Catholicism - Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woens- dag 6 januari in het paro- chiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - in deelgroepjes over zijn boodschap.
Lees verder.

 

Bookmark and Share
Maandag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

Hij moet rond 296 in Alexandrië geboren zijn. Hij studeerde aan de beroemde school van zijn geboortestad. Reeds als diaken wist hij Aríus te ontmaskeren als dwaalleraar. Als assistent van zijn bisschop Sint Alexander († 328; feest 26 resp. 27 februari) maakte hij het Concilie van Nicea mee. Enige tijd na terugkomst in Alexandrië werd hij in 328 benoemd tot diens opvolger als patriarch van die stad. Veertig jaar lang gaf hij leiding aan de hem toevertrouwde kudde. Vijf keer moest hij zijn onvermoeibare strijd voor de goddelijke natuur van Christus betalen met een verbanning: in 336 naar Trier; van 339 tot 346 naar Rome; van 356-362 in de woestijn; nog eens van 362 tot 363 en tenslotte van 365 tot 366. Intussen schreef hij heldere verhandelingen waarin hij de ware leer van de Kerk duidelijk uiteenzette. Als leerling van Antonius de Grote († 356; feest 17 januari), tekende hij enkele jaren na diens overlijden (" 360) zijn levensverhaal op in de vorm van een ooggetuigenverslag. Zijn herhaalde verbanningen hadden als onbedoeld neveneffect, dat zijn werken ook in het westen bekend raakten. Sinds 1454 rusten zijn stoffelijke resten in de San-Zaccaria te Venetië. Met Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomus behoort hij tot de vier grote Griekse kerkvaders; soms wordt Cyrillus van Alexandrië er als vijfde aan toegevoegd. De oosterse kerk beschouwt hem als een van de...

Lees verder
Preek op 01-05-2016, 6e zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Hoe belangrijk de H. Geest wel is, wat de rol van de H. Geest is om Jezus woorden na te volgen en ook waar te maken na zijn Hemelvaart, zien we in de eerste lezing. We hoorden daar over de moeizaamheid, het verschil van mening onder de eerste Christenen, die uit verschillende culturen komen. Hoe moeten die in eensgezindheid met elkaar leven? Een wezenlijk teken...

Lees verder
Polen: bisschop erkent Eucharistisch wonder

Op Eerste Kerstdag 2013 was tijdens een heilige Mis in de Sint-Jacobusparochie in Legnica een geconsacreerde hostie op de grond gevallen. Priester Andrzej Ziombro legde deze conform de liturgische voorschriften in een met water gevuld liturgisch vat...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 02-05-2016:

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 2 mei 2016, zesde zondag van Pasen, jaar C, klik dan hier 

Brieven uit de missie van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 12 april 2016.

HULP GEZOCHT !!!

Welke (jonge) Heerhugowaardse mensen willen mij helpen met het bijhouden van deze website? Al is het maar één uurtje in de week... alle beetjes helpen. Uiteraard moet je vertrouwd zijn met een pc, maar je krijgt wel een kleine instructie voor het bijhouden van dat onderdeel dat jij wil gaan bijhouden. Je kunt je bij mij melden: pastoor Frank 06 - 26 30 66 36 of e-mail naar pastoorfrank@dionysiusparochie.nl.

Preek op 29-04-2016, vrijdag na de 5e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Willen wij een grote of een kleine portie? Willen wij koffie of thee? Willen wij suiker en/of melk? Dat zijn maar een paar van de vele keuzes, die wij regelmatig maken. Zij zijn eigenlijk niet belangrijk in het grote geheel van de dingen, maar toch hebben deze keuzes invloed op ons. Vandaag kijken wij naar een veel belangrijkere keuze, die Jezus heeft gemaakt en het effect van deze keuze op ons: zijn keuze voor ons. Ja, Jezus heeft ons gekozen, ons heel persoonlijk. Wij zijn kostbaar in zijn ogen. Wij horen Hem toe, zoals een bruid hoort bij haar bruidegom of zoals broers en zussen in...

Lees verder
29 april: H. Catharina van Siena (voor kinderen)

Veel Italianen noemen deze Catharina de grootste vrouw van alle christenen. Ze heeft ook heel belangrijke dingen gedaan. Daar is ze al als jong meisje op voorbereid. Catharina houdt heel veel van Jezus. Ze houdt zoveel van Hem, dat ze van niemand anders meer wil houden. Haar ouders vinden dat helemaal niet goed. Ze merken wel, dat Catharina graag naar het klooster wil. Daar moeten ze...

