Bookmark and Share
De Nieuwsbrief voor de Caritas van april 2015 2014 is uit

ZORG VOOR ELKAAR!

De Dag van de Caritas, gehouden op 28 maart, stond in het teken van de veranderingen in de zorg. De gemeenten krijgen een grotere rol. Maar de belangrijkste verandering is het grotere beroep wat op de mensen zelf wordt gedaan. Dit vraagt ook meer van de Kerk. Hoe kunnen parochies en parochianen hierop inspelen? Twee inleiders schetsten een beeld van de veranderingen en wat die voor mensen kunnen betekenen. Er werd kennis gemaakt met...

Lees verder
Preek op 25-05-2015, Tweede Pinksterdag, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, wij vieren onze verjaardag. Of wij gedenken, dat wij zoveel jaar getrouwd zijn. Wij staan er bij stil, dat iemand zo lang in dienst is van een bedrijf. Maar wanneer vieren wij nu de verjaardag van de Kerk? Dat doen wij met Pinksteren. De Kerk viert nu haar 1982e verjaardag. Dit feest nodigt ons uit door te gaan met wat Jezus Christus heeft gedaan. En niet zo van: Eerst deed Hij...

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 12: Het nut van tegenslag

Het is goed voor ons dat wij soms zorgen hebben en tegenwerking; want dikwijls roepen zij de mens tot bezinning, zodat hij weer beseft dat hij in ballingschap leeft en op geen enkel ding ter wereld zijn hoop mag vestigen.

Het is goed dat wij van tijd tot tijd worden tegengesproken, ook dat men verkeerd en gebrekkig over ons oordeelt, zelfs als wij het goed doen en goed bedoelen.

Deze dingen helpen ons vaak vooruit in nederigheid en bewaren ons voor dwaze zelfverheerlijking.

Lees verder
Preek op 24-05-2015, Hoogfeest van Pinksteren, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika, Zuid Amerika en het verre Oosten. Tegenwoordig wordt in een...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
Het Hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
De viering van de Eucharistie, hoofdstuk 12: Ons gebed opgenomen in het gebed van de Kerk (het openingsgebed)

In de openingsliturgie van de eucharistie is reeds veel gebeurd: God heeft de mensen begroet door het Schriftwoord bij monde van de priester, men heeft zich onder het teken van het doopsel-geloof geplaatst, men heeft zijn kleinheid en zondigheid voor God beleden, Christus is begroet door de gelovigen, God en Gods Zoon zijn geprezen om hun grootheid en liefde. En nu wordt het stil in de viering. "Laat ons bidden...". Op deze uitnodiging van de priester keert ieder in zichzelf, en bidt. De stilte, zo nodig voor het gebed.

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 24-05-2015, Pinksteren

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 24 mei, het hoogfeest van Pinksteren, klik dan hier.

Preek op woensdag 20-05-2015 b.g.v. Mariamis van de Katholieke Bond van Ouderen, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, onze wereld beleeft een moeilijke tijd. Er lijkt steeds meer onrust te komen. God zal ons toch niet aan ons lot overlaten!? Nee, Hij houdt van ons. Hij had ons al Jezus gegeven. En die zal altijd werkzaam blijven. Maar Hij heeft ons ook Maria gegeven. Zo vol onvrede de wereld is, zo vol vrede is het Onbevlekte Hart van Maria. Als wij haar een grotere plaats gegeven zal de onvrede weer verdwijnen.

Lees verder
Brieven uit de Missie, van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brieven van april 2015.

Preek op 17-05-2015, 7e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, je hoort mensen weleens zeggen, dat sommige mensen het verschil tussen ‘mijn en dijn’ niet meer kennen. En inderdaad... er wordt enorm veel gestolen. Niet alleen door professionele dieven, maar ook kleine dingen, die heel gewone mensen meenemen uit het bedrijf waar zij werken, al is het maar een potlood of een puntenslijper van de baas.

