Bookmark and Share

De man zal zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden.

04-10-2015, zeven-en-twintigste zondag door het jaar B

Meer lezingen, klik hier

Brieven uit de Missie, van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 27 september 2015.

Cursus filosofie 2015/2016

Ook dit cursusjaar zal geheel gewijd zijn aan leven en denken van John Henry Kardinaal Newman. Nadat we vorig jaar tot halverwege zijn levensloop gekomen zijn, d.w.z tot op het tijdstip van zijn overgang vanuit de Anglicaanse kerk naar de Rooms Katholieke Kerk, zullen we onze aandacht dit jaar richten op zijn katholieke levensfase. We doen dit weer aan de hand van hoogte- en dieptepunten in zijn leven en van zijn nog niet behandelde...

Lees verder
Oktobermaand - Rozenkransmaand

In de vroege middeleeuwen raakte in kloosters het bidden van alle 150 psalmen uit de Bijbel in zwang. De Psalmen werden in een voor Gebed geschikte vorm verzameld in een apart boek, het zogenaamde 'psalter' of 'psalterium'. Voor gewone gelovigen raakten varianten op het psalmgebed van de kloosterlingen in zwang. Zo ontstond een soort 'volkspsalter'. In plaats van de 150 psalmen werden in de volkspsalters 150 vaste gebedsformules herhaald. Aanvankelijk domineerde daarbij het Onze Vader, maar omstreeks de 14e eeuw werd in het Westen het Weesgegroet...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 11-10-2015, 28e zondag door het jaar

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 11 oktober, 28e zondag door het jaar B, klik dan hier.

De Viering van de Eucharistie, hoofdstuk 30: Blijft dit doen om mij te gedenken (eucharistisch gebed en herhalingsopdracht)

Eucharistie-vieren is geen uitvinding van mensen. Christus zelf heeft bij het Laatste Avondmaal aan zijn apostelen de opdracht gegeven steeds weer opnieuw te doen, wat Hijzelf die avond deed. En sindsdien heeft de Kerk, trouw aan dit gebod van de Heer, niet opgehouden de maaltijd des Heren te vieren. Eucharistie-vieren is doen wat de Heer deed. De eucharistie hebben we van Christus gekregen. "Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 2, hoofdstuk 5: Letten op zichzelf

Wij kunnen onszelf niet te veel vertrouwen, want wij missen vaak genade en begrip. Er is maar weinig licht in ons en dat zijn wij door onze nalatigheid spoedig kwijt. Dikwijls merken wij zelfs niet op dat wij zo blind zijn. Telkens doen wij fout, en nog erger: wij verontschuldigen ons. Soms worden wij door hartstocht gedreven en menen dat het ijver is. Nietigheden verwijten wij anderen en aan onze grotere fouten gaan wij voorbij. Wat wij van anderen verduren merken wij terdege; maar hoeveel wij anderen te verduren geven...

Lees verder
Preek op 04-10-2015, de 27e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Het is niet gemakkelijk om te gaan met personen die erop uit zijn je pootje te lichten, zeker niet wanneer je positie kwetsbaar is. Het beste is je maar een beetje op de vlakte te houden. Doet Jezus dat hier? Wat opvalt in zijn reactie is dat hij zich niet om zichzelf lijkt te bekommeren. De Farizeeën brengen het thema van de echtscheiding ter sprake, iets wat toen, net als in onze dagen, een betrekkelijk geaccepteerd verschijnsel was. Laten we goed kijken...

Lees verder
Preek op 03-10-2015, de 1e zaterdag van de maand in Heiloo, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als ik het goed heb, begint morgen in Rome de synode over het gezin: 4 tot en met 25 oktober. En velen van jullie zullen wel weten hoe in aanloop naar de synode de meest uiteenlopende meningen zijn verkondigd. Sommige meningen, daar denk je van: is dat nog wel katholiek? En dat terwijl de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Efeze, in het 4e hoofdstuk (5-6), schrijft: Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Wij zouden allen één moeten zijn, maar de Kerk - of beter gezegd: de leden van de Kerk - zijn heel erg verdeeld.

Lees verder
Preek op 27-09-2015, de 26e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er zijn een hele massa katholieken, die niet meer naar de kerk gaan, niet meer bidden, maar ze zeggen, dat zij wel in God geloven. Vandaag doet Jezus in het evangelie een uitspraak, die ons wat deze niet-praktiserende katholieken betreft, veel hoop geeft. Dit kan dus ook gelden voor sommige van onze kinderen en kleinkinderen en andere familieleden. Jezus zegt namelijk: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”.