Lees verder
29 april: H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares

Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarissen van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om haar heilige levenswijze, dat velen haar kozen als leidsvrouwe en voorbeeld; zij werden de 'Caterinati' genoemd: zij vormden langzamerhand een vaste kring om haar heen. Daar bevonden zich adellijke jongeren onder, oude kooplieden, priesters, advocaten, kunstenaars en soldaten. Wat hen in haar boeide was haar heiligheid, haar...

Lees verder
Nieuw Onzevader vanaf advent

“Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus bisschop Jan Liesen, referent voor liturgie. “De bisschoppen”, schrijft mgr. Liesen, “begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor...

Lees verder
Preek op 28-04-2016, donderdag na de 5e zondag van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Paulus en Barnabas zijn naar Jeruzalem gereisd om het geschil te bespreken rond de vraag of de nieuwe christenen de gehele joodse traditie moeten overnemen of niet. Het gaat dan over de besnijdenis. Deze zaak moet worden uitgepraat. Problemen zijn er om op te lossen hoor je mensen wel zeggen...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 21: Boven alles wat aan goeds gegeven wordt, moet men rust vinden in God

Boven alles en in alles zult gij altijd rust vinden in de Heer, want Hij is zelf de eeuwige rust van de heiligen. Geef Gij, lieve en beminnenswaardige Jezus, dat ik in U boven elk schepsel rusten mag. Boven alle heil en schoonheid, boven alle eer en glorie, boven alle macht en waardigheid, boven alle wetenschap en vernuft. Boven alle rijkdom en kunst, boven alle blijdschap en gejubel, boven alle roem en lof, boven alle zoetheid en vertroosting. Boven alle hoop en belofte, boven alle verdienste en verlangen. 

Lees verder
Preek op 27-04-2016, woensdag na de 5e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Één hoofdstuk vóór het verhaal over de wijnstok vroeg de apostel Filippus aan Jezus om hen de hemelse Vader te tonen, en Jezus antwoordde hem toen, dat wie Hem - Jezus - heeft gezien, die...

Lees verder
27 april: H. Petrus Canisius (voor kinderen)

De vader van Petrus is meerdere malen burgemeester van Nijmegen geweest. Petrus komt dus niet van arme mensen. Hij wordt geboren op 8 mei 1521. Eigenlijk heet hij heel gewoon Piet de Hondt. Maar in die tijd is het gewoon dat je je naam vertaalt in het Latijn. En daarom heet hij nu Petrus Canisius. Vader wil hem laten studeren. Dat zal in Keulen gebeuren. Daar leert hij...

Lees verder
27 april: H. Petrus Canisius

Op de dag dat in het Duitse land Luther in de ban werd gedaan, 8 mei 1521, werd te Nijmegen Peter Kanis geboren. Over zijn jeugd is weinig bekend. Zelf vertelt hij later, dat hij als jongen veel kattekwaad uithaalde, en dat hij op school steengoed was in Latijn. Op vijftienjarige leeftijd vertrekt hij naar Keulen om daar aan de universiteit te gaan studeren. Van nu af zal hij zijn naam verlatijnsen; eerst noemt hij zich Petrus Neomagus (= Peter van Nijmegen), maar al heel gauw Petrus Canisius. Zijn hart gaat uit naar filosofie en theologie. Hij komt in aanraking met de...

Lees verder
Pater Henk Bosman overleden

Henricus Joannes Bosman werd geboren in Wilnis op 20 juni 1927. Op 24 september 1950 werd hij in Nieuw Ginneken als frater Reinald lid van de Congregatie van de Heilige Harten. In Valkenburg-Broekhem volgde op 4 september 1955 de priesterwijding. Toen de opleiding helemaal voltooid was, werd Henk benoemd voor Brazilië. Daar werkte toen een grote groep Nederlandse paters en broeders, die met eigenlandse confraters een zelfstandige Braziliaanse afdeling van de Congregatie...

Lees verder
Preek op 26-04-2016, dinsdag na de 5e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag, broeders en zusters, zegt Jezus Christus tegen zijn leerlingen, dat zij niet verontrust of kleinmoedig hoeven te worden. Nu, de leerlingen hadden genoeg redenen om zich wèl verontrust te voelen. Want Jezus zegt, dat Hij op het...