Lees verder
Pinksternoveen

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' betekent. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren kwam de Geest van God inderdaad over de Apostelen.

Lees verder
Preek op 14-05-2015, Hemelvaart van de Heer, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z’n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de verwachtingen die je had, worden afgestopt. De stoel blijft leeg, het bed onbeslapen. Niet meer samen optrekken, geen groet als je thuiskomt.

Lees verder
Donderdag 14 mei - Hemelvaart van de Heer
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
De Navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 11: Het verkrijgen van de vrede en de ijver om vorderingen te maken

Hoe kan iemand lang de vrede bewaren als hij zich in andermans zaken dringt, als hij naar buiten afleiding zoekt, als hij zelden of nooit diep in zichzelf keert?

Zalig de eenvoudigen, want zij zullen veel vrede kennen.

Waarom zijn sommige heiligen zulke volmaakte contemplatieven geweest?

Lees verder
Preek op 10-05-2015, 6e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Iemand stelde ooit de vraag: hoe komt het toch, dat zo weinig mensen de Boodschap van Jezus als een Blijde Boodschap ervaren? Misschien komt het doordat wij niet altijd als vrienden van God leven. De evangelist Johannes gebruikt vandaag woorden als liefde, vriendschap, vreugde. Hij wil ons duidelijk maken hoe hijzelf de levende vriendschap met Jezus heeft ervaren. Jezus zei: Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden.

Lees verder
Overweging op 09-05-2015, 6e zondag van Pasen, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. ”Blijf in mijn liefde”, zegt Jezus in het Evangelie van vandaag. Het evangelie van vandaag is een gedeelte van de grote afscheidsrede bij het Laatste avondmaal, waarin we vorige week de passage lazen van de wijnstok en de wijnbouwer. Dit beeld van de wijnstok en de wijnbouwer wordt vandaag verder uitgewerkt in het thema van de liefde...

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 10: Het vermijden van te veel woorden

Mijd onnodige drukte die de mensen maken zoveel ge kunt, want het geredekavel over allerlei gebeuren om ons heen is een grote belemmering, ook al doet men dat met de beste bedoeling.

Wij worden immers licht door beuzelarij aangestoken en in beslag genomen.

Ik wilde wel dat ik meer gezwegen had en minder onder de mensen was geweest.

Lees verder
De viering van de Eucharistie, hoofdstuk 11: Tot lof en eer van Gods Naam en Gods Zoon (Gloria)

Wanneer de gelovige gemeenschap Christus heeft aangeroepen, omdat Hij de Verlosser is, en omdat Hij zich barmhartig toont, steeds opnieuw, is het hart vervuld van dankbaarheid voor Gods goedheid, die ons Christus heeft geschonken. Op zondagen, (hoog)feesten en bij bijzondere vieringen met een feestelijk karakter heft de geloofsgemeenschap na het aanroepen van Christus in het "Kyrie" een hulde-zang aan, waarin God geprezen wordt om zijn heerlijkheid en Christus uitvoerig lof wordt gebracht : het "Gloria", of "Eer aan God".

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 9: Gehoorzaamheid en onderwerping

Het is iets groots onder gehoorzaamheid te staan, onder gezag te leven en niet zijn eigen heer en meester te zijn.

Het is veel veiliger onderdaan te zijn dan bestuurder.

Velen leven meer uit noodzaak dan uit liefde in onderhorigheid en dezen hebben het zwaar en morren al gauw; zij zullen dan ook de vrijheid van geest niet verkrijgen, behalve als zij zich omwille van God van harte onderwerpen.

Lees verder
De viering van de Eucharistie, hoofdstuk 10: Een hulde-aanroeping tot de Verlosser (Kyrie)

Oorlog is een tijd waarin ieder zich sterk bewust wordt van eigen onmacht en kleinheid. Een tijd van schaarste en honger. Een tijd waarin vreemde machten hun kracht doen gelden. Vaak een tijd van bezetting.

