Bookmark and Share
Een overweging bij de lezingen van zondag 6-9-2015, 23e zondag door het jaar

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 6 september, 23e zondag door het jaar B, klik dan hier.

Preek op 30-08-2015, de 22e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie haalt Jezus fel uit naar de Farizeeën en de wetgeleerden door hen voor ‘huichelaars’ uit te maken. Hij verwijt de joodse leiders, dat zij God alleen met de lippen eren. Wat God van ons wil is een gebondenheid tot diep in het hart. Wij moeten de wet wíllen nakomen, uit liefde, want wat de wet zegt, is het beste voor onszelf en voor alle mensen.

Lees verder
Overweging op 29/30-08-2015, 22e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. In het Evangelie horen we weer eens over een discussie tussen Jezus en de Farizeeën. Zij lijken zijn voornaamste tegenstanders te zijn. Dat Jezus zo dikwijls in aanvaring komt met de Farizeeën, komt omdat zij controleren wat Hij verkondigt. Zij willen weten of zijn boodschap, een boodschap is van een ware gelovige Jood. De discussie van vandaag gaat over...

Lees verder
De Viering van de Eucharistie, hoofdstuk 25: De tafel des Heren (over het altaar)

Terwijl de dienst van het woord plaats vond aan de ambo, wordt het centrum van het liturgisch handelen in de dienst van de eucharistie verlegd naar het altaar. Bij het begin van de dienst van de eucharistie worden de gaven die Lichaam en Bloed van Christus zullen worden, naar het altaar gebracht. De priester gaat erheen, en neemt ze in ontvangst. Maar eerst wordt het altaar zelf, de tafel des Heren en centrum van de hele eucharistie, in gereedheid...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 1, hoofdstuk 25: De vurige verbetering van heel ons leven

Wees waakzaam en ijverig in de dienst van God en bedenk dikwijls: waartoe zijt gij hier gekomen? Was het niet om voor God te leven en een innerlijk mens te worden? Wees dus vol vuur om voortgang te maken, want het loon voor uw arbeid zult gij weldra ontvangen en dan zal er geen vrees of verdriet meer binnen uw domein zijn. Gij zult nog even werken en dan een grote rust en zelf een eeuwige blijdschap vinden. Als gij trouw en ijverig volhardt in uw taak, zal ook God zonder de minste twijfel trouw zijn en u rijk...

Lees verder
Brieven uit de Missie, van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 8 augustus 2015.

Preek op 23-08-2015, de 21e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Door de ontwikkelingen in de maatschappij kunnen we gemakkelijk over het hoofd zien, dat kiezen heel gewoon is, zo gewoon dat we het vaak niet opmerken dat we dag in dag uit en de hele dag door keuzes maken, en dan niet alleen bij het winkelen. Van opstaan tot slapen gaan maken we keuzes. We doen vaak dingen onbewust en uit gewoonte zodat we ons niet realiseren dat er een keuze aan...

Lees verder
zaterdag 22 augustus: Maria Koningin

Een week na het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming viert de Katholieke Kerk de gedachtenis van Maria's kroning tot koningin van het heelal. De gedachtenis 'Maria Koningin' werd in 1955 door paus Pius XII ingevoerd, een jaar na het Maria-jaar 1953-1954. In 1950 had hij het dogma van Maria Tenhemelopneming afgekondigd.

Lees verder
Morgen is weer de eerste schooldag

Voor veel leerlingen van de basisschool en van de middelbare school is het morgen weer de eerste schooldag. Altijd weer een beetje spannend. Een nieuwe uitdaging. Vooral voor hen, die overstappen van de ene school naar een andere, de 'brugpiepers'. Sommige leerlingen maken op jaarbasis heel wat kilometers...

Lees verder
Preek op 16-08-2015, de 20e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in het evangelie horen wij Jezus voor de derde - en laatste -achtereenvolgende zondag spreken over zijn aanwezigheid onder ons. Hij is het levende Brood. Hij is voedsel, dat eeuwig leven geeft. Zoals Hij leeft door de Vader, zo kunnen wij leven door Hem. Deze eenheid wordt werkelijkheid door de consecratie: Dit is mijn Lichaam; dit is mijn Bloed. En natuurlijk...