Lees verder
Winterjassen voor vluchtelingen gevraagd !!!

Een van onze parochianen is onlangs gaan helpen bij de vluchtelingen opvang in Heerhugowaard. Er is al veel werk verricht, maar er is nog steeds veel hulp nodig, op dit moment vooral voor het sorteren van kleding, schoenen, speelgoed, etc. die binnen komen en... er is op dit moment een groot tekort aan winterjassen!

Lees verder
Overweging op 25/26-08-2015, 26e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. De werking van Gods Geest willen claimen voor de eigen kleine groep, is een ondeugd die van alle tijden is. Wie zijn positie veilig wil stellen en angstvallig vasthoudt aan privileges, krijgt zowel van Mozes als van Jezus het verwijt, dat dit een bekrompen mentaliteit is, te horen.

Lees verder
Biddende kinderen in onze Dionysiusparochie

Lieve medeparochianen, jullie weten allemaal wel, dat wij in onze parochie de KISI-club hebben. Heel geregeld komen wij op vrijdagavond samen om te bidden en te zingen, om te praten over het geloof. En natuurlijk ook om samen plezier te maken. Hier zien jullie enkele foto's van dat wij samen bidden. De eerste foto...

Lees verder
Gebed voor de gezinssynode

Het Heiligdom O.L.V. ter Nood organiseert van vrijdag 2 oktober 15.00 uur tot en met zaterdag 3 oktober 15.00 uur 24 UUR VAN GEBED om zegen te vragen over de gezinssynode die op 4 oktober in Rome begint.

Lees verder
De paus in Amerika

Kijk naar het bezoek van de paus aan Amerika...

op vrijdag 25 sept. om 14.20 uur de toespraak van de paus tot de Verenigde Naties...

Lees verder
Preek op 20-09-2015, de 25e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Wij zijn naar de kerk gekomen, omdat wij God voor zijn weldaden willen bedanken. Wij willen Hem eren en tegelijk om nieuwe zegeningen vragen, voor anderen, en als het kan, ook een paar voor onszelf. Naar de kerk gaan, de heilige Eucharistie meevieren is daartoe het allerbeste middel, door God zelf aan ons gegeven. 

Lees verder
Heb je even tijd om te helpen?

Iedereen weet van de grote problemen, die de vluchtelingen hebben. Gelukkig zijn er veel mensen, die willen helpen. Ook ons eigen Asiel Zoekers Centrum Heerhugowaard heeft inmiddels de eerste vluchtelingen ontvangen. De kerken van Heerhugowaard zijn bezig zich te laten informeren over wat wij het beste voor deze...

Lees verder
Licht in de duisternis...

Het project liep al een tijdje, maar onlangs is het dan eindelijk afgerond: de verlichting van onze drie klokken in de kerktoren én nu ook de verlichting van het grote kruis op de kerktoren. Vooral dat laatste was een klus. Voordat het helemaal naar onze zin was, moest er twee keer een hoogwerker komen. De klus is geklaard...

Lees verder
Preek op 13-09-2015, de 24e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van Marcus, dat we zojuist hoorden, lijkt Petrus een hoofdrol te willen spelen. Wat is die Petrus toch een wonderlijk figuur. Hij lijkt mij een type van: Grote mond, klein hartje. Overmoedig en enthousiast probeert hij op een andere plaats in de bijbel, over het water naar Jezus toe te lopen. Maar Jezus moet hem bij de hand nemen, anders verdrinkt hij. Als Jezus hem de voeten wil wassen, witte donderdag, zegt Petrus: “ Nooit zult Gij...

Lees verder
Preek op 06-09-2015, de 23e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Hebben jullie ook weleens de ervaring gehad, dat je ergens op bezoek bent geweest, of je hebt een uur naar de radio geluisterd, een overvloed aan woorden over je heen gekregen, en dat je je daarna afvroeg: Wat is er nu eigenlijk gezegd? Is er wel wat zinnigs gezegd? Natuurlijk, een gezellige avond hoeft niet altijd bloedserieus te zijn, maar wij kunnen toch ook over wat mooie onderwerpen praten, zodat wij elkaar kunnen verrijken! 

