Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

18-06-2017, SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - HOOGFEEST

Meer lezingen, klik hier

Een overweging bij de lezingen van zondag 25-06-2017, 12e zondag door het jaar A

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 25 juni 2017, 12e zondag door het jaar A, klik dan hier

Zondag 17-06-2017: Sacramentsdag

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.

Verder uitdiepen Paasmysterie
Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Lees verder
Vormselviering

Zondag 18 juni om 10.00 uur is onze hulpbisschop, Jan Hendriks, bij ons te gast. Hij vormt dan 14 jongeren en 3 volwassenen. Voor de eerste keer zingt een spiksplinternieuw gelegenheidskoor ...

Lees verder
Eenvoudige catechesecursus voor kinderen van 7-12 jaar (opnieuw uitgebracht)

Een van de belangrijkste taken van de Kerk is de verkondiging van het geloof. Deze opdracht heeft ze van de Heer zelf ontvangen. De verkondiging gebeurt onder meer in de katechese. Deze zending tot verkondiging van de Blijde Boodschap vertrouwde Christus toe aan de apostelen en hun opvolgers. Zij mogen met gezag uitleggen, wat Christus ons heeft geleerd. Zij mogen de mensen ook helpen, naar deze leer die Christus is en brengt, te leven. Daartoe hebben zij de bijzondere hulp van de heilige Geest ontvangen. Wil de katechese geschieden volgens de bedoeling van Christus, dan zal ze volledig en waarheidsgetrouw moeten zijn. Christus wilde immers dat zijn leerlingen alles leerden en alles leerden onderhouden, wat Hij ...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 4 De heilige Eucharistie, hoofdstuk 17: De vurige liefde en het brandend verlangen Christus in zich te mogen opnemen

De gelovige: Met de grootste godsvrucht en met brandende liefde, met heel de liefde van mijn hart verlang ik vurig U, Heer, te ontvangen, zoals vele heiligen en godvruchtige personen bij de communie naar U hebben verlangd. Zij hebben in hoge mate U behaagd door de heiligheid van hun leven en hadden ervaring van de grootste godsvrucht. Mijn God, eeuwige liefde, heel mijn bezit, eindeloos geluk, ik verlang U te ontvangen met de hevigste begeerte en de allerwaardigste eerbied die ooit iemand van de...

Lees verder
Preek op 15-06-2017, donderdag in de 10e week door het jaar, diaken Eelke Ligthart

“Als uw gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen”. Jezus heeft, net als wij tussen de mensen geleefd. Mensen van goede wil, Hij heeft de gevolgen van dit samenleven ondergaan en ondervonden. Meestal zijn dat goede gevolgen, maar niet altijd.

Lees verder
Paus Franciscus: De Heilige Geest: beschermer en trooster

Met het naderen van het hoogfeest van Pinksteren kunnen we het niet nalaten te spreken over de relatie tussen de christelijke hoop en de Heilige Geest. De Geest is de wind die ons voortdrijft, die ons op weg houdt, waardoor we ons pelgrims en toeristen ...

Lees verder
Het verhaal van Fatima voor kinderen

Velen hebben vast en zeker gehoord van de bedevaartsplaats Lourdes in Zuid-Frankrijk. In 1858 verscheen Moeder er aan het eenvoudige 14-jarige meisje Bernadette Soubirous. Maar er is een misschien nog wel beroemdere bedevaartsplaats Fatima in ...

Lees verder
Preek op 11-06-2017, H. Drie-eenheid, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, een aantal generaties terug was het geloof in God nog een vanzelfsprekende zaak. En misschien zijn we nog weleens een beetje jaloers op de zekerheid, de kracht en de eenheid van dat geloof. Want veel gelovigen heden ten dage weten het allemaal niet meer zo zeker. Ze weten geen raad met de verdeeldheid binnen Kerk en samenleving.

Lees verder
Zondag 11 juni vieren wij het feest van de H. Drie-eenheid

De leer van de Drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Monotheïsme
De christelijke geloofsleer stelt evenals het jodendom en de islam dat er één God is (monotheïsme). De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm van monotheïsme. Volgens de...