Lees verder
15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.

Lees verder
Preek op 09-08-2015, de 19e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de medische wetenschap heeft de laatste tientallen jaren geweldige vooruitgang geboekt. Allerlei ziektes zijn overwonnen of er zijn goede medicijnen voor. Maar een medicijn tegen de dood is nog niet gevonden en dat zal natuurlijk ook nooit gebeuren. Mensen willen echter verder leven, langer en steeds gezonder. Je kunt weleens iets horen over medicijnen, die je jonger, krachtiger zouden maken en langer zouden doen leven...

Lees verder
Overweging op 07/08-08-2015, 19e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

De 1e lezing van vandaag uit het oude testament, is als het ware een inleiding op de evangelielezing. In beide lezingen is het thema voedsel. Voedsel, brood om te leven, het leven gevend brood voor het eeuwig leven. De profeet Elia was bij de profeten van de afgod Baäl geweest en hij had hen verbaasd en gekwetst met zijn getuigenis over de ene ware God. Hij werd achterna gezeten en...

Lees verder
Preek op 02-08-2015, de 18e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Ontdekken wat de echte drijfveren in je leven zijn en ontdekken wat je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, is vaak een moeilijk proces dat voor sommige mensen een leven lang duurt. Onderscheid leren maken van wat belangrijk is en wat is overtollig. Het gaat over keuzes maken, van wat neem ik wel mee, en wat niet. Zo ook als je op vakantie gaat, meestal neem je teveel mee.
Woestijn staat voor een leerschool van loslaten. Loslaten van de...

Lees verder
Vaderspreuk van de dag

Vaderspreuk voor 1 augustus

Abt Hêsias zei: "Mensen die steeds maar van mening veranderen, lijken op een dier dat door een toom her en der getrokken wordt."

Wil je meer vaderspreuken lezen... klik dan hier.

Preek op 27-07-2015, de 17e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Het was natuurlijk een sensationeel wonder: vijf broden en twee vissen en toch kregen duizenden mensen te eten. Vanwege dit soort ‘machtsvertoon’ - door Jezus o.a. bedoeld als een bewijs van zijn godheid - wilden mensen Jezus tot koning uitroepen. Maar dat was niet Jezus’ bedoeling. Jezus wil niet opvallend op een aardse troon zitten, maar krijgt liever een ruime plaats in ons hart. 

Lees verder
De Ware Godsvrucht van Louis-Marie Grignion de Montfort

Wil je iets heel erg moois lezen over je hemelse Moeder Maria, lees dan eens in het boek 'De Ware Godsvrucht' van Louis-Marie Grignion de Montfort. Je zult Maria op een heel nieuwe wijze leren kennen. Je zult hierdoor ook heel anders tegen Maria gaan opkijken en op een andere manier met haar omgaan. Je zult haar nabijheid veel en veel meer gaan ervaren. Wij zijn pas begonnen om het boek te publiceren. Het gaat om 273 heel kleine stukjes...

Lees verder
Preek op 19-07-2015, de 16e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Het is vakantie! Gelukkig hebben wij redelijk zomerweer. Ook in het evangelie is er sprake van een pauze. Niet zo zeer aan het strand als wel bij God. Jezus Christus zegt: “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.” Het was zo druk, dat zij niet eens tijd hadden om te eten. Zij gingen weg van de mensen, 'Effeweg', niet met de bus, maar met de boot. De...

Lees verder
Overweging op 17/18-07-2015, 16e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. In de eerste lezing verwijt Jeremia de leiders van het volk, dat zij het herderschap over het volk hebben verwaarloosd. Jeremia kondigt aan dat God een waarachtige Herder zal doen opstaan. In het evangelie herkennen wij Jezus als deze ware Herder en leermeester, voor zijn leerlingen en voor iedereen die naar zijn woord wil luisteren. 

Lees verder
Volkslied Vaticaanstad

Lieve medeparochianen, al is Vaticaanstad maar heel klein... het is wel degelijk een echte staat. De paus is niet alleen het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, hij is ook staatshoofd. En dus heeft Vaticaanstad een heus volkslied. Fragmentjes daarvan horen wij...

