bidt Hij. In het spreken en handelen van de bedienaar van de viering spreekt en handelt Christus. In de lezingen uit de H.Schrift verkondigt Christus zelf zijn Blijde Boodschap aan allen, die nu in de viering naar deze woorden luisteren. Christus is de eerste liturg, de voorganger, de priester. 

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 5: Het lezen van de heilige Schrift

Men moet in de heilige Schrift de waarheid zoeken, geen welsprekendheid.

De hele Schrift moet gelezen worden in de geest waarin zij is geschreven.

We moeten liever proberen in de Schriften ons nut te vinden dan sierlijke woordkunst.

Wij zullen daarom ook even graag vrome en eenvoudige boeken lezen als verheven en diepzinnige.
 

 

Lees verder
Preek op 15-02-2015, de 6e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, mensen van een bepaalde tijd of cultuur kunnen soms van een of andere werkelijkheid een idee hebben, dat niet klopt. Hoeveel eeuwen heeft heel de mensheid niet gedacht, dat de aarde een platte schijf was en dat de zon om de aarde draaide!? Maar na verloop van tijd leren wij door onderzoek de werkelijkheid beter kennen.

Lees verder
Overweging op de 6e zondag door het jaar B, 13/14-02-2015 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. In het evangelie van dit weekeinde zit een merkwaardige tegenstrijdigheid. Een melaatse kon en mocht je niet aanraken, zeker niet in de tijd van Jezus. Niet zozeer omdat je moest vrezen door hem besmet te worden, want erg besmettelijk is melaatsheid niet. Maar je liep wel onvermijdelijk een ander soort besmetting op. Melaatsen waren religieus en sociaal 'onrein', uitgesloten uit de gemeenschap.

Lees verder
Het gezin, deze grote gave van de Heer

Beste broeders en zusters, goedemorgen! De bisschoppensynode over het gezin, die onlangs werd gehouden, was een eerste etappe op een tocht die we in de komende maand oktober zullen afsluiten met een andere vergadering met het thema 'Roeping en opdracht van het gezin in de Kerk en de wereld'. Door het gebed en de...

Lees verder
Mag jij als ouder kiezen voor het doopsel van je kind!?

Sommige ouders laten hun kind niet dopen, omdat zij vinden, dat hun kind later zelf moet kunnen kiezen. Maar hoeveel zaken zijn er niet, die ook wij als ouders voor hen kiezen: welke kleding zij dragen; naar welke school zij gaan, enz. Als wij geloven dat iets goed is - in dit geval het geloof in God en zijn liefdevolle bescherming - dan willen wij dat aan ons kind geven.

Lees verder
Hulpbisschop Jan Hendriks: Waarom zou je geloven?

Geloven is niet vanzelfsprekend. Wie gelooft in God moet zich vaak verdedigen. In onze samenleving is het zo ongeveer de norm dat je - als je al gelooft - dat achter de voordeur houdt. Terwijl het in de Verenigde Staten opzien baart als de president een toespraak niet afsluit met "God bless America", wordt in ons land zelfs een vage verwijzing naar een Opperwezen slecht geaccepteerd. Een landelijk dagblad (Trouw) kwam de afgelopen maand groot met een onderzoek waaruit bleek dat 25% van de bevolking atheïst is en...

Lees verder
Verslag van de 4e bijeenkomst van onze communicantjes op 03-02-2015

De 4e bijeenkomst op dinsdag 3 februari 2015. Les 4 van het project - Gods belofte komt uit – daar zijn wij doorheen gevlogen, in 15 minuten tijd, want die les gaat over Kerstmis, en dat feest hebben wij natuurlijk pas uitgebreid gevierd. We hebben de belangrijkste zaken nog even op een rijtje gezet...

Lees verder
Preek op 08-02-2015, de 5e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, hoeveel Mensen zijn er niet die min of meer hetzelfde meemaken als Job? Die zo kunnen zuchten en kreunen. Iedere dag is een kwelling op zich: ’s avonds denken was het maar morgen, en ’s morgens denken was het maar avond. Zal ik nog ooit het grote geluk kunnen zien. Als je niet oppast lijk je in de kortste keren op Job.

Lees verder
Persbericht van het bisdom over de Bedevaart naar Rome

716 personen hebben zich nu aangemeld voor de bisdombedevaart van bisdom Haarlem-Amsterdam naar Rome. Er zullen 129 personen met de bus reizen, de rest van de groep zal per vliegtuig afreizen naar de eeuwige stad. Onder hen 95 leden van het kathedrale koor en 492 andere pelgrims. Op zondag 1 februari...