Lees verder
Preek op 08-06-2017, Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, feest, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in dit bekende evangelie vraagt Jezus aan zijn Vader: “Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil maar zoals Gij wilt”. Jezus aanvaard zijn lijden. Hij wordt door Judas verraden, gearresteerd door de overheid, hij werd een gevaar voor die overheid. Door zijn leerlingen was hij in de steek gelaten. Jezus heeft ons op bijzondere wijze laten zien wat het wil zeggen, Gods wil te doen, boven onze eigen vrije menselijke wil. Onze vrije wil, door God gegeven, is een van de belangrijkste ...

Lees verder
Preek op 05-06-2017, Tweede Pinksterdag, pastoor Frank Domen

Als iemand gedurende een langere periode de bezielende voorzitter is geweest van een vereniging en zo iemand valt plotseling weg, bestaat er een kans, dat de vereniging in elkaar zakt, ja, helemaal uiteenvalt. Een dergelijk gevaar dreigde ook in de kring van ...

Lees verder
Preek op 04-06-2017, Pinksterzondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er zijn vier feesten, die bij elkaar horen: Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Met Kerstmis wordt God mens onder de mensen. Met Pasen blijkt Jezus Christus niet zomaar een mens te zijn: Hij staat op uit de dood en begint als eerste mens het eeuwig leven. Met Hemelvaart gaat dat nieuwe leven terug naar God. En met Pinksteren krijgt dat ...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
Overweging op 02/03-06-2017, Pinksterzondag, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Ons woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord voor vijftig. De Kerk viert op de vijftigste dag van Pasen, de tiende dag na Jezus ’Hemelvaart, het Pinksterfeest. Uit angst voor het volk en de overheid, die de dood van Jezus hadden geëist, waren de leerlingen als bange vogeltjes bij elkaar gekropen. En ook Maria, de moeder van Jezus, was bij hen.

Lees verder
De HH. Missen met Pinksteren

De HH. Missen met Pinksteren zijn als op een gewone zondag: zaterdagavond om 19.00 uur;
zondagmorgen om 10.00 uur;
en op Tweede Pinksterdag ook om 10.00 uur.
Allemaal van harte welkom!

Het hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
Preek op 28-05-2017, de 7e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Als je op bezoek bent bij mensen van wie de vader of moeder is overleden en je bespreekt wie hij of zij was, wat voor hem of haar belangrijk was, dan hoor je vaker het gezegde, dat het bij elkaar blijven van de kinderen voor vader of moeder heel belangrijk was. Een hartenwens: “Als ik er niet meer ben, blijf dan bij elkaar komen!”

Lees verder
Paus Franciscus: De therapie van de hoop

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Vandaag wil ik graag stilstaan bij de ervaring van de twee Emmaüsgangers, waarover het Evangelie volgens Lucas spreekt (vlg. Lc. 24,13-35). Laten we ons voorstellen hoe het eruit zag: twee mannen zijn teleurgesteld ...

Lees verder
Preek op 25-05-2017, Hemelvaart van de Heer, jaar A, pastoor Frank Domen

Als je je afvraagt wat Hemelvaart betekent, moet je oppassen, dat je niet blijft stilstaan bij een louter uiterlijke beschrijving. In de drie lezingen van vandaag wordt op verschillende manieren stilgestaan bij dit feest. De evangelist Matteüs vermeldt eigenlijk alleen maar welke woorden Jezus spreekt voordat Hij naar de hemel ...

Lees verder
Donderdag 25 mei: Hemelvaart van de Heer (10.00 uur H.Mis)
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
Alpha-cursus 2017 in de Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Dingen ontdekken over het christelijk geloof en tegelijkertijd een band opbouwen met elkaar. De avonden beginnen met een maaltijd. Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen. In kleine groepen praten over eigen vragen. Alle vragen mogen gesteld worden; Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien.

Lees verder
Preek op 21-05-2017, de 6e zondag van Pasen, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van vandaag – een deel uit Jezus’ afscheidsrede uit het Johannesevangelie – horen we hoe Jezus met het oog op zijn naderende dood zijn zorg uitspreekt voor wie hij achterlaat. Zorg die, bijvoorbeeld, herkenbaar is bij ouders, en grootouders, die met liefde een gezin hebben gesticht en die voelen dat hun tijd gekomen is, om hun kinderen los te laten ...