En wanneer dan de oorlog ten einde loopt en de bevrijder komt, staan de mensen in dichte drommen langs de wegen: ze roepen vol vreugde en dank de bevrijder toe, die zijn intocht houdt, en die dorp en land losbreekt uit de onmacht en de honger.

Lees verder
Preek op 26-04-2015, 4e zondag van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vele mensen denken dat roeping alleen is weggelegd voor priesters of diakens, maar er zijn een aantal belangrijke kerkelijke gebeurtenissen waarbij gelovigen worden geroepen bij hun naam. Kinderen die gedoopt worden of volwassenen, worden bij hun naam genoemd en voor het eerst in verband gebracht met God. Bij de eerste H. Communie wordt je naam genoemd evenals bij het Vormsel. Ook als je...

Lees verder
Dag voor het Leven
Beste mensen, elk jaar worden in Nederland 30.000 kinderen geaborteerd. De wereld kijkt toe en doet er niets tegen. Sterker nog, de wereld propageert abortus als oplossing voor onwelgevallige bijproducten van de vrije seksualiteit. Stichting Recht Zonder Onderscheid zet zich in voor de rechten van het ongeboren leven. Een actueel onderwerp nu prenatale screening...
Lees verder
De viering van de Eucharistie, hoofdstuk 9: De duisternis van het hart (de schuldbelijdenis)

Bij felle zon is de schaduw ook sterk. Wanneer Gods heiligheid aanwezig komt, wordt de mens zich scherp bewust van eigen schaduwzijden, van eigen duisternis en zondigheid. In de begroeting aan het begin van de mis heeft God ons zijn vrede en genade toegezegd. In deze eucharistie gaat het gebeuren: Hij die heilig is, komt tot ons. Maar wie tot God of de plaats van zijn aanwezigheid nadert, wordt zich zijn onwaardigheid bewust. Tegenover de heiligheid van God weet de mens zich maar klein en zondig. En hij wil zich zuiveren van eigen kwaad.

Lees verder
Presentatie over Jezus op woensdag 22-04-2015: Wie is Hij?

Op woensdag 22 april om 20.00 uur geeft Tim Schilling, een presentatie over Jezus. Wie is Hij en wat kan Hij voor ons leven betekenen?! We staan stil bij de Bijbelse verkondiging over Jezus en bij de woorden van Paus Franciscus, die het belang van een persoonlijke ontmoeting met Hem benadrukt. Ook kijken we samen naar enkele beelden die Jezus voorstellen.

Lees verder
Preek op 19-04-2015, 3e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Een belangrijk onderwerp vandaag is verzoening. In de eerste lezing wordt verzoening aangeboden aan het Joodse volk, dat zijn Messias verloochend had. “Ik weet,” zegt Petrus tegen zijn Joodse toehoorders, “dat gij in onwetendheid gehandeld hebt... Maar bekeert u en hebt berouw.” Ook in de tweede lezing wordt de verzoening aangeboden... aan de hele wereld. Johannes zegt: “Wij hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus...

Lees verder
Interkerkelijke Zangavond goed bezocht

De Interkerkelijke zangavond in de Dionysius kerk in Heerhugowaard–Centrum is zondagavond 12 april opnieuw gehouden en met groot succes. Het thema: “Ontmoeting met hart en ziel” kwam heel goed uit de verf. Naar schatting 600 mensen hebben de avond bezocht. De heer Teun van der Weijden heeft met passie en overtuiging de opening verzorgd.

Lees verder
Preek op 12-04-2015, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, pastoor Frank Domen

“Zondag van de Goddelijke barmhartigheid”. Lieve medeparochianen, op vrijdag 13 maart kondigde paus Franciscus volkomen onverwacht een Buitengewoon Heilig Jaar van de Barmhartigheid aan. Dit jubeljaar zal op 8 december aanstaande beginnen. Het wordt als het aan de Kerk ligt een sober jaar waarin de nadruk zal komen te liggen op de barmhartigheid. Wij zullen jullie op de hoogte houden van nieuwe mededelingen. 