Lees verder
Mantelzorg ... dat doe je toch gewoon

Op woensdag 11 februari om 20.00 uur geeft Marianne Weel, jaren werkzaam geweest in de ouderen- en gehandicaptenzorg en nu in de Mantelzorg, een presentatie over: Mantelzorg ... dat doe je toch gewoon. Zij vertelt over de lastige stuaties waarin mantelzorgers...

Lees verder
De viering van de eucharistie: hoofdstuk 4. Christus, aanwezig in het woord van de H. Schrift

"De Kerk heeft de goddelijke Schriften steeds vereerd, zoals ook het Lichaam des Heren zelf. Want vooral in de heilige liturgie neemt zij voortdurend van de tafel van het woord Gods en van het Lichaam van Christus het brood des levens en reikt dit aan de gelovigen" (Constitutie over de Openbaring, 21).

De Heilige Schrift is het woord van God. Het is niet zomaar een boek met verhalen over lang vervlogen tijden, over wat eens, zovele eeuwen geleden, is gebeurd.

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 4: Behoedzaamheid in het doen

Men moet niet ieder woord of iedere aandrift zonder meer vertrouwen, maar voorzichtig en geduldig behoort men ten overstaan van God een zaak te wikken en te wegen.

Dikwijls gelooft en zegt men helaas van een ander eerder het kwaad dan het goede: zo zwak zijn wij.

Volmaakte mensen daarentegen geloven iedere verteller zo maar niet; want zij kennen de menselijke zwakheid die licht neigt tot het kwaad en nogal wankel is in haar beweringen.

Lees verder
Verslag van de 3e bijeenkomst van onze communicantjes op 27-01-2015

Op dinsdag 27-02-2015 kwamen onze 24 communicantjes voor de derde keer bij elkaar.  Wanneer vlak vóór 16.00 uur de meeste kinderen er zijn, gaan wij altijd eerst even zingen. Leuke liederen met gebaren van de KISI-club. Dan gaan wij in een kring zitten en...

Lees verder
Preek op 01-02-2015, de 4e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

De man, die indertijd door Jezus werd genezen, was echt niet de enige, daar en toen, die bezeten was van verkeerde zaken. Hij was zelfs letterlijk bezeten van een boze geest, want toen Jezus hem genas, schudde de duivel hem eerst nog heen en weer – en dat was echt geen aanval van epilepsie – gaf een luide schreeuw en toen ging hij uit de man weg.

Lees verder
Overweging op de 4e zondag door het jaar B, 30/31-01-2015 in de tehuizen, Wiljan Domen

Misschien herinnert u zich de tv-quiz nog: Zo vader, zo zoon?! Er waren steeds drie vaders en één zoon. Maar wie was de echte vader van de zoon? Dat moest geraden worden door het stellen van goede en slimme vragen. In het evangelie van vandaag blijkt heel duidelijk, dat Jezus de Zoon is van God de Vader. Ze lijken erg op elkaar: God de Vader en Jezus, die God de Zoon is.

Lees verder
Wereldwijzer Vrijwilligersdag Maart 2015

Op zaterdag 21 maart 2015 kom je in 1 dag alles te weten over vrijwilligerswerk in het buitenland. Meer dan 20 organisaties met vrijwilligersprojecten in het buitenland zijn op deze dag aanwezig. Een evenement dat voor de achtste keer wordt georganiseerd en waar verschillende vrijwilligersorganisaties de handen ineenslaan...

Lees verder
Verslag van de 4e bijeenkomst van onze Jongerengroep On The Road

Alweer de vierde bijeenkomst is geweest van jongerengroep On The Road! Na een gezellig samenzijn en een hapje te hebben gegeten trokken we onze jassen aan. Dit keer gingen we (met 13 jongeren en de leiding) echt op pad, naar Heiloo. Rector Nars...

Lees verder
Verslag van de 3e bijeenkomst van onze Jongerengroep On The Road

Zoals gewoonlijk begon de bijeenkomst weer om 17.00 uur in het familiehuis. Nadat we eerst even met elkaar gekletst en wat gedronken hebben, maken we een kerststukje voor bij het kerstbroodmaaltijd. Zodra we klaar waren met het kerststukje...

Lees verder
Verslag van de 2e bijeenkomst van onze Jongerengroep On The Road

De tweede bijeenkomst van de nieuwe Jongerengroep On the Road vond plaats op zondag 16 november. De avond begon om 17.00 met een leuk kaartspel waar de nieuwkomers en de al recente leden zich elkaar en aan de groep moesten voorstellen.

Lees verder
Actie Kerkbalans 2015

Beste parochianen, evenals gisterenavond zal ik u informeren over de actie Kerkbalans 2015.
Vandaag zingen het Gemengd koor en de Cantorij. Gisteren heeft Spirit de Mis muzikaal ondersteund.
De aanwezigheid van de Spiritleden was voor mij de gelegenheid bij uitstek, om hen te wijzen op het feit dat zij, evenals de Kisikids, een belangrijk deel uitmaken, als nieuwe generatie, voor de toekomst van onze parochie. 