Lees verder
De beloofde vrede van Onze Lieve Vrouw van Fatima

Beste medeparochianen, wij zien het alom: steeds meer oorlog en onrust in de wereld. Als een olievlek verspreidt het kwaad zich over de wereld. En vooral de gewone mensen, mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden, zijn er het slachtoffer van. Miljoenen zijn op de vlucht. In Fatima, een dorpje in Portugal, is Maria in 1917 verschenen aan drie kleine herderskinderen. Aan hen had zij beloofd, dat als Rusland - de bron van het goddeloze communisme - aan haar Onbevlekt Hart zou worden toegewijd, dan zou er spoedig vrede komen in heel de wereld. Deze toewijding is nog steeds niet gebeurd. Over 2 jaar, in 2017, is het 100 jaar geleden...

Lees verder
Preek op 12-07-2015, de 15e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaan wij, net als de leerlingen van Jezus op weg. Maar de leerlingen krijgen geen brood mee, geen reistas, zelfs geen geld. Ja een stok en een paar sandalen, dat is alles. Er is echter een groot verschil tussen die leerlingen en ons. Zij worden op weg gestuurd, en wij gaan vrijwillig. We zoeken de spullen bij elkaar die we nodig denken te hebben. Vrijwillig en...

Lees verder
Voor kinderen: de heilige Benedictus

Benedictus wordt rond het jaar 480 in Nurcia geboren. Dat is in Italië. Zijn ouders sturen hem naar Rome. Hij zal er rechten gaan studeren. Dat zal echter niet lang duren. Benedictus schrikt van het slechte leven van zijn studiegenoten. Het duurt dan ook niet lang, of hij vlucht terug naar de bergen van zijn geboortestreek. Daar komt hij terecht in een groep van mensen, die proberen...

Lees verder
Zaterdag 11 juli: feestdag van de H. Benedictus van Nursia

De heilige Benedictus van Nursia (480-547) is de stichter van de naar hem genoemde monnikenorde. Zijn geestelijk nalatenschap is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Europa na de val van het West-Romeinse Rijk. Zijn kloosterregel, waarin...

Lees verder
Brieven uit de Missie, van Pater Jaap borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de twee brieven van 7 en van 21 juni 2015.

Donderdag 9 juli: feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum

De negentien heilige Martelaren van Gorcum werden op 9 juli 1572 door Watergeuzen opgehangen in een oude turfschuur nabij Den Briel. Ze werden vervolgd vanwege hun rooms-katholieke geloofsovertuiging.

Lees verder
Preek op 05-07-2015, de 14e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij weten, dat Jezus Christus de Zoon van God is, oppermachtig en alwetend, samen met de Vader en de heilige Geest. Zo iemand zou een dictator kunnen zijn. Maar Hij is gekomen als onze broeder, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Hij wil niet gediend worden, maar zelf dienen. Dat zien wij in zijn wonderen. En vooral aan het feit, dat Hij als een Offerlam aan...

Lees verder
Preek op 28-06-2015, de 13e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie is er sprake van een dodenopwekking. Dat is iets wat veel moderne mensen niet kunnen plaatsen. "Dood is dood", zeggen zij. Misschien dat zij wel in een leven na de dood geloven, maar alles wat in deze wereld leeft, moet eens sterven, en wat eenmaal is gestorven, komt niet meer tot leven. En normaal gesproken is dat ook zo, maar met Jezus Christus in de buurt...

Lees verder
Overweging op 26/27-06-2015, 13e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, het is wonderlijk om te ervaren, dat het de mens meestal weer lukt, het leven zin te geven, ondanks het meemaken van bijvoorbeeld, oorlogsgeweld, een natuurramp, het verlies van een dierbare. In ieder mensenleven komen periodes voor, van lijden, verdriet, machteloosheid. Na zo’n periode, die je veelal doorkomt met behulp van familie en vrienden, lukt het je weer je leven op te pakken. Lukt het om te komen tot een acceptatie van het leven zoals het zich voordoet. 