Lees verder
Preek op 30-08-2015, de 22e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie haalt Jezus fel uit naar de Farizeeën en de wetgeleerden door hen voor ‘huichelaars’ uit te maken. Hij verwijt de joodse leiders, dat zij God alleen met de lippen eren. Wat God van ons wil is een gebondenheid tot diep in het hart. Wij moeten de wet wíllen nakomen, uit liefde, want wat de wet zegt, is het beste voor onszelf en voor alle mensen.

Lees verder
Overweging op 29/30-08-2015, 22e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. In het Evangelie horen we weer eens over een discussie tussen Jezus en de Farizeeën. Zij lijken zijn voornaamste tegenstanders te zijn. Dat Jezus zo dikwijls in aanvaring komt met de Farizeeën, komt omdat zij controleren wat Hij verkondigt. Zij willen weten of zijn boodschap, een boodschap is van een ware gelovige Jood. De discussie van vandaag gaat over...

Lees verder
Preek op 23-08-2015, de 21e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Door de ontwikkelingen in de maatschappij kunnen we gemakkelijk over het hoofd zien, dat kiezen heel gewoon is, zo gewoon dat we het vaak niet opmerken dat we dag in dag uit en de hele dag door keuzes maken, en dan niet alleen bij het winkelen. Van opstaan tot slapen gaan maken we keuzes. We doen vaak dingen onbewust en uit gewoonte zodat we ons niet realiseren dat er een keuze aan...

Lees verder
zaterdag 22 augustus: Maria Koningin

Een week na het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming viert de Katholieke Kerk de gedachtenis van Maria's kroning tot koningin van het heelal. De gedachtenis 'Maria Koningin' werd in 1955 door paus Pius XII ingevoerd, een jaar na het Maria-jaar 1953-1954. In 1950 had hij het dogma van Maria Tenhemelopneming afgekondigd.

Lees verder
Morgen is weer de eerste schooldag

Voor veel leerlingen van de basisschool en van de middelbare school is het morgen weer de eerste schooldag. Altijd weer een beetje spannend. Een nieuwe uitdaging. Vooral voor hen, die overstappen van de ene school naar een andere, de 'brugpiepers'. Sommige leerlingen maken op jaarbasis heel wat kilometers...

Lees verder
Preek op 16-08-2015, de 20e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in het evangelie horen wij Jezus voor de derde - en laatste -achtereenvolgende zondag spreken over zijn aanwezigheid onder ons. Hij is het levende Brood. Hij is voedsel, dat eeuwig leven geeft. Zoals Hij leeft door de Vader, zo kunnen wij leven door Hem. Deze eenheid wordt werkelijkheid door de consecratie: Dit is mijn Lichaam; dit is mijn Bloed. En natuurlijk...

Lees verder
15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.

Lees verder
Preek op 09-08-2015, de 19e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de medische wetenschap heeft de laatste tientallen jaren geweldige vooruitgang geboekt. Allerlei ziektes zijn overwonnen of er zijn goede medicijnen voor. Maar een medicijn tegen de dood is nog niet gevonden en dat zal natuurlijk ook nooit gebeuren. Mensen willen echter verder leven, langer en steeds gezonder. Je kunt weleens iets horen over medicijnen, die je jonger, krachtiger zouden maken en langer zouden doen leven...

Lees verder
Overweging op 07/08-08-2015, 19e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

De 1e lezing van vandaag uit het oude testament, is als het ware een inleiding op de evangelielezing. In beide lezingen is het thema voedsel. Voedsel, brood om te leven, het leven gevend brood voor het eeuwig leven. De profeet Elia was bij de profeten van de afgod Baäl geweest en hij had hen verbaasd en gekwetst met zijn getuigenis over de ene ware God. Hij werd achterna gezeten en...

Lees verder
Preek op 02-08-2015, de 18e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Ontdekken wat de echte drijfveren in je leven zijn en ontdekken wat je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, is vaak een moeilijk proces dat voor sommige mensen een leven lang duurt. Onderscheid leren maken van wat belangrijk is en wat is overtollig. Het gaat over keuzes maken, van wat neem ik wel mee, en wat niet. Zo ook als je op vakantie gaat, meestal neem je teveel mee.
Woestijn staat voor een leerschool van loslaten. Loslaten van de...

Lees verder
Vaderspreuk van de dag

Vaderspreuk voor 1 augustus

Abt Hêsias zei: "Mensen die steeds maar van mening veranderen, lijken op een dier dat door een toom her en der getrokken wordt."

Wil je meer vaderspreuken lezen... klik dan hier.