Lees verder
Preek op 18-05-2017, donderdag in de 5e week van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Paulus en Barnabas keerden terug naar Jeruzalem om in een eerste apostelconcilie de problemen die ze zijn tegen gekomen voor te leggen. Moeten alle nieuwe christenen heel de Joodse traditie overnemen of niet? Het ging namelijk ...

Lees verder
Preek op 14-05-2017, de 5e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

In Fatima en Medjugorje spreekt Maria vaak over de vrede, die zij ons zo van harte gunt. In Medjugorje heeft ooit op wonderbare wijze heel groot het Kroatische woord ‘MIR’ aan de hemel gestaan ...

Lees verder
100 Jaar Fatima en Kerk in Nood

Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door grote, maar tegengestelde jubilea: 100 jaar zijn verstreken sinds de Moeder Gods in Fatima verscheen in 1917 en de Oktoberrevolutie uitbrak in Rusland. Deze belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis vormden ook de context waarin Kerk in Nood werd opgericht in 1947. Het tijdelijke initiatief, in het leven geroepen onmiddellijk na de oorlog om de ontberingen van ontheemden te verlichten, heeft zich in de erop volgende 70 jaar ontwikkeld tot een wereldwijde spirituele beweging die oproept tot een "opstand van het hart". 

Lees verder
Bisschoppen wijden de Nederlandse Kerk toe aan het Onbevlekt Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden. Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand, van 13 mei tot 13 oktober 1917, waarbij Maria aan de ...

Lees verder
Preek op 11-05-2017, donderdag in de 4e week van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, deze dagen horen we verhalen uit de bijbel die gaan over apostelen die uittrekken om het nieuws van Jezus verder te brengen dan alleen Jeruzalem en omgeving. Je zou kunnen zeggen dat de kerk zijn missionaire taak op zich heeft genomen. Afstanden worden niet geteld. Wat wel telt is dat de mensen de Blijde Boodschap te horen krijgen, waar dat ook is ...

Lees verder
Nieuwsbrief Beauraing

Het eerste trimester van 2017 begon onder een prachtige rijmmantel en eindigde onder de zon, de bloeiende bomen. In de tijd van de verschijningen was de door Maria gekozen tuin ook met bloemen en bomen beplant. De vrijwilligers en de vrienden ...

Lees verder
Preek op 07-05-2017, 4e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Nadat wij in september 2016 op bedevaart naar Medjugorje waren geweest, vertelde ik over een wonder, dat kort na ons vertrek gebeurde. Darren, een 24-jarige jongen uit Ierland, was – na 10 jaar rolstoel – plotseling opgestaan en gaan lopen. In de weken daarna hebben meerdere parochianen mij gevraagd hoe het dan nu met de jongen gaat. Ik zei, dat ik dat niet wist, omdat ik geen contact meer met hem had. Maar nu heb ik hem en zijn moeder opnieuw ontmoet. Hij maakt het uitstekend en loopt heel goed ...

Lees verder
Overweging op 05/06-05-2017, 4e zondag van Pasen, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

In het evangelie lezen we over Jezus die door de deur de schaapskooi binnen gaat. De schapen zijn in de schaapskooi, horen dus al bij de herder. Zij worden door Jezus naar buiten geleid. Jezus heeft het ook over dieven en rovers naar wie de schapen niet moeten luisteren, omdat deze hen bij Jezus weglokken en wegroven. Door onze doop horen wij ook bij ...

Lees verder
Preek op 04-05-2017, donderdag in de 3e week van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Om ons geloof te leren begrijpen is het nuttig en dus leerzaam om de bijbel te lezen, er over te denken en ons eigen leven erbij te betrekken. Vandaag dat prachtige verhaal van Filippus. Hij wordt door de Heer op weg gestuurd naar Gaza. Die weg van Jeruzalem naar Gaza is eenzaam. Hij heeft het geloof verkondigd en krijgt a.h.w. even rust langs een eenzame weg om de batterijen weer wat op te laden. Het zijn soms zeldzame momenten dat je even de tijd neemt of krijgt om stil te worden en je te bezinnen. Ook Jezus ...

Lees verder
Preek op 30-04-2017, de 3e zondag van Pasen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag gaat het in het evangelie over twee mensen die teleurgesteld zijn. Ze hadden de afgelopen drie jaar ervaren dat de woorden van Jezus klopten, maar wat is er van overgebleven. Verhalen als over een graankorrel die sterft en eerst in de donkere aarde tot leven komt. En had Jezus ook niet gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Hij had blinden genezen ...