Lees verder
De viering van de Eucharistie, hoofdstuk 15: Een rijker voedsel van Gods woord (de H. Schrift in de Mis)

De H. Schrift is een zeer omvangrijk boek, zo omvangrijk, dat men van meet af aan een keuze uit de bijbel heeft gemaakt voor de lezingen in de liturgie. Het zou anders immers jaren kunnen duren, voordat éénmaal de gehele bijbel in de liturgie zou zijn gelezen en eenzelfde schrifttekst weer zou voorkomen. Bovendien zijn sommige teksten uit de bijbel belangrijker dan andere; het belangrijkste zijn natuurlijk de evangelies, omdat hierin sprake is over de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

Lees verder
24 juni: geboortefeest van Johannes de Doper

Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk. 

Lees verder
Preek op 21-06-2015, de 12e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het dus over mensen in nood, over de kerk. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden en nog meer verbonden met God, met Jezus onze roerganger. Mensen in nood om hun bestaan, mensen van toen en mensen van nu. Mensen verzameld hier in de kerk, verzameld rond Zijn Altaar. Verzameld omdat we ons soms stuurloos voelen, ons geluk zijn verloren door de dood van een geliefde, je kinderen en...

Lees verder
"Bewust Katholiek"

"Bewust Katholiek" maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief, dagen uit tot nadenken en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter onder woorden te brengen. Tot nu toe zijn er twee filmpjes: over het Doopsel en over de Eucharistie.

Lees verder
De Viering van de Eucharistie, hoofdstuk 14: Een Heilig Boek (het lectionarium)

In de oude Joodse synagogen was een kleine ruimte, een bijvertrek, de zogenaamde "geniza". Een opslagplaats, waar de bijbelse boekrollen, die door het langdurig gebruik versleten waren, werden bewaard tot in lengte van dagen. De Joden dachten er niet aan, om de oude bijbelse boekrollen te vernietigen of te verbranden, omdat ze een grenzeloze eerbied hadden voor het woord van God dat in deze boekrollen was opgetekend. Het woord van God gooi je niet weg na gebruik. Daarvoor is het te heilig.

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 1, hoofdstuk 14: Vermijd het lichtvaardig oordeel

Zie eens goed naar uzelf en pas op dat gij over de daden van anderen niet oordeelt. 

Bij het oordelen over anderen verricht een mens vergeefse arbeid, vergist hij zich meermalen en komt allicht tot zonde, maar als hij zichzelf beoordeelt en onderzoekt, is zijn arbeid altijd vruchtbaar. 

Zoals een zaak ons raakt, wordt ze dikwijls ook door ons beoordeeld; want het juiste oordeel ontsnapt ons maar al te licht wegens onze eigenliefde.

Lees verder
Preek op 14-06-2015, de 11e door het jaar B, pastoor Frank Domen

In onze parochie gaat het nog niet zo slecht, integendeel, maar ik kan me van mensen in sommige andere parochies voorstellen, dat zij soms moedeloos worden. Zij hebben geen eigen priester of diaken. Zo veel christenen blijven weg uit de zondagsviering. Een zaterdagavondviering is er sowieso niet meer. Hun voorgangers spreken voor lege banken en lijken soms tot dovemansoren te spreken. Is het nog wel nodig om zo veel aandacht aan de...

Lees verder
Radicale moslim bekeert zich tot het christendom

Een IS-strijder, die "plezier" had in het vermoorden van christenen, heeft zich bekeerd na een droom waarin Jezus Christus aan hem verschenen zou zijn. Dat meldt de Gospel Herald. De man werd...

Lees verder
Feest van het Heilig Hart van Jezus, vrijdag 12 juni

In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hartstocht. Kerkvaders als Augustinus en Johannes Chrysostomus beschouwden het hart als symbool van liefde. Middeleeuwse mystici als Bernardus van Clairvaux en Johannes Ruusbroec beschreven hun ervaringen van de hartstochtelijke liefde van Jezus voor de mensheid. Deze liefde uit zich in de wil om te lijden en te sterven in het belang van de ander. Ook vertegenwoordigers van de Moderne Devotie droegen bij aan de toewijding tot de geïncarneerde liefde van God.  

Lees verder
Preek op 07-06-2015, Sacramentsdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij maken het mee, dat er thuis wordt aangebeld en dat er een bezorger van Post.nl voor de deur staat. Wij krijgen een pakje. Hij een handtekening voor ontvangst en een dankbare glimlach. Als de nieuwe buren aanbellen, worden er handen geschud, stellen wij ons voor en drinken samen een kop koffie. Als er opeens familie voor de deur staat, krijgen zij een hand, een kus, zij worden omhelsd. Hoe dichter mensen bij...