Lees verder
Bevrijdingsdag 2016

De Stichting 4 en 5 mei te Heerhugowaard wil U hierbij graag op de hoogte stellen van het feit, dat ook dit jaar de atletiek vereniging HERA het Bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Noord Holland brengt.

Het “Vuur” is het symbool voor leven in vrede en veiligheid.

Na een lange estafette tocht langs diverse locaties hopen wij de atleten om 16.45 uur bij het Monument De Dreef, te begroeten.

U bent van harte welkom om de ontvangst van het vuur bij te wonen.

Preek op 24-04-2016, 5e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, om het evangelie van vandaag te kunnen begrijpen is het belangrijk te weten, dat Jezus Christus deze woorden heeft gesproken onmiddellijk ná het verraad van Judas. Judas verlaat de zaal van het Laatste Avondmaal en meteen zegt Jezus: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem”. Er zijn bijbelwetenschappers, die deze woorden zó...

Lees verder
Paus Franciscus: Dat is de weg van de redding

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Vandaag wil ik stilstaan bij een aspect van de barmhartigheid dat heel goed wordt weergegeven in de passage van het evangelie van Lucas, dat we hebben gehoord. Het gaat over iets dat Jezus overkwam toen Hij...

Lees verder
Preek op zaterdag 16-04-2016, de 4e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag een korte overweging. Het is het weekend van de Eerste Heilige Communie. In het evangelie hoorden wij, dat Jezus zichzelf ziet als een herder. En Hij is een Goede Herder, want Hij kent al zijn schapen bij hun naam. Hij zegt ook iets goeds over de schapen zelf: dat ze naar zijn stem luisteren, dat zij Hem volgen. En Hij spreekt ook een...

Lees verder
Paus Franciscus: Jezusí troostrijke woord ervaren en beleven

We hebben net naar het Evangelie geluisterd over de roeping van Matteüs. Matteüs was een “tollenaar”, dat wil zeggen een belastinginner in dienst van het Romeinse rijk, en daarom werd hij als een openbare zondaar beschouwd. Maar Jezus riep hem om...

Lees verder
Overweging op 15/16-04-2016, de 4e zondag van Pasen, jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. De lezingen van dit weekend sluiten prachtig op elkaar aan. In de eerste lezing, door Lucas geschreven na Jezus verrijzenis, zijn Paulus en Barnabas onderweg om hiervan te getuigen. Veel mensen kwamen naar hen toe om naar hen te luisteren, maar bij de Joden wekte deze grote aandacht afgunst en ze werden boos. Paulus en Barnabas waren naar...

Lees verder
Nieuwsbrief Caritas april 2016

Een recent rapport geeft een alarmerend beeld van de armoede in Nederland. Tegelijkertijd zijn zij ook een aansporing voor Caritas en Diaconie om in actie te komen. Het rapport is afkomstig van Cordaid, de Nederlandse afdeling van Caritas Internationalis. Het rapport is onderdeel van een groot Europees project om de sociale uitdagingen in de verschillende landen in Europa in kaart te brengen. In een overzicht van de situatie in Nederland beschrijft het vier grote uitdagingen op het gebied van armoede en sociale...
Wil je heel de Caritas Nieuwsbrief lezen, klik dan hier.

In ieder geval een aantal ontvoerde meisjes leven nog... (video)

Een dag en twee jaar na de verdwijning van 200 meisjes uit Chibok zijn er beelden opgedoken van 15 meisjes. Het is al twee jaar geleden dat de ‘Chibok girls’ uit hun families werden weggerukt...

Lees verder
Wat is eucharistische aanbidding?

In onze Dionysiusparochie bestaat al geruime tijd de gewoonte van 'eucharistische aanbidding'. Vanaf donderdagavond 19.00 uur komen elk uur mensen samen in het kleine kapelletje naast de...

Lees verder
Hoe kunnen wij de CliniClowns helpen?

Wij kennen allemaal wel het goede werk van de CliniClowns. Mannen en vrouwen, die kinderen in ziekenhuizen een leuke en dus ook gezonde afleiding bezorgen. Natuurlijk kunnen wij de CliniClowns steunen door geld te doneren. Wij kunnen het ook doen door oude inktcartridges en oude mobiele telefoons in te leveren. Sinds kort staat er achter in onze kerk - in de buurt van het Allerzielenbord - een officiële doos van de CliniClowns. Wij hopen...