Lees verder
Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal ...

Lees verder
Preek op 17-04-2016, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Afgelopen zaterdagavond tijdens de Paaswake, en gisterenmorgen op eerste Paasdag, zijn wij met de jaarlijkse viering van het Paasfeest begonnen in behoorlijk volle kerken. Maar zo is het 2000 jaar geleden niet begonnen! Het begon toen met een tweetal vrouwen, die van het lege graf wegrenden om hun vrienden te vertellen, dat Jezus uit de dood was opgestaan. Het begon met de aankondiging van de Blijde Boodschap, eerst aan Maria Magdalena en haar gezellin, en daarna aan de elf apostelen.

Lees verder
Preek op 16-04-2017, Eerste Paasdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij willen even kijken naar de eerste man, die het lege graf binnenging. Petrus moet bij het graf zijn aangekomen met een mengeling van stormachtige gedachtes en gevoelens; gevoelens die varieerden van schuldgevoel - omdat hij zijn lieve Meester had verloochend - tot hoop, dat de Heer inderdaad weer zou leven.

Lees verder
Preek op 15-04-2017, de Paaswake, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, deze nacht is voor christenen wereldwijd een heilige nacht; het hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar. Veertig dagen lang zijn wij als volk van God door de woestijn getrokken, de woestijn van ons eigen leven, want immers wij zijn trekkers ...

Lees verder
De Paaswake op zaterdag 15 april om 19.00 uur met opluistering door het ritmische koor 'Spirit'

De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering.

Lees verder
Stille Zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
Overweging op 14/15-04-2017, Paaswake, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Het is weer Pasen!! Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor blij en heel dankbaar zijn. Alles wat aan deze verrijzenis ...

Lees verder
Preek op 14-04-2017, Goede Vrijdag, pastoor Frank Domen

Wanneer Jezus is gegeseld en met doornen gekroond, laat Pontius Pilatus Hem naar buiten brengen en zegt: "Zie hier de mens." Toen Pontius Pilatus op de allereerste Goede Vrijdag deze woorden sprak, probeerde hij de onschuld van Jezus te bewijzen. Pilatus had Hem uitvoerig ondervraagd en niets gevonden, dat de doodstraf zou rechtvaardigen. Hij had Jezus laten geselen – de soldaten hadden Hem nog eigenmachtig een doornenkroon opgezet en ...

Lees verder
De Kruisweg

De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken.

Lijdenstaferelen

De Kruisweg is een oefening van devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Lees verder
De viering van Goede Vrijdag op 14-04-2017

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
Preek op 13-04-2017, Witte Donderdag, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, waarom is deze avond anders? Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Er is geen gewoon brood dat de Israëlieten eten, het is ongezuurd brood, vanwege de haast die is geboden. Matses, een plat brood dat niet is gerezen. Ronde of vierkante matses. Tegenwoordig zie je ze zo rond Pasen ook in de winkels verschijnen, want ook Pasen schijnt commercieel aantrekkelijk te zijn, zoals kerstmis dat al lang is.

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 13 april 2017 om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus...

Lees verder
Familieviering voor jong en oud(er)

Maandag 17 april, Tweede Paasdag, om 10.00 uur is er een Paas-familieviering in onze kerk. Het KISI-club-koor zingt, beweegt en klapt - want het is Pasen: Jezus is uit de dood opgestaan en ...

Lees verder
Goede Week

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven.

Lees verder
Preek op 09-04-2017, Palmzondag jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag in de viering van Palmzondag zien we hoe het volk Jezus tot koning wil uitroepen. Hij wordt tenminste als een koning binnengehaald in Jeruzalem. In de Bijbel hebben de mensen Hem al een paar keer als koning willen binnenhalen. Op de berghelling bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, wilden de mensen jezus , na het zien ...

Lees verder
Palmpasenstokken

Op zaterdagmiddag 8 april om 14.30 uur kwamen zo'n dertig kinderen en veel moeders - en enkele vaders - om samen Palmpasenkruisen te maken. Na een woordje uitleg door Ineke Brink ging iedereen ijverig aan de slag. Het was een drukte ..

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in ...

Lees verder