Preek op 27-07-2015, de 17e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Het was natuurlijk een sensationeel wonder: vijf broden en twee vissen en toch kregen duizenden mensen te eten. Vanwege dit soort ‘machtsvertoon’ - door Jezus o.a. bedoeld als een bewijs van zijn godheid - wilden mensen Jezus tot koning uitroepen. Maar dat was niet Jezus’ bedoeling. Jezus wil niet opvallend op een aardse troon zitten, maar krijgt liever een ruime plaats in ons hart. 

Lees verder
De Ware Godsvrucht van Louis-Marie Grignion de Montfort

Wil je iets heel erg moois lezen over je hemelse Moeder Maria, lees dan eens in het boek 'De Ware Godsvrucht' van Louis-Marie Grignion de Montfort. Je zult Maria op een heel nieuwe wijze leren kennen. Je zult hierdoor ook heel anders tegen Maria gaan opkijken en op een andere manier met haar omgaan. Je zult haar nabijheid veel en veel meer gaan ervaren. Wij zijn pas begonnen om het boek te publiceren. Het gaat om 273 heel kleine stukjes...

Lees verder
Preek op 19-07-2015, de 16e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Het is vakantie! Gelukkig hebben wij redelijk zomerweer. Ook in het evangelie is er sprake van een pauze. Niet zo zeer aan het strand als wel bij God. Jezus Christus zegt: “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.” Het was zo druk, dat zij niet eens tijd hadden om te eten. Zij gingen weg van de mensen, 'Effeweg', niet met de bus, maar met de boot. De...

Lees verder
Overweging op 17/18-07-2015, 16e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. In de eerste lezing verwijt Jeremia de leiders van het volk, dat zij het herderschap over het volk hebben verwaarloosd. Jeremia kondigt aan dat God een waarachtige Herder zal doen opstaan. In het evangelie herkennen wij Jezus als deze ware Herder en leermeester, voor zijn leerlingen en voor iedereen die naar zijn woord wil luisteren. 

Lees verder
Volkslied Vaticaanstad

Lieve medeparochianen, al is Vaticaanstad maar heel klein... het is wel degelijk een echte staat. De paus is niet alleen het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, hij is ook staatshoofd. En dus heeft Vaticaanstad een heus volkslied. Fragmentjes daarvan horen wij...

Lees verder
De beloofde vrede van Onze Lieve Vrouw van Fatima

Beste medeparochianen, wij zien het alom: steeds meer oorlog en onrust in de wereld. Als een olievlek verspreidt het kwaad zich over de wereld. En vooral de gewone mensen, mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden, zijn er het slachtoffer van. Miljoenen zijn op de vlucht. In Fatima, een dorpje in Portugal, is Maria in 1917 verschenen aan drie kleine herderskinderen. Aan hen had zij beloofd, dat als Rusland - de bron van het goddeloze communisme - aan haar Onbevlekt Hart zou worden toegewijd, dan zou er spoedig vrede komen in heel de wereld. Deze toewijding is nog steeds niet gebeurd. Over 2 jaar, in 2017, is het 100 jaar geleden...

Lees verder
Preek op 12-07-2015, de 15e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaan wij, net als de leerlingen van Jezus op weg. Maar de leerlingen krijgen geen brood mee, geen reistas, zelfs geen geld. Ja een stok en een paar sandalen, dat is alles. Er is echter een groot verschil tussen die leerlingen en ons. Zij worden op weg gestuurd, en wij gaan vrijwillig. We zoeken de spullen bij elkaar die we nodig denken te hebben. Vrijwillig en...

Lees verder
Voor kinderen: de heilige Benedictus

Benedictus wordt rond het jaar 480 in Nurcia geboren. Dat is in Italië. Zijn ouders sturen hem naar Rome. Hij zal er rechten gaan studeren. Dat zal echter niet lang duren. Benedictus schrikt van het slechte leven van zijn studiegenoten. Het duurt dan ook niet lang, of hij vlucht terug naar de bergen van zijn geboortestreek. Daar komt hij terecht in een groep van mensen, die proberen...

Lees verder
Zaterdag 11 juli: feestdag van de H. Benedictus van Nursia

De heilige Benedictus van Nursia (480-547) is de stichter van de naar hem genoemde monnikenorde. Zijn geestelijk nalatenschap is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Europa na de val van het West-Romeinse Rijk. Zijn kloosterregel, waarin...

Lees verder
Brieven uit de Missie, van Pater Jaap borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de twee brieven van 7 en van 21 juni 2015.