Lees verder
Preek op 25-01-2015, 3e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Vorige week zondag hoorden wij hoe Andreas en Petrus een dagje bij Jezus zijn gebleven, met Hem gesproken hebben, onder de indruk zijn gekomen van zijn boodschap, zijn uitstraling. Maar... daarna zijn ze toch weer naar huis gegaan. Vandaag horen wij hoe zij zelfs weer gewoon aan het werk gingen. De apostelen zullen onder elkaar wel over de Persoon van Jezus Christus hebben gepraat. Misschien hebben zij er ook met anderen over gesproken, zo van “Moet je eens horen Wie ik gisteren ontmoet heb”...

Lees verder
Overweging op de 3e zondag door het jaar B, 23/24-01-2015 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Als we enkele verzen lezen, die vooraf gaan aan de eerste lezing, komen we te weten dat Jona niet dadelijk gehoorzaamde aan wat God van hem vroeg. Jona wilde in eerste instantie de opdracht van de Heer ontlopen en ging de andere kant op, niet naar Ninivé maar ver weg naar Tarsus. In de storm overboord gegooid, komt hij na drie dagen en nachten in diepe duisternis te hebben doorgebracht tot inkeer en - volgens het verhaal spuwt de grote vis hem...

Lees verder
Preek op 18-01-2015, de 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

De apostel Andreas heeft Jezus gevonden en hij is zó enthousiast over Hem, dat hij tegenover zijn broer Petrus niet over Jezus kan zwijgen. Iemand ‘vinden’ wil in dit geval niet alleen maar zeggen iemand zien of tegenkomen. Iemand ‘vinden’ gaat hier meer over een innerlijke ervaring: je ervaart iemands liefde en kracht. Als je zwijgt over Jezus, heb je dan werkelijk begrepen, dat Jezus de Zoon van God is, de meest bijzondere mens op aarde, dat Hij...

Lees verder
Paus: vrije meningsuiting ja, beledigen geloof nee

De vrijheid van meningsuiting is een "fundamenteel mensenrecht" zoals de vrijheid van godsdienst, maar moet worden uitgeoefend "zonder aanstoot te geven". Dit zei paus Franciscus tijdens een persconferentie aan boord van het vliegtuig dat hem van Sri Lanka naar de Filipijnen bracht, meldt CNS...

Lees verder
Koptische paus: Mohammedcartoons 'Charlie' zijn 'aanstootgevend'

De door Charlie Hebdo gepubliceerde cartoons van de islamitische profeet Mohammed zijn "aanstootgevend" en iedere belediging moet "op alle niveaus" worden afgewezen. Dit zei het hoofd van de koptisch-orthodoxe Kerk, Tawadros II, tegenover enkele journalisten, zo meldt de Vaticaanse missiepersdienst Fides.

Lees verder
Verslag van de Startavond voor vormelingen, ouders en begeleiders

Op vrijdag 9 januari heeft de eerste bijeenkomst voor het Vormsel plaatsgevonden. De opkomst was zeker goed, totaal hebben zich al 27 kinderen opgegeven voor het Vormselproject, een ongekend aantal. Pastoor Frank heeft deze avond samen met Jannie Ligthart verzorgd en ze zijn erg blij met de grote opkomst. Het Familiehuis is tot de laatste stoel en kruk bezet. 

Lees verder
De essentie van de lezing van Pastoor Jeroen Smith over bidden

Zoals aangekondigd kwam pastoor Jeroen Smith uit Leiden op woensdagavond 14 januari jongstleden een lezing geven over bidden en aanbidden. De belangstelling was groter dan verwacht. Zeker 55 mensen waren aanwezig.

Lees verder
Preek op 11-01-2015, hoogfeest van Doop van de Heer, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in die drie periodes is God zichtbaar geworden voor ons mensen. De vraag blijft natuurlijk is God voor ons werkelijk zichtbaar geworden. Kerstmis is toch immers ook een oproep aan ons allen tot Vrede, Gerechtigheid en Barmhartigheid. Ook daarin wordt God zichtbaar. Maar zijn wij door het Kerstfeest ook dichter bij God gebracht, als bron van inspiratie en kracht om samen verder te kunnen. Is dat licht van Christus voor ons weer...

Lees verder
Christendom in China groeit sneller dan autoverkoop

In de volksrepubliek China die de meest dynamische economie ter wereld heeft, is niets meer in trek dan het christelijke geloof. Het aantal christenen groeit jaarlijks tien procent - sneller dan de verkoop van auto's. Volgens schattingen van de godsdienstweten- 

Lees verder