Lees verder
Preek op 10-04-2016, de 3e zondag van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, het Evangelie van vandaag begint midden in een soort geloofscrisis. De leerlingen zijn Jezus kwijtgeraakt. Hij die de orde zou herstellen, een koninkrijk zou stichten is gedood. De apostelen staan met lege handen. Er waren wel wat tekenen van hoop. Hij zou verschenen zijn aan enkele van de leerlingen, maar wat moet je daarmee? 

Lees verder
"Coming to God in the stillness" - door pater Jaap Borst

Pater Jaap Borst heeft ooit - in het Engels - een boekje geschreven over God ontmoeten in de stilte: "Coming to God in the stillness".
Klik hier om het boekje te lezen in pdf-formaat. Het boek is niet meer verkrijgbaar. 

Preek op 03-04-2016, Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid - pastoor Frank Domen

Lieve medeparochianen, wij hebben ons begrip van de 'Goddelijke Barmhartigheid' voor een deel te danken aan heilige Zuster Maria Faustina. Haar burgerlijke naam was Helena Kowalska. Zij werd op 25 augustus 1905 geboren in het Poolse dorp Glogowiec. Zij groeide op in een gezin met negen broers en zussen. Haar ouders voedden haar zeer zorgzaam op. Door de armoedige omstandigheden waarin het gezin leefde, kon zij slechts drie jaren de lagere school volgen. Toen zij 20 jaar, was trad zij in in de orde van de Zusters van de ‘Moeder van Barmhartigheid’. Zij werkte in verschillende kloosters in de keuken en ook als lekezuster in...

Lees verder
Gemartelde pastoor Douglas Bazi uit Irak: "Het is je vergeven"

“Of ik haat voel? Ik ben kwaad, maar haat? Nee. Want één van hen, Amal, degene die mijn neus had gebroken, vroeg me: ‘Als we elkaar eens ontmoeten, wat zou u doen?’ Ik antwoordde...

Lees verder
De H. Maria Faustina en de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Beste medeparochianen, op zondag 3 april 2016, Beloken Pasen, viert de Katholieke Kerk de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Onder de link vinden jullie de nodige informatie over zuster Maria Faustina en over de openbaringen, die zij van Jezus Christus heeft gehad. Ik heb de teksten snel ingescand, omdat het nu speelt, maar de lay-out is nog niet klaar. Dat komt binnenkort. De informatie is in ieder geval beschikbaar.

Lees verder
Een fotoverslag van Witte Donderdag en van de Paaswake

Lieve medeparochianen, wij hebben heel mooie vieringen gehad rond de Pasen, bijvoorbeeld die van Witte Donderdag en van de Paaswake. Er is een mooi fotoverslag gemaakt. Wie nog even wil nagenieten... klik hier.

Wij kunnen iets doen voor vluchtelingen... via Kerk in Nood

Bijna twee jaar na hun vlucht, weet een deel van de vluchtelingen voor IS in Erbil rond te komen. Aartsbisschop Warda van Erbil vraagt dringend uw hulp om de 4.050 gezinnen te ondersteunen...

Lees verder
Thank You, Jesus

Wie een mooi lied wil horen en zien, over Jezus, die altijd maar weer naar ons op zoek is, die kan hieronder klikken op "Lees verder".

Lees verder
Preek op 28-03-2016, Tweede Paasdag, jaar C, familieviering, pastoor Frank Domen

Laatst kwam een meisje naar mij toe en trots vertelde zij: "Kijk, pastoor, ik heb nieuwe schoenen". Toevallig had ook ik net nieuwe schoenen aan. Dus ook ik kon die even laten zien. Er zijn al langer kinderen, die schoenen hebben met kleurige lichtjes. Maar tegenwoordig zien wij ook schoenen met wieltjes eronder. Zijn er hier kinderen, die thuis van die schoenen hebben? Hoe kom je daaraan? Heb je die zelf gekocht? Nee, onze ouders hebben daarvoor gewerkt en zij betalen dat voor ons. 

Lees verder
Preek op 27-03-2016, Eerste Paasdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Pasen is een blij feest. Misschien omdat het, tenminste bij ons, in de lente valt. Het doet op een of andere manier denken aan een boomgaard in bloesem. Aan vrolijk klokgelui. Vandaag lezen we hoe Maria Magdalena in de vroege morgen naar het graf gaat, dat leeg blijkt te zijn. En die dan de tuinman ontmoet. Maar daarmee heb ik de kern van de zaak niet genoemd. De vreugde van Pasen hangt voor ons christenen vast aan een verrassend, inderdaad haast ongelofelijk feit: Jezus is uit de dood opgestaan. Christenen vieren dit iedere zondag. Jezus is door de dood heen gegaan en weer teruggekomen. Zoals iedere avond de zon wegzinkt in de...

Lees verder
Pasen!

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
Preek op 26-03-2016, Paaswake, jaar C, pastoor Frank Domen

Mensen zeggen weleens: Als er iets rechtvaardig is in het leven, is het wel de dood, want vroeg of laat komt die voor iedereen. Maar waarom inderdaad soms zo vroeg? Jonge mensen, ook drie Nederlanders, die door volkomen zinloze aanslagen in Brussel plotseling uit het leven van hun familie en vrienden worden weggerukt!? De dood is een spelbreker, een dief. Hij steelt niet...

Lees verder
Overweging op 26-03-2016, Paaswake, jaar C, in De Raatstede, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. We zijn vandaag samengekomen om de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus te gedenken en te vieren. Het Alleluia, kan weer gezongen worden. Jezus, is ons voorgegaan in de dood, heeft de dood door zijn verrijzenis overwonnen, opdat wij eeuwig bij Hem kunnen leven. Te beginnen met as-woensdag, was de veertigdagentijd een tijd van bezinning, bekering. Deze...

Lees verder
Stille Zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
Preek op 25-03-2016, Goede Vrijdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart
Goede Vrijdag. Soms moet je het wel eens uitleggen aan mensen, wat er goed is aan deze dag. De dag waarop de onschuld wordt vermoord. Zouden we die niet beter Foute Vrijdag kunnen noemen, of Zwarte Vrijdag? Jezus de rechtvaardige wordt ter dood veroordeeld door op macht beluste religieuze leiders, een opgezweepte volksmenigte en een gouverneur die er zijn vingers...
Lees verder
Overweging op 25-03-2016, Goede Vrijdag, jaar C, in Hugo Oord, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Jezus Christus, de zoon van God, straalde Gods betrokkenheid met ons mensen uit. Jezus, heeft woorden gesproken van gerechtigheid, van waarheid en liefde. Hij heeft mensen geraakt en aangeraakt met de stralende kracht van God. Jezus is de belichaming van Gods Hart voor ons mensen. 

Lees verder
Goede Vrijdag op 25-03-2016

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
De Kruisweg

De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken.

Lijdenstaferelen

De Kruisweg is een oefening van devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Lees verder
De preek op Witte Donderdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Drie van de vier evangelisten, Matteüs, Marcus en Lucas, vertellen over de instelling van de Eucharistie, over hoe Jezus het brood nam en zei “Dit is mijn Lichaam”. In de Eucharistie geeft Jezus zichzelf tot het uiterste. Maar de vierde evangelist, Johannes, spreekt over een andere manier van zichzelf helemaal geven. Hij spreekt over de voetwassing. De voetwassing is een teken van nederigheid, van je klein maken voor God en medemens. Het is een slavendienst. Jezus had er al eerder over gesproken. Hij zei: “Wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen”. En Hij verklaarde, dat Hij als Mensenzoon niet is gekomen om gediend...

Lees verder
Verslag van de viering van Palmzondag

Op zondag 20 maart 2016 kwamen vele tientallen kinderen en hun ouders om 09.30 uur bijeen in Bejaardencentrum Hugo Oord voor de jaarlijkse Palmpasenviering. Aldaar werd het Palmpasen-evangelie gelezen en de kruizen gezegend. In een lange...

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 24 maart 2016

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus...

Lees verder
Preek op zondag 20-03-2016, familieviering Palmpasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij zien bijna dagelijks op tv de hartverscheurende beelden van vluchtelingen in modderpoelen of in waterstromen. Zijn er schuldigen aan te wijzen? Waarschijnlijk wel, maar dat biedt op de korte termijn - zeker vanuit onze kerk - geen oplossing voor die arme mensen. Ik hoorde op de radio ook over het gedrag van supporters van een Nederlandse...

Lees verder
Passiespektakel in de Dionysiuskerk op zondag 20 maart

Een uniek evenement in onze Dionysiuskerk in Heerhugowaard: zondag 20 maart voert een speciaal project koor het passieverhaal op. Het lijdensverhaal van Jezus wordt op een moderne manier vertelt, omlijst met Nederlandse muziek. Al sinds september...

Lees verder