Donderdag 9 juli: feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum

De negentien heilige Martelaren van Gorcum werden op 9 juli 1572 door Watergeuzen opgehangen in een oude turfschuur nabij Den Briel. Ze werden vervolgd vanwege hun rooms-katholieke geloofsovertuiging.

Lees verder
Preek op 05-07-2015, de 14e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij weten, dat Jezus Christus de Zoon van God is, oppermachtig en alwetend, samen met de Vader en de heilige Geest. Zo iemand zou een dictator kunnen zijn. Maar Hij is gekomen als onze broeder, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Hij wil niet gediend worden, maar zelf dienen. Dat zien wij in zijn wonderen. En vooral aan het feit, dat Hij als een Offerlam aan...

Lees verder
Preek op 28-06-2015, de 13e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie is er sprake van een dodenopwekking. Dat is iets wat veel moderne mensen niet kunnen plaatsen. "Dood is dood", zeggen zij. Misschien dat zij wel in een leven na de dood geloven, maar alles wat in deze wereld leeft, moet eens sterven, en wat eenmaal is gestorven, komt niet meer tot leven. En normaal gesproken is dat ook zo, maar met Jezus Christus in de buurt...

Lees verder
Overweging op 26/27-06-2015, 13e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, het is wonderlijk om te ervaren, dat het de mens meestal weer lukt, het leven zin te geven, ondanks het meemaken van bijvoorbeeld, oorlogsgeweld, een natuurramp, het verlies van een dierbare. In ieder mensenleven komen periodes voor, van lijden, verdriet, machteloosheid. Na zo’n periode, die je veelal doorkomt met behulp van familie en vrienden, lukt het je weer je leven op te pakken. Lukt het om te komen tot een acceptatie van het leven zoals het zich voordoet. 

Lees verder
De viering van de Eucharistie, hoofdstuk 15: Een rijker voedsel van Gods woord (de H. Schrift in de Mis)

De H. Schrift is een zeer omvangrijk boek, zo omvangrijk, dat men van meet af aan een keuze uit de bijbel heeft gemaakt voor de lezingen in de liturgie. Het zou anders immers jaren kunnen duren, voordat éénmaal de gehele bijbel in de liturgie zou zijn gelezen en eenzelfde schrifttekst weer zou voorkomen. Bovendien zijn sommige teksten uit de bijbel belangrijker dan andere; het belangrijkste zijn natuurlijk de evangelies, omdat hierin sprake is over de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

Lees verder
24 juni: geboortefeest van Johannes de Doper

Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk. 

Lees verder
Preek op 21-06-2015, de 12e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het dus over mensen in nood, over de kerk. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden en nog meer verbonden met God, met Jezus onze roerganger. Mensen in nood om hun bestaan, mensen van toen en mensen van nu. Mensen verzameld hier in de kerk, verzameld rond Zijn Altaar. Verzameld omdat we ons soms stuurloos voelen, ons geluk zijn verloren door de dood van een geliefde, je kinderen en...

Lees verder
"Bewust Katholiek"

"Bewust Katholiek" maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief, dagen uit tot nadenken en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter onder woorden te brengen. Tot nu toe zijn er twee filmpjes: over het Doopsel en over de Eucharistie.

Lees verder
De Viering van de Eucharistie, hoofdstuk 14: Een Heilig Boek (het lectionarium)

In de oude Joodse synagogen was een kleine ruimte, een bijvertrek, de zogenaamde "geniza". Een opslagplaats, waar de bijbelse boekrollen, die door het langdurig gebruik versleten waren, werden bewaard tot in lengte van dagen. De Joden dachten er niet aan, om de oude bijbelse boekrollen te vernietigen of te verbranden, omdat ze een grenzeloze eerbied hadden voor het woord van God dat in deze boekrollen was opgetekend. Het woord van God gooi je niet weg na gebruik. Daarvoor is het te heilig.

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 1, hoofdstuk 14: Vermijd het lichtvaardig oordeel

Zie eens goed naar uzelf en pas op dat gij over de daden van anderen niet oordeelt. 

Bij het oordelen over anderen verricht een mens vergeefse arbeid, vergist hij zich meermalen en komt allicht tot zonde, maar als hij zichzelf beoordeelt en onderzoekt, is zijn arbeid altijd vruchtbaar. 

Zoals een zaak ons raakt, wordt ze dikwijls ook door ons beoordeeld; want het juiste oordeel ontsnapt ons maar al te licht wegens onze eigenliefde.

Lees verder