Lees verder
Overweging op 05/06-06-2015, Sacramentsdag, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. We vieren dit weekend het hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van de Heer, ofwel met de oude naam: ‘Sacramentsdag’. Vroeger werd dit feest groots gevierd. U en ik herinneren ons deze dag door de processie waarin we in een mooi jurkje en bloemenkrans in het haar mochten meelopen. Maar snapten we innerlijke het waardevolle van het feest?  

Lees verder
De Rozenkrans bidden

In de vroege middeleeuwen raakte in kloosters het bidden van alle 150 psalmen uit de Bijbel in zwang. De Psalmen werden in een voor Gebed geschikte vorm verzameld in een apart boek, het zogenaamde 'psalter' of 'psalterium'. Voor gewone gelovigen raakten varianten op het psalmgebed van de kloosterlingen in zwang. Zo ontstond een soort 'volkspsalter'. In plaats van de 150 psalmen werden in de volkspsalters 150 vaste gebedsformules herhaald. Aanvankelijk domineerde daarbij het Onze Vader, maar omstreeks de 14e eeuw werd in het Westen het Weesgegroet...

Lees verder
Zondag 7 juni 2013: Sacramentsdag

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.

Verder uitdiepen Paasmysterie
Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Lees verder
Engeland en Wales: steeds meer vrouwen kiezen voor het religieuze leven

Het aantal vrouwen in Engeland en Wales dat intreedt in een katholiek klooster of religieuze gemeenschap heeft de laatste tien jaar een opvallende groei doorgemaakt. The National Office for Vocation, het roepingenkantoor van de katholieke Kerk in Engeland en Wales, meldt op haar website dat het aantal nieuwe roepingen...

Lees verder
Preek op zondag 31-05-2015, hoogfeest van Drie-eenheid, pastoor Frank Domen

Wij hoorden in de eerste lezing, dat Mozes de joden duidelijk probeert te maken, dat er maar één God is. Geloven ook wij, dat er maar één God is!? Eén Iemand dus tot wie wij in geval van nood onze toevlucht kunnen nemen? Het gebeurt weleens dat wij ons uit het lood geslagen voelen. Wij voelen ons ‘down’, hebben nergens zin in. Nemen wij dan meteen onze toevlucht tot die ene God waarin wij geloven? Of hebben wij voor noodgevallen nog een paar ‘reservegoden’? 

Lees verder
Zondag 31 mei vieren wij het feest van de heilige Drie-eenheid

De leer van de Drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Monotheïsme
De christelijke geloofsleer stelt evenals het jodendom en de islam dat er één God is (monotheïsme). De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm van monotheïsme. Volgens de geloofsleer is de ene God tegelijkertijd drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Lees verder
De Nieuwsbrief voor de Caritas van april 2015 2014 is uit

ZORG VOOR ELKAAR!

De Dag van de Caritas, gehouden op 28 maart, stond in het teken van de veranderingen in de zorg. De gemeenten krijgen een grotere rol. Maar de belangrijkste verandering is het grotere beroep wat op de mensen zelf wordt gedaan. Dit vraagt ook meer van de Kerk. Hoe kunnen parochies en parochianen hierop inspelen? Twee inleiders schetsten een beeld van de veranderingen en wat die voor mensen kunnen betekenen. Er werd kennis gemaakt met...

Lees verder
Preek op 25-05-2015, Tweede Pinksterdag, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, wij vieren onze verjaardag. Of wij gedenken, dat wij zoveel jaar getrouwd zijn. Wij staan er bij stil, dat iemand zo lang in dienst is van een bedrijf. Maar wanneer vieren wij nu de verjaardag van de Kerk? Dat doen wij met Pinksteren. De Kerk viert nu haar 1982e verjaardag. Dit feest nodigt ons uit door te gaan met wat Jezus Christus heeft gedaan. En niet zo van: Eerst deed Hij...

Lees verder
Preek op 24-05-2015, Hoogfeest van Pinksteren, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika, Zuid Amerika en het verre Oosten. Tegenwoordig wordt in een...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
Het Hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder