Bookmark and Share

Tomas riep uit: Mijn Heer en mijn God! Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.

08-04-2018, TWEEDE ZONDAG VAN PASEN
                     Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Meer lezingen, klik hier

Een overweging bij de lezingen van zondag 22-04-2018, vierde zondag van Pasen

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 22 april 2018, klik dan hier

De Navolging van Christus, boek 2, Aansporingen tot innerlijk leven, hoofdstuk 10: Dankbaar zijn voor de genade van God

Waarom zoekt gij rust? Gij zijt toch voor de arbeid geboren? Stel u meer in op geduld dan op troost, en op het dragen van het kruis meer dan op de blijdschap. Wie van de mensen in de wereld zou niet graag troost en innerlijke vreugd genieten als hij die altijd hebben kon? Geestelijke vertroostingen overtreffen immers alle genietingen en voldoeningen van het lichaam. Alle genoegens van de wereld zijn vluchtig of oneervol. Alleen de geestelijke vreugden...
 

Lees verder
Nederland Gidsland? Niet bij abortus

Zoals u misschien weet woedt er in Ierland een hevig debat over het afschaffen van het achtste amendement, dat het recht op leven van ongeboren kinderen garandeert. Per referendum besluiten de Ieren of abortus legaal wordt...

Lees verder
Halte Werk!

Wie is Halte Werk? Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk...

Lees verder
Nieuwsbrief april 2018 - Bedevaartoord Beauraing

Wie zou geloofd hebben dat het toneelstuk over de verschijningen van Beauraing een dergelijk succes zou kennen?

Na drie voorstellingen moest er een vierde en nog een vijfde gepland worden om aan de vraag van het geestdriftige publiek ...

Lees verder
19 april: De Heilige Werner

Werner wordt in 1273 geboren in een arm gezin. Het boerderijtje van zijn ouders staat in de Hunsrück. Dat is achter Koblenz in Duitsland. Werner moet dan ook al vroeg meewerken. Nu eens werkt hij in de stallen, dan weer op het veld...

Lees verder
Familieviering 22 april a.s. om 11.30 uur. Iedereen is welkom!

Binnenkort is er weer een Familieviering: op zondag 22 april om 11.30 uur. Het KISI-Club-koor zingt, beweegt en klapt - iedereen wordt er blij van. Als we een auto hebben, hebben we meestal ook een TomTom: die wijst de goede weg als we ergens heen moeten. De TomTom is een goede wegwijzer. Zo is Jezus ook een goede wegwijzer - want Hij wijst de weg, door het leven, naar de hemel...

Lees verder
17 april: Heilige Landricus

De vader van Landricus, die Madelgarius heet, is een heel voorname man. Hij staat in dienst van de koning en wordt zelf op een bepaald moment prins. Hij neemt aan veel strijdpartijen deel.

Dan trouwt hij met een heel brave vrouw, die Waldetrudis heet. Na al die strijd voor macht op aarde, gaat Madelgarius strijden ...

Lees verder
Preek op 15-04-2018, 3e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

De meeste dames hier aanwezig zijn moeder en velen ook al oma. Zij hebben kinderen en kleinkinderen. En toen die nog klein waren zal het ongetwijfeld vaker zijn gebeurd, dat tijdens een spel een kind kwam te vallen. Knie kapot, handen geschaafd en een dikke bult op het hoofd. Natuurlijk dikke tranen. Als moeder waste je dan de wonden, misschien een beetje jodium erop, als je als kind ...

Lees verder
Preek op 08-04-2018, 2e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Als je zo dat bekende verhaal van die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: “We hebben de Heer gezien”. Maar als hij later de tekenen bij de Heer ziet, zijn handen en zijn zij, dan pas kan hij geloven. Thomas draait in dit Evangelie bij van een negatieve houding naar een ...

Lees verder
Preek op 02-04-2018, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Stel dat een groepje jongeren een of ander feest organiseert en er waren uiteindelijk 50 jongeren op afgekomen, het was een groot succes, maar je hoort op een bepaald moment de roddelpraatjes zeggen, dat het een afgang was: er waren maar 7 mensen gekomen, dan is het niet zo gek, dat je je boos voelt worden. Ik heb het in een andere parochie meegemaakt, dat in een krantenartikel onze kerstviering werd beschreven. Volgens de journalist zaten er iets meer dan 80 mensen in de kerk, maar in werkelijkheid ...

Lees verder
Preek op 01-04-2018, Eerste Paasdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de paasliturgie is opgetogen, is blij, ze is vol van halleluja. Hierdoor moet het voor ons, voor iedereen, voor alle christenen wel duidelijk worden dat ons geloof valt of staat met het geloof in de verrijzenis. Anders gezegd dat we geloven dat Jezus leeft, dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is onvoorstelbaar, maar geweldig nieuws. En dat zou Pasen opnieuw voor ons, voor u en mij, ook moeten zijn ...

Lees verder
Pasen!

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
Preek op 31-03-2018, Paaswake, jaar B, pastoor Frank Domen

De vraag vandaag is of je er iets van begrijpt, of je gelooft, of je het aandurft, om je leven onder Jezus’ leiding voort te zetten. Jezus had vóór zijn dood verschillende keren aangekondigd, dát Hij zou sterven en ook dát Hij op de derde dag zou verrijzen. De eerste vraag is of wij het begrijpen. Wij hebben deze boodschap over dood en verrijzenis natuurlijk al vele keren eerder gehoord, maar voor ...

Lees verder
Overweging op zaterdag 31-03-2018, Paasviering in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Het is weer Pasen!! Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor blij en heel dankbaar te zijn. Alles wat aan deze verrijzenis is voorafgegaan, het leven, het lijden en het sterven van Jezus, stond in het teken van zijn onbaatzuchtige liefde voor ons. Door ...

Lees verder
Preek op 30-03-2018, Goede Vrijdag, diaken Eelke Ligthart

Een mens die straalt van God, zo’n mens was Jezus Christus, Hij had woorden gesproken van recht en waarheid van liefde, hij had mensen aangeraakt met de stralende kracht van God, Hij was de belichaming van Gods hart voor mensen geweest. Maar toen alles zich tegen hem keerde, is hij niet ondergedoken, en hij is voor dat bittere lot niet weggelopen, al had dat heel goed gekund. Maar ...

Lees verder
De vieringen van Goede Vrijdag 30-03-2018

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
Preek op 29-03-2018, Witte Donderdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Hoe is de situatie tot aan het Laatste Avondmaal toe? Door al het kwaad de eeuwen door, vanaf het eerste mensenpaar af, was er een breuk ontstaan tussen God en de mensheid. De mensheid had zelf gekozen voor een bestaan zonder God. Mensen hadden gedacht er daardoor beter op te worden, maar het tegendeel bleek waar ...

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 29 maart om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus...

Lees verder
Goede Vrijdag en Pasen voor het gezin

Een bericht speciaal voor onze gezinnen ... twee speciale activiteiten rond het grote feest van Pasen. Maar natuurlijk is iedereen welkom! Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag - de dag van Jezus' dood. Om 13.30 uur bidden, lopen en zingen we (met het KISI-Club-koor) de Kruisweg in de (achter)tuin...

Lees verder
Preek op 25-03-2018, Palmzondag, jaar B, pastoor Frank Domen

Gisteren, vrijdag 23 maart, zijn de Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Winterspelen 2018 door koning Willem-Alexander en door koningin Máxima ontvangen en gehuldigd op Paleis Noordeinde. Vol dankbaarheid – en ook wel een beetje trots – stonden zij met hun medailles op de trappen van het bordes rondom het koninklijk paar ...

Lees verder
Overweging op 23/24-03-2018, Palmpasenviering in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In het evangelie van de palmliturgie staan we aan het begin van de lijdensweek. In de evangeliën van de afgelopen weken hebben we gehoord dat Jezus veel wonderen heeft gedaan, opdat men zou gaan geloven dat Hij de Messias is. Veel mensen hadden het begrepen en waren enthousiast geraakt, en riepen Hem toe: Hosanna (een Hebreeuws woord wat ...

Lees verder
25 maart: Maria, de moeder van Jezus

Een serie teksten over heiligen zal natuurlijk moeten beginnen met Maria. We noemen haar de koningin van alle heiligen. We hebben nog veel meer mooie namen voor haar...

Lees verder
Palmpasen voor de gezinnen

Lieve Kerkfamilie, het Palmpasenweekend staat voor de deur. We gedenken dat Jezus, lang geleden, Jeruzalem binnenging en dat alle mensen toen zwaaiden met palmtakken. "Jezus is onze Koning", riepen ze. Over de hele wereld in alle Katholieke kerken ...

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in ...

Lees verder
De Goede Week

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven.

Lees verder
Paus Franciscus: Het Onzevader: het gebed dat ons voorbereidt op de Communie

We gaan verder met de catecheses over de heilige Mis. Tijdens het Laatste Avondmaal, nadat Jezus het brood en de beker met wijn nam, en God dankte, “brak Hij het brood, zo weten we. In de eucharistische liturgie van de Mis wordt naar die handeling ...

Lees verder
Boeteviering voor Pasen op 21-03-2018, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing bevat uitspraken van de profeet Jesaja. Dat zijn wat duistere woorden, die eisen een uitleg. Ze slaan op dramatische situaties die het volk Israel heeft doorgemaakt in Egypte en in Babylon. Maar het kan niemand ontgaan zijn dat ...

Lees verder
Prachtige opbrengst collecte Vastenaktie

Afgelopen weekend was er weer de collecte voor de Vastenaktie...

Lees verder
Zelfmoordpoeder

Zegt de naam Ximena Knol u iets?

Deze 19-jarige vrouw was fysiek gezond, maar leed aan een persoonlijkheidsstoornis. Daarom pleegde zij drie weken geleden ...

Lees verder
Overweging op 16/17-03-2018, 5e zondag van de veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. We lezen vandaag over het Oude en het Nieuwe Verbond. Verbondenheid, is er iets belangrijkers? Alles in ons bestaan heeft met verbondenheid te maken. Zelfs onze lichaamscellen, elektronen en chemie hebben met verbondenheid te maken. En meer dan dat, de liefde van man en vrouw, de band van de gezinnen en families, wij met elkaar en alle parochianen ...

Lees verder
19 maart: De engel helpt Sint Jozef

Jullie weten natuurlijk, dat vaders en moeders van God kinderen krijgen. Als een man en een vrouw heel veel van elkaar houden, dan gaan ze trouwen. God geeft hun dan vaak kinderen om voor te zorgen. Wanneer we in de Bijbel lezen, komen we daar een geschiedenis tegen, die veel mensen niet begrijpen...

Lees verder
Nieuwsbrief Bisdom - Caritas

 Klik hier voor de 1ste Nieuwsbrief van het

Bisdom Haarlem-Amsterdam over Caritas

 

 

Uitnodiging Dag van de Caritas 2018 - Bisdom

Klik hier voor de uitnodiging voor de Dag van de Caritas 2018

Zaterdag 7 april

'Samen tegen armoede'.

15 maart: Heilige Clemens Maria Hofbauer

Het leven van de heilige Clemens is een aaneenschakeling van moeilijkheden. Het begint al in het gezin. Clemens wordt geboren in Oostenrijk in het jaar 1751. Al vroeg ontdekt de jongen dat God hem roept om priester te worden. Moeder Hofbauer is daar heel ...

Lees verder
Preek op 11-03-2018, 4e zondag van de Veertigdagentijd, jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag zegt Jezus Christus, dat iedereen, die in Hem gelooft eeuwig ‘leven’ zal hebben. Het woordje ‘leven’ staat tegenover het woordje ‘dood’. Nu is het zo, dat een woord een letterlijke betekenis kan hebben én een figuurlijke. Dood ben je als je hart niet meer klopt. Maar wij zeggen ook wel, dat wij doodziek zijn, wij schrikken ons dood, vervelen ons dood, zijn doodsbang ...

Lees verder
Tweede Pinksterdag voortaan aan Maria toegewijd

De maandag na Pinksteren zal met ingang van dit jaar voortaan worden gevierd als de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Dat heeft paus Franciscus zaterdag bij decreet bekend laten maken. Daarmee komt een einde aan het fenomeen van ...

Lees verder
Overweging op 09/10-03-2018, 4e zondag van de Veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, wij zijn alweer halverwege de veertigdagentijd, en met vreugde en verlangen groeien we naar het komende Paasfeest toe. In de veertigdagentijd, zijn de evangelie lezingen tijdens de 3e,4e, en 5e zondag, altijd van de evangelist Johannes. Johannes stelt in deze evangelies, de persoon van Jezus centraal, die verwijst naar het Paasmysterie, als weg van ...

Lees verder
Preek op 04-03-2018, 3e zondag van de Veertigdagentijd, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing, uit het boek Exodus, geeft God een belangrijke aanwijzing wie Hij is voor zijn volk. Het is een verfrissende stap terug in de tijd, toen het volk nog geen vaste woonplaats had, laat staan dat er een vaste woonplaats was voor God. Hier in de woestijn stelt God huisregels op, die een richtsnoer voor het ...

Lees verder
Paus Franciscus: Een biddende Kerk zijn

We gaan verder met de catecheses over de heilige Mis en tijdens deze catechese staan we stil bij het eucharistisch gebed. Na de ritus van de bereiding van de gaven begint het eucharistisch ...

Lees verder
9 maart: Heilige Domenico Savio

Domenico wordt geboren op 2 april 1842 in een plaatsje in de buurt van Turijn. Zijn vader is smid, maar verdient daar niet erg veel mee. Domenico kan heel goed leren. De pastoor heeft al lang gemerkt dat O.L. Heer bijzondere plannen heeft met de jongen. Maar waar zullen ze het geld vandaan halen voor de studie. De pastoor ...

Lees verder
7 maart: Heilige Perpetua en Heilige Felicitas

We zijn in het jaar 202. Dat is al lang geleden, hè. De keizer van Rome heet dan Septimius Severus. Hij hoort dat de mensen van zijn keizerrijk helemaal niets van de christenen willen weten. Ze haten zelfs de christenen. Nu wil die keizer natuurlijk geen ruzie met het grootste deel van zijn volk. Daarom verbiedt hij  iedereen ...

Lees verder
Paus Franciscus: ‘God vraagt weinig van ons, maar geeft veel’

We gaan verder met de catecheses over de heilige Mis. Op de dienst van het woord, waar ik de afgelopen catecheses bij stil heb gestaan, volgt het andere fundamentele onderdeel van de Mis en dat is de dienst van de eucharistie. Door de heilige tekenen stelt ...

Lees verder
7 maart a.s.: Lezing 'Heerhugowaard in wording'

In het kader van het 150-jarig bestaan wordt in ons Parochiecentrum een lezing gegeven over 'Heerhugowaard in wording'. Het ontstaan van Heerhugowaard (de landschapsvorming, Veenhuizen, en de wording van de drie parochies, 't Kruis, De Noord en de Dionysiusparochie) wordt ...

Lees verder
Paus Franciscus: 'Alles kan voor wie gelooft'

Goedemorgen, ook al is het een beetje slecht weer vandaag. Maar als de geest vreugdevol is, is het altijd een goede dag. Dus goedemorgen! Vandaag speelt de audiëntie zich op twee plekken af: een kleine groep zieken bevindt zich vanwege het weer ...

Lees verder
Zondag 25 februari wordt onze H.Mis via Radio Maria live uitgezonden

De katholieke radiozender Radio Maria Nederland bestaat dit jaar 10 jaar. In dat kader gaat het station in 12 maanden langs alle 12 provincies om nog meer mensen kennis te laten maken met de rijkdom die Radio Maria te bieden heeft ...

Lees verder
25 februari: Heilige Walburga

Walburga wordt rond het jaar 710 in Engeland geboren. Haar vader is koning Richard. De koning wil dat zijn dochter een goede opvoeding krijgt en dat ze veel van God gaat houden...

Lees verder
Wanneer is het leven voltooid? Een video met zuster Nadiya

Wanneer is het leven voltooid? Die vraag stelt zuster Nadiya in deze video. “Ik kan vanuit mijn perspectief nooit over een ‘voltooid leven’ spreken. Want ik weet niet wanneer het voltooid is...

Lees verder
Waarom is Maria zo belangrijk voor ons? Een video met Mgr. Hendriks

Waarom is Maria zo belangrijk voor ons? Dat vertelt Mgr. Hendriks in deze video vanuit de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem, die enkele jaren geleden prachtig werd gerestaureerd...

Lees verder
Preek op 18-02-20, 1e zondag van de Veertigdagentijd, jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hadden het over de beproevingen van het leven. Het is niet God, die die erge dingen laat gebeuren. Nee, sinds de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, hoort het kwaad bij het leven. Het gebeurt in ieder mensenleven. Bij de een wat meer dan bij de ander, maar niemand ontsnapt. De zonde, broeders en zusters, heeft de mensheid verzwakt. Wij stellen grenzen aan onze ...

Lees verder