Lees verder
Overweging op 10/11-04-2015, Beloken Pasen in de tehuizen, Jannie Ligthart

In de eerste lezing van vandaag horen we over de eenheid en saamhorigheid van de eerste volgelingen van Jezus. Alles was van iedereen, er was geen armoede, er was geen honger. Wat een ideaal beeld, een beeld dat we in ons denken en handelen vast moeten houden. 

Lees verder
Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Sluitdag

'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag. 

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 02-04-2015

Op donderdag 2 april jongstleden vierden wij in een goed bezette kerk het grote feest van Witte Donderdag. Het is de dag van het Laatste Avondmaal waarop Jezus Christus de heilige Eucharistie instelt en ook het sacrament van het Priesterschap. Ook waren er vormelingen aanwezig. Na de homilie (preek) waste de pastoor hen de voeten, zoals Jezus Christus dat bij de apostelen deed aan het begin van het Avondmaal. Wij danken God met name voor de Eucharistie, het Sacrament van de nabijheid. Zoals Jezus Christus één is met de Vader en de heilige Geest, zo kunnen wij door dit Sacrament één worden met Hem en door Hem ook één met elkaar. Allen dragen wij dezelfde Christus in ons. Klik hier voor meer foto's. 

De navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 8: Het vermijden van te grote vertrouwelijkheid

Openbaar uw binnenste niet aan iedereen, maar bespreek uw eigen zaken met iemand die wijs is en godvrezend.

Ga niet te vaak om met jongeren en buitenstaanders.

Praat rijken niet naar de mond en laat u niet telkens zien bij hooggeplaatsten. 

Sluit u aan bij bescheiden en eenvoudige mensen, bij hen die godsdienstig en behoorlijk leven, en spreek over dingen die opbouwend zijn.

Lees verder
Preek op 06-04-2015, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Ikzelf heb nog nooit gezien, dat een baby'tje zijn allereerste stapjes ging zetten. Om dat moment te mogen meemaken moet je toch zelf vader of moeder zijn.

Zo'n moment is een doorbraak. Na maandenlang de kunst van het kruipen beoefend te hebben, besluit het kind opeens om min of meer rechtop te gaan staan. Het eerste en tweede...

Lees verder
Fotoverslag van de Palmpasenviering op 29-03-2015

Op zondag 29 maart hadden wij weer onze jaarlijkse Palmpasenviering met processie door een stukje Heerhugowaard. Dit jaar vertrokken wij voor het eerst vanuit Zorgcentrum Hugo Oord aan de Van Veenweg. Na de plechtige zegening...

Lees verder
De Paastijd

De Paastijd is de vijftigdaagse periode die begint in de Paasnacht en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de Verrijzenis van Christus centraal.

De Paastijd is liturgisch gesproken een 'sterke tijd'. De Kerk kent vier sterke tijden: de Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Deze tijden heten sterk, omdat ze worden gedomineerd door één gedachte: de komst van de Messias in de Advent; de Menswording van God in de Kersttijd; de noodzaak tot bekering in de Veertigdagentijd; en de Verrijzenis van Christus in de Paastijd. 

Lees verder
Preek op 05-04-2015, hoogfeest van Pasen, diaken Eelke ligthart

Dierbare medegelovigen, de paasliturgie is opgetogen, is blij, ze is vol van halleluja. Hierdoor moet het voor ons, voor iedereen, voor alle christenen wel duidelijk worden dat ons geloof valt of staat met het geloof in de verrijzenis. Anders gezegd dat we geloven dat Jezus leeft, dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is onvoorstelbaar, maar geweldig nieuws. En dat zou Pasen opnieuw voor ons, voor u en mij, ook moeten zijn. 

Lees verder
Pasen!

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
Preek op 04-04-2015, Paaswake, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, in de tweede lezing hoorden wij over de joden, die op de vlucht zijn. Wij hoorden over een halsstarrige farao, over wagens en wagenmenners, over een superieur volk met een rijke geschiedenis, een grote rijkdom en macht, maar helaas, vanwege de starheid van één man verdwijnt uiteindelijk alles in de golven van de zee. 

Lees verder
Overweging op 04-04-2015, Pasen in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. We zijn vandaag samengekomen om de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus te gedenken en te vieren.
Het Gloria en Alleluia, kan weer gezongen worden. Jezus, is ons voorgegaan in de dood, heeft de dood door zijn verrijzenis overwonnen, opdat wij eeuwig bij Hem kunnen leven.

Lees verder
Preek op 03-04-2015, Goede Vrijdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Een mens die straalt van God, zo’n mens was Jezus Christus, Hij had woorden gesproken van recht en waarheid van liefde, hij had mensen aangeraakt met de stralende kracht van God, Hij was de belichaming van Gods hart voor mensen geweest. Maar toen alles zich tegen hem keerde, is hij niet ondergedoken, en hij is voor dat bittere lot niet weggelopen, al had dat heel goed gekund. Maar Hij is gebleven wat Hij was, de belichaming van Gods hart voor mensen. 

Lees verder
Stille zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
De Kruisweg

De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken.

Lijdenstaferelen

De Kruisweg is een oefening van devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Lees verder
De viering van Goede Vrijdag op 03-04-2015

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
Preek op 02-04-2015, Witte Donderdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, morgen - het klinkt misschien vreemd - ‘vieren’ wij, dat Onze Heer Jezus Christus aan het Kruis is gestorven. Het is een viering, want doordat Hij als onschuldige Godmens de Kruisdood stierf, de dood van een misdadiger, loste Hij de schuld in, die de mensheid bij God had uitstaan vanwege de zonden van de mensen van alle tijden en alle plaatsen. Door de grote schuld van de mensen tegenover God was de hemel gesloten. Jezus Christus betaalde namens de gehele mensheid...

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 02-04-2015

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.

Lees verder
De viering van de Eucharistie, de openingsritus, hoofdstuk 8: Een begroetingsgeschenk (begroeting van de gelovigen)

Heeft de priester in aller naam aan het begin van de mis Christus begroet door het altaar te vereren met een gebaar van liefde en eerbied, na het maken van het kruisteken worden de gelovigen vanuit Christus begroet. "De priester begroet de gelovigen",- zo heet het in het missaal. Een begroeting van een heel bijzondere aard ...

Lees verder
Filmpje van "http://www.bewustkatholiek.nl" over de doop

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het katholieke geloof maken wij van Bewust Katholiek, internetfilmpjes over de zeven sacramenten. Het eerste filmpje, over de doop, is vandaag online gegaan en is vrij toegankelijk voor iedereen. Met deze filmpjes...

Lees verder
Preek op 29-03-2015, Palmzondag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag in de viering van Palmzondag zien we hoe het volk Jezus tot koning wil uitroepen. Hij wordt tenminste als een koning binnengehaald in Jeruzalem. In de Bijbel hebben de mensen Hem al een paar keer als koning willen binnenhalen. Op de berghelling bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, wilden de mensen Jezus , na het zien van de wonderen, tot Koning uitroepen. Maar Jezus duikt onder...

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in...

Lees verder
Preek op 22-03-2015, de 5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar B, pastoor Frank Domen

Er zijn jongeren, die niet af en toe uitgaan, maar dikwijls. Er zijn ouderen, die niet één keertje gaan kaarten, maar vier of vijf keer per week. Uitgaan of kaarten is niet verkeerd. Integendeel, het kan een gezonde afleiding geven. Maar willen wij iets van ons leven maken, dan zullen wij daar ook iets voor moeten doen, er iets voor moeten laten. En met iets van ons leven maken, bedoel ik uiteraard niet...

